Selectielijst neerslag handelingen Minister van Algemene Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen Minister van Algemene Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 september 1997, nr. arc-97.1473/2);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Algemene Zaken, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

In te trekken de categorieën 12 tot en met 30 van de ’Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken die behoren tot het archief van de afdeling Financiële, Administratieve en Personeelszaken’ (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Algemene Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, No. AC.149372 d.d. 23 augustus 1962, alsmede No. OKN.91256 d.d. 28 september 1962, laatstelijk gewijzigd bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Algemene Zaken en de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, No. AC.154492 d.d. 27 augustus 1963, alsmede No. OKN.99801 d.d. 2 oktober 1963).

Voorts in te trekken de categorieën 13 tot en met 21 van de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder de Minister van Algemene Zaken ressorterende Rijksvoorlichtingsdienst’, betreffende de hoofdstukken Algemeen Organisme (.07) en Personeel (.08), alsmede de toelichting daarop (vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking door de Minister van Algemene Zaken en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, No. AR.9753, alsmede No. AR/MMA 9753 d.d. 2 januari 1984 (gepubliceerd in de Staatscourant No. 113 d.d. 13 juni 1984)).

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 8 januari 1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze,
de

Secretaris-Generaal

,

L.A. Geelhoed

Terug naar begin van de pagina