Uitvoeringsreglement inzake aanvragen voor een financiële bijdrage ten behoeve van een praktijkstudie in binnen- of buitenland

[Regeling vervallen per 16-06-2011.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 31-12-2009 t/m 15-06-2011

Uitvoeringsreglement inzake aanvragen voor een financiële bijdrage ten behoeve van een praktijkstudie in binnen- of buitenland

Het bestuur van Stichting Nederlands Fonds voor de Film heeft besloten tot wijziging van de navolgende uitvoeringsreglementen. Deze reglementen luiden thans als volgt.

Ter uitvoering van artikel 2 lid 3 en artikel 6 lid 7 van het Bijdrage-Reglement van het Nederlands Fonds voor de Film geldt het volgende:

1. In dit uitvoeringsreglement wordt onder praktijkstudie verstaan het volgen van een seminar, cursus, workshop of een stage, van ten hoogste een jaar of het ondernemen van een studiereis, dit met als enig doel de vergroting van de professionele kennis en vaardigheden van de aanvrager.

De praktijkstudie dient aantoonbaar betrekking te hebben op de professionele filmpraktijk en dient een zinvolle bijdrage te kunnen vormen aan de vergroting van de professionele kennis en vaardigheden van de aanvrager.

2. Een financiële bijdrage voor een praktijkstudie wordt door het Bestuur van het Fonds uitsluitend verleend ter tegemoetkoming in de cursus- of lesgelden voor de praktijkstudie.

Indien aan de praktijkstudie geen cursus- of lesgelden verbonden zijn, kan het Bestuur een bijdrage verlenen ter tegemoetkoming in andere naar zijn oordeel noodzakelijk gemaakte kosten van de aanvrager voor het volgen van de praktijkstudie.

3.1 Een aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van een praktijkstudie dient te worden ingediend door de natuurlijke persoon die de betreffende praktijkstudie gaat volgen. Ook zij die nog een op de filmpraktijk gerichte beroepsopleiding volgen, kunnen een financiële bijdrage op grond van dit uitvoeringsreglement aanvragen.

3.2 De financiële bijdrage wordt verstrekt aan de persoon die de praktijkstudie gaat volgen.

4. Aanvragen, ingediend na de aanvang van de praktijkstudie waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, worden niet in behandeling genomen.

5.1 De hoogte van een financiële bijdrage voor een praktijkstudie wordt door het Bestuur per geval bepaald.

5.2 De maximale financiële bijdrage ten behoeve van een praktijkstudie bedraagt f 5.000.

6. Indien aan een persoon in het kalenderjaar waarop een aanvraag voor een financiële bijdrage voor een praktijkstudie betrekking heeft reeds de maximale financiële bijdrage op grond van dit uitvoeringsreglement is verleend, wijst het Bestuur de aanvraag om deze reden af.

7. Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage voor een praktijkstudie dient de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

  • a. een curriculum vitae en – voor zover van toepassing – een filmografie van de aanvrager;

  • b. een motivatie van de aanvrager voor het volgen van de praktijkstudie;

  • c. een begroting, waarin de met de praktijkstudie samenhangende kosten worden gespecificeerd;

  • d. een gespecificeerd financieringsplan ter dekking van deze begroting;

  • e. een gedetailleerde beschrijving van de aard en inhoud van de praktijkstudie, alsmede van de organiserende instelling;

  • f. de stukken, waaruit een naar het oordeel van het Bestuur substantiële bijdrage van de aanvrager zelf en/of van derden ter dekking van de met de praktijkstudie samenhangende kosten blijkt. Bijdragen verstrekt door publieke fondsen of instellingen in of buiten Nederland, vergelijkbaar met het Nederlands Fonds voor de Film, worden niet beschouwd als een bijdrage van de aanvrager c.q. van derden.

8.1 Aan de verlening van een financiële bijdrage voor een praktijkstudie wordt de volgende verplichtingen verbonden:

  • a. de aanvrager dient – indien van toepassing – een bewijs van inschrijving of deelname voor de praktijkstudie van de organiserende instelling te overleggen binnen een termijn van vier weken na bekendmaking van de verlening van de financiële bijdrage;

  • b. de aanvrager dient een verslag van de praktijkstudie over te leggen binnen drie maanden na afloop daarvan.

8.2 Indien de ontvanger van de financiële bijdrage de in artikel 8.1 genoemde verplichting niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de ontvanger van de financiële bijdrage te wijzigen.

9.1 Dit uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan treedt in werking op de tweede dag na die waarop dit uitvoeringsreglement of de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd.

9.2 Vanaf het moment van inwerkingtreding van dit uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan, worden besluiten op aanvragen voor financiële bijdragen inzake de bijdragencategorie Praktijkstudie alsmede andere door het Bestuur te nemen besluiten aangaande deze bijdragencategorie overeenkomstig dit uitvoeringsreglement afgehandeld.

10. De thans geldende Voorwaarden voor het aanvragen van een financiële bijdrage ten behoeve van een praktijkstudie in binnen- of buitenland worden ingetrokken met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit reglement.

Naar boven