Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 08-05-2002 t/m 31-12-2012

Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit stortverbod afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een aanvraag om een verklaring wordt ingediend door het bevoegd gezag.

 • 2 De gegevens die het bevoegd gezag in een aanvraag om een verklaring dient te overleggen, zijn:

  • a. de categorie van afvalstoffen waarvoor de verklaring wordt gevraagd;

  • b. de hoeveelheid van de te beheren categorie van afvalstoffen;

  • c. op welk geval, genoemd in artikel 4, eerste lid, van het besluit de aanvraag betrekking heeft;

  • d. de duur van de periode gedurende welke het bevoegd gezag voornemens is te bepalen dat het verbod, om de betrokken categorie van afvalstoffen te storten, niet zal gelden;

  • e. schriftelijke stukken waaruit blijkt welke initiatieven zijn ondernomen om de betrokken categorie van afvalstoffen op andere wijze te beheren;

  • f. schriftelijke stukken waarin gemotiveerd is aangegeven dat er voor de betrokken categorie van afvalstoffen geen andere beheersmogelijkheden zijn dan deze te storten;

  • g. op welke wijze aan het bevoegd gezag mededeling zal worden gedaan welke afvalstoffen met een verklaring zijn gestort;

  • h. een verklaring waaruit blijkt dat het bevoegd gezag voornemens is om aan de toepassing van een voorschrift als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen de voorwaarde te verbinden dat het in artikel 1 van genoemd besluit gestelde verbod geldt zodra en zolang er voor de afvalstoffen waarvoor ontheffing is verleend, andere beheersmogelijkheden beschikbaar zijn dan ze te storten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Met het van kracht worden van deze regeling wordt de Regeling instantie verwijdering afvalstoffen ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 7 januari 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Terug naar begin van de pagina