Uitvoeringsreglement inzake aanvragen voor een financiële bijdrage in de bijdragencategorie onderzoek en ontwikkeling (o&o)

[Regeling vervallen per 16-06-2011.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 31-12-2009 t/m 15-06-2011

Uitvoeringsreglement inzake aanvragen voor een financiële bijdrage in de bijdragencategorie onderzoek en ontwikkeling (o&o)

Het bestuur van Stichting Nederlands Fonds voor de Film heeft besloten tot wijziging van de navolgende uitvoeringsreglementen. Deze reglementen luiden thans als volgt.

Ter uitvoering van artikel 2 lid 3 en artikel 6 lid 7 van het Bijdrage-Reglement van het Nederlands Fonds voor de Film geldt het volgende:

1. Algemeen

[Regeling vervallen per 16-06-2011]

1.1 Een O&O-filmproject in de zin van dit uitvoeringsreglement is:

 • a. een filmproject dat naar het oordeel van het bestuur onderzoekend en/of grensverleggend is; of:

 • b. een project met een duidelijk aanwijsbare filmische component, waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen samenkomen (E-cultuur).

1.2.1 Een aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling, de realisering en/of de afwerking van een O&O-filmproject dient te worden ingediend door een producent of een regisseur die zijn of haar film zelf produceert.

1.2.2 Ingeval de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon, dient de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt en namens deze leiding geeft aan de ontwikkeling, de realisering of afwerking van het O&O-filmproject, aantoonbare relevante ervaring in de professionele filmpraktijk te hebben dan wel een relevante op de professionele filmpraktijk gerichte opleiding te hebben voltooid.

1.3 Indien een aanvraag betrekking heeft op twee of meer O&O-filmprojecten, kan het Bestuur, ook als de aanvrager een zekere samenhang tussen de filmprojecten stelt, de aanvraag splitsen en ten aanzien van de afzonderlijke filmprojecten beslissen.

1.4 De financiële bijdrage wordt verstrekt aan de producent of de regisseur die zijn of haar film zelf produceert.

1.5 Dit uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan treedt in werking op de tweede dag na die waarop dit uitvoeringsreglement of de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd.

1.6 Vanaf het moment van inwerkingtreding van dit uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan, worden besluiten op aanvragen voor financiële bijdragen in de voormalige bijdragencategorie Korte Fictiefilm alsmede andere door het Bestuur van het Fonds te nemen besluiten aangaande die bijdragencategorie overeenkomstig dit uitvoeringsreglement afgehandeld.

1.7 De thans geldende Voorwaarden voor het aanvragen van een financiële bijdrage voor de ontwikkeling en realisering van een Korte fictiefilm worden ingetrokken met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit reglement.

2. Ontwikkeling O&O-filmproject

[Regeling vervallen per 16-06-2011]

2.1 De hoogte van een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een O&O-filmproject wordt door het Bestuur per geval bepaald.

[Red: Vervallen.]

2.3 Het verstrekken van een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een O&O-filmproject bindt het Bestuur in geen geval tot het verlenen van enige andere bijdrage.

[Red: Vervallen.]

2.4.2 Indien het te ontwikkelen O&O-filmproject gebaseerd is op een bestaand werk, kan de financiële bijdrage mede worden aangewend ter dekking van de kosten, verbonden aan (de verwerving van) een optie op de verfilmingsrechten van dat werk met een looptijd van tenminste een jaar.

2.5 Na oplevering van het scenario c.q. storyboard kan opnieuw een financiële bijdrage worden aangevraagd voor het herschrijven van het scenario c.q. storyboard met inachtneming van artikel 2.2 van dit uitvoeringsreglement.

2.6 Indien bij het (her)schrijven van het scenario c.q. storyboard de hulp van een specialist (script consultant) moet worden ingeroepen en/of ten behoeve daarvan een vertaling van het scenario c.q. storyboard in een vreemde taal noodzakelijk is, kan het Bestuur hiervoor een aanvullende bijdrage verstrekken met inachtneming van artikel 2.2 van dit reglement.

2.7 Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een O&O-filmproject dient de producent in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

 • a. een ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier van het door het Bestuur gehanteerde model;

 • b. een gedetailleerde projectbeschrijving in de Nederlandse taal, die ten minste bestaat uit een exemplaar van de synopsis en een toelichting van de maker(s) op het filmproject, op onder meer de onderzoekende en/of grensverleggende elementen daarvan en een beschrijving van de te gebruiken techniek;

 • c. een begroting, waarin de met de ontwikkeling samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede de financiering hiervan;

 • d. een indicatie van de kosten van de realisering;

 • e. voor zover van toepassing, een DVD, foto’s en/of andere visuele presentatievormen die betrekking hebben op het O&O-filmproject;

 • f. een overeenkomst danwel een intentieverklaring van de auteur(s) van het scenario en – voor zover van toepassing – van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt dat de producent bij oplevering van het scenario, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende zal zijn op de verfilmingsrechten daarop of tenminste over een – hernieuwbare – optie op deze verfilmingsrechten beschikt;

 • g. de stukken, waaruit een eigen investering van de producent en/of een investering door derden in de kosten, verbonden aan de ontwikkeling van het O&O-filmproject, blijkt. Deze investering dient tenminste 20% van de begrote kosten te bedragen.

2.8 De door een aanvrager beoogde techniek voor de realisering en afwerking van een project in deze categorie dient zodanig te zijn dat een eindproduct zal ontstaan dat geschikt is voor vertoning in bioscopen, filmtheaters en/of andere voor film- en/of videovertoning ingerichte ruimten die voor een betalend publiek toegankelijk zijn.

2.9.1 Aan de verlening van een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een O&O-filmproject worden de volgende verplichtingen verbonden:

 • a. de overige financiering van de ontwikkeling van het project dient – voor zover van toepassing – ten genoege van het Bestuur te worden aangetoond aan de hand van schriftelijke bewijsstukken binnen een termijn van negen maanden na bekendmaking van de verlening van de financiële bijdrage;

 • b. de subsidieontvanger dient een exemplaar van het scenario c.q. storyboard, waarvoor de bijdrage wordt verleend, aan het Bestuur te leveren binnen de termijn, die het Bestuur bepaalt in de beslissing op de aanvraag;

 • c. het scenario c.q. storyboard dient in principe in de Nederlandse taal aan het Bestuur te worden opgeleverd binnen de sub b van dit artikellid genoemde termijn;

 • d. bij oplevering van het scenario c.q. storyboard dient de subsidieontvanger aan te tonen, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende op de verfilmingsrechten op het scenario c.q. storyboard en – voor zover van toepassing – op het bestaande werk te zijn of tenminste over een – hernieuwbare – optie op deze verfilmingsrechten te beschikken.

2.9.2 Indien de subsidieontvanger de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen.

3. Realisering/afwerking O&O-filmproject

[Regeling vervallen per 16-06-2011]

3.1 De hoogte van een financiële bijdrage voor de realisering of afwerking van een O&O-filmproject wordt door het Bestuur per geval bepaald.

[Red: Vervallen.]

3.2.2 Met betrekking tot internationale coproducties betrekt het Bestuur bij het bepalen van de bijdrage de omvang van de deelname van de Nederlandse producent in de kosten van ontwikkeling en realisering, alsmede van de aard van de Nederlandse inbreng in het project.

3.3 Eerder door het Bestuur verstrekte bijdragen van welke aard dan ook ten behoeve van hetzelfde O&O-filmproject, uitgezonderd bijdragen die zijn verstrekt voor de ontwikkeling van dit O&O-filmproject, worden geacht deel uit te maken van de totale realiserings- of afwerkingsbijdrage voor dit filmproject.

3.4 Om in aanmerking te komen voor een afwerkingsbijdrage mag de betreffende film niet geheel of gedeeltelijk in de openbaarheid gebracht zijn of worden voordat het Bestuur een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Uitzondering geldt voor de vertoning voor uitsluitend promotionele doeleinden van fragmenten van de film met een totale duur van ondergeschikte betekenis.

3.5.1 Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage voor de realisering of afwerking van een O&O-filmproject dient de producent in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

 • a. een ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier van het door het Bestuur gehanteerde model;

 • b. een gedetailleerde begroting;

 • c. een gespecificeerd financieringsplan ter dekking van deze begroting;

 • d. een gedetailleerde projectbeschrijving in de Nederlandse taal, die ten minste bestaat uit een exemplaar van de synopsis en een toelichting van de maker op het filmproject, op onder meer de onderzoekende en/of grensverleggende elementen daarvan en een beschrijving van de te gebruiken techniek;

 • e. voor zover van toepassing, een exemplaar van het scenario in de Nederlandse taal, een storyboard, een DVD, foto’s en/of andere visuele presentatievormen, die op het O&O-filmproject betrekking hebben;

 • f. de overeenkomst tussen de producent en de auteur(s) van het scenario en – voor zover van toepassing – van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt dat de producent, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende is op de verfilmingsrechten daarop;

 • g. ingeval van een internationale coproductie dienen voorts te worden overgelegd:

  • de coproductie-overeenkomst(en);

  • een curriculum vitae van de coproducent(en).

3.5.2 Indien de aanvraag alleen de afwerking van een O&O-filmproject betreft, dient naast een begroting van de totale kosten van de ontwikkeling en de realisering van de film, een gespecificeerd overzicht van de afwerkingskosten te worden bijgevoegd. Tevens dient te worden aangetoond op welke wijze de kosten van de ontwikkeling en de realisering van de film gefinancierd zijn.

3.5.3 Ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag voor uitsluitend een afwerkingsbijdrage dient een werkkopie met geluid van het O&O-filmproject voor vertoning beschikbaar te zijn.

3.6 De door een aanvrager gebruikte techniek voor de realisering en afwerking van een project in deze categorie dient zodanig te zijn dat een eindproduct ontstaat dat geschikt is voor vertoning in bioscopen, filmtheaters en/of andere voor film- en/of videovertoning ingerichte ruimten die voor een betalend publiek toegankelijk zijn.

3.7.1 Aan de verlening van een financiële bijdrage voor de realisering of afwerking van een O&O-filmproject worden de volgende verplichtingen verbonden:

 • a. de overige financiering van het project dient ten genoege van het Bestuur te worden aangetoond aan de hand van schriftelijke bewijsstukken binnen een termijn van negen maanden na bekendmaking van de verlening van de financiële bijdrage;

 • b. de overeenkomst tussen de ontvanger van de financiële bijdrage en de regisseur van het project dient te worden overgelegd binnen de sub a van dit artikellid genoemde termijn en door het Bestuur te worden goedgekeurd, tenzij de regisseur zelf de film produceert en de ontvanger van de financiële bijdrage is;

 • c. ingeval van een internationale coproductie dienen voorts binnen de sub a van dit artikellid genoemde termijn de schriftelijke bewijsstukken met betrekking tot de financiering door de coproducent(en) te worden overgelegd.

3.7.2 Indien de ontvanger van de financiële bijdrage de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de ontvanger van de financiële bijdrage te wijzigen.

Naar boven