Verordening op de Boekhoudverordening 1998

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-09-2008 t/m 30-06-2009

Verordening op de Boekhoudverordening 1998

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a. Advocaat:

  De in Nederland ingeschreven advocaat, alsmede de advocaat bedoeld in artikel 16h van de Advocatenwet.

 • b. Deken:

  De deken van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt.

 • c. Raad van Toezicht:

  De Raad van Toezicht van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt.

 • d. Derdengelden:

  De gelden die niet zijn bestemd voor de advocaat maar voor zijn cliënt of enige andere derde, voorzover deze gelden niet kunnen worden aangemerkt als verschotten of griffierechten.

 • e. Stichting derdengelden:

  De stichting waarvan het doel blijkens de doelomschrijving uitsluitend is het tijdelijk beheer van derdengelden ten behoeve van de rechthebbende of degene die zal blijken de rechthebbende te zijn en waarvan de statuten gelijkluidend zijn aan de als bijlage A aan deze verordening gehechte Model statuten stichting derdengelden en met welke stichting ten behoeve van de advocaat een overeenkomst is gesloten die onverkort de bepalingen bevat van de als bijlage B aan deze verordening gehechte Modelovereenkomst kantoor-stichting derdengelden.

 • f. Accountant:

  Een register-accountant of een accountant administratieconsulent als bedoeld in artikel 55 van de Wet op de registeraccountants respectievelijk artikel 36 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De advocaat is verplicht ten aanzien van zijn praktijk een administratie op zodanige wijze te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden vastgesteld. Hij is voorts verplicht binnen een redelijke termijn na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op schrift te stellen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De advocaat is verplicht een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.

 • 2 De advocaat ziet erop toe dat der-dengelden niet naar hem worden overgemaakt maar hetzij rechtstreeks naar de rechthebbende, hetzij naar de hem ter beschikking staande stichting derdengelden. De advocaat is verplicht ervoor te zorgen dat op zijn briefpapier uitsluitend het bankrekeningnummer van die stichting is vermeld. De vermelding van het eigen bankrekeningnummer is slechts toegestaan bij betalingsverzoeken betrekking hebbende op verschotten en geldbedragen die de advocaat zelf toekomen.

 • 3 De advocaat is verplicht zodra hij desondanks derdengelden onder zich heeft gekregen deze onverwijld over te maken hetzij naar de rechthebbende, hetzij naar de in het eerste lid bedoelde stichting derdengelden, en een dergelijke handeling steeds afzonderlijk te registreren zodanig dat daaruit telkens blijkt

  • het ontvangen bedrag;

  • de datum en wijze van ontvangst;

  • de datum van overmaking;

  • de begunstigde;

  • de naam van de behandelend advocaat.

 • 4 De advocaat ziet erop toe dat de derdengelden die zich door zijn toedoen bevinden onder een stichting derdengelden worden overgemaakt naar de rechthebbende zodra de gelegenheid zich daartoe voordoet.

 • 5 Het is de advocaat niet toegestaan derdengelden te doen strekken tot zekerheid van hemzelf, zijn praktijk of enige derde of anderszins in strijd met hun bestemming te gebruiken.

 • 6 Het in dit artikel bepaalde is voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op geldswaardige papieren en kostbaarheden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het bepaalde in het voorgaande artikel lijdt uitzondering in het geval dat de advocaat optreedt in een hoedanigheid die het gevolg is van een rechterlijke benoeming. Derdengelden die hij in die hoedanigheid onder zich krijgt is hij verplicht onverwijld over te maken naar een afzonderlijke bankrekening uit de tenaamstelling waarvan die hoedanigheid is af te leiden en op die rekening te laten staan totdat zij aan de rechthebbende zijn overgemaakt, tenzij het een benoeming betreft tot curator in een faillissement en in het betreffende arrondissement een bijzondere door de rechter-commissaris gecontroleerde regeling voor het beheer van faillissementsgelden van kracht is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De advocaat is verplicht desgevraagd aan de deken of aan de namens de deken optredende secretaris van de Algemene raad schriftelijk te verklaren dat is voldaan aan de hem in de voorgaande artikelen opgelegde verplichtingen. Die verklaring kan uitsluitend geschieden:

  • a. hetzij door overlegging van een door de advocaat ondertekende Eigen Verklaring overeenkomstig het als bijlage C aan deze verordening gehechte model.

  • b. hetzij door de mededeling dat aan een met name genoemde accountant opdracht is verleend tot controle, beoordeling of samenstelling van de jaarrekeningen van zowel de advocaat als de hem ter beschikking staande Stichting Derdengelden die betrekking hebben op dat boekjaar en tot onderzoek op de naleving van bovengenoemde verplichtingen.

  Alsdan is de advocaat verplicht voor eigen rekening binnen twee weken na de beëindiging van de werkzaamheden van de accountant met betrekking tot die controle, beoordeling of samenstelling, doch uiterlijk binnen negen maanden na afloop van het boekjaar, de deken een door de accountant ondertekend Rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de Boekhoudverordening over te leggen dat onverkort de bevindingen bevat welke zijn weergegeven in het jaarlijks door de Nederlandse Orde van Advocaten te publiceren Model Rapport.

 • 2 De advocaat die niet of niet tijdig voldoet aan de verplichting neergelegd in de eerste volzin van het vorige lid is verplicht voor eigen rekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de deken het in dat lid onder b bedoelde Rapport van feitelijke bevindingen over te leggen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De advocaat is verplicht desgevraagd de deken de gewenste inlichtingen te verschaffen over de door hem gevoerde administratie, de hem ter beschikking staande of door hem bestuurde stichting derdengelden en de financiële situatie van zijn praktijk, met inbegrip van de liquiditeit en de solvabiliteit daarvan. Wanneer de deken van oordeel is dat ten aanzien van die onderwerpen een nader onderzoek noodzakelijk is, gaat hij daartoe over. Daarvoor kan hij na overleg met de advocaat een accountant aanwijzen. Hij bedingt daarbij diens geheimhouding. De advocaat is verplicht aan een dergelijk onderzoek zijn medewerking te verlenen.

Indien bij het onderzoek van tekortkomingen van betekenis niet blijkt, komen de kosten daarvan voor rekening van de Orde van het arrondissement waar de advocaat staat ingeschreven. In het andere geval kan de Raad van Toezicht die kosten geheel of ten dele de advocaat in rekening brengen.

Van een ingevolge dit artikel opgemaakt accountantsverslag ontvangt de advocaat een afschrift.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze verordening treedt in de plaats van de Boekhoudverordening 1990 van 25 januari 1990 welke bij deze wordt ingetrokken. Zij kan worden aangehaald als de Verordening op de Boekhoudverordening 1998 en treedt in werking op een door de Algemene Raad nader te bepalen tijdstip.

Bijlage A. bij Boekhoudverordening 1998

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

MODEL STATUTEN STICHTING DERDENGELDEN

als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Boekhoudverordening 1998 van de Nederlandse Orde van Advocaten.

negentienhonderdachtennegentig verschijnt voor mij, **,

notaris te :

**

De comparant verklaart bij deze een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

Statuten:

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

1.8vBegripsomschrijving.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

In deze statuten wordt verstaan onder

 • a. Advocaat:

  Een in Nederland ingeschreven advocaat.

 • b. Deken:

  De deken van het arrondissement waar de Advocaat kantoor houdt alsmede diens plaatsvervanger.

 • c. Derdengelden:

  De gelden en andere vermogensbestanddelen die niet zijn bestemd voor de Advocaat, maar voor zijn cliënt of enige andere derde, voorzover deze gelden niet kunnen worden aangemerkt als verschotten of griffierechten.

 • d. Accountant:

  Een registeraccountant of een accountant-administratie consulent als bedoeld in artikel 55 van de Wet op de Registeraccountants respectievelijk artikel 36 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

Naam. Zetel.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De stichting draagt de naam: Stichting Beheer Derdengelden ** en is gevestigd in de gemeente **

Doel.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 3.1 Het doel van de stichting is:

  • a. het ontvangen van Derdengelden en andere vermogensbestanddelen, ten behoeve van rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;

  • b. het tijdelijk beheren van hetgeen de stichting heeft ontvangen, een en ander voor rekening en risico van de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn; en

  • c. het betalen of overdragen van hetgeen de stichting heeft ontvangen aan de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn.

 • 3.2 Ter verwezenlijking van haar doelstelling zal de stichting een daartoe strekkende overeenkomst sluiten met ** , hierna te noemen: het Kantoor.

 • 3.3 De stichting zal de hiervoor bedoelde werkzaamheden zodanig verrichten dat de door de stichting beheerde Derdengelden, gelden en andere vermogenswaarden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van het Kantoor / de leden/aandeelhouders van het Kantoor / en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

 • 3.4 De stichting zal bij het verrichten van haar hiervoor bedoelde werkzaamheden de regels respecteren die bij of krachtens de wet, daar onder begrepen de regelgeving uitgevaardigd door de Nederlandse Orde van Advocaten, zijn opgelegd aan de Advocaten die zijn verbonden aan het Kantoor, / de leden/aandeelhouders van het Kantoor / en degenen die bij het Kantoor werkzaam zijn.

Bestuur.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

 • 4.2 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste twee leden.

 • 4.3 Het bestuur benoemt met inachtneming van het hierna bepaalde zijn eigen leden, behoudens het bepaalde in artikel 5, tweede lid.

 • 4.4 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

 • 4.5 Alleen zij die over de volgende hoedanigheid beschikken kunnen optreden als bestuurslid: Advocaat en degenen die een ander vrij beroep beoefenen met wie het ingevolge de Samenwerkingsverordening 1993 is toegestaan een samenwerkingsverband aan te gaan, zulks met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Degenen die in dienstbetrekking werkzaam zijn bij een bestuurslid van de stichting of bij een Advocaat kunnen niet als bestuurslid van de stichting optreden.

  Evenmin kan als bestuurslid van de stichting waarvan de patroon bestuurslid is, optreden de stagiare als bedoeld in artikel 9b, eerste, tweede, derde en vierde lid Advocatenwet. Ten minste de helft van de leden van het bestuur dient over de hoedanigheid van Advocaat te beschikken.

 • 4.6 De leden van het bestuur kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen.

 • 4.7 Aan de bestuursleden wordt geen vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend, noch worden door hen gemaakte kosten vergoed.

 • 4.8 De bestuursleden en de stichting zijn verplicht de deken de informatie te verschaffen die de deken verlangt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 5.1 Onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek bepaalde, eindigt het bestuurslidmaatschap:

  • a. door ontslag van een bestuurslid door de overige bestuursleden of door het kantoor waaraan het bestuurslid is verbonden;

  • b. door overlijden van een bestuurslid;

  • c. doordat het betrokken bestuurslid ontslag neemt;

  • d. door verlies van de hoedanigheid bedoeld in artikel 4, lid 5;

  • e. door ontslag door de deken;

  • f. doordat het betrokken lid in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard of het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

 • 5.2 Wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt is de Deken bevoegd, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, om het vereiste aantal bestuursleden te benoemen.

Vertegenwoordiging.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 6.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dat ten minste dient te bestaan uit twee gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie ten minste één Advocaat is.

 • 6.2 Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 • 6.3 Het bestuur respectievelijk ieder der bestuursleden is niet bevoegd volmacht te verlenen om de stichting te vertegenwoordigen, met dien verstande dat het bestuur de bevoegdheid heeft de in artikel 5, lid 2 bedoelde Deken volmacht te verlenen om de stichting te vertegenwoordigen.

  Voorts is geen der bestuursleden bevoegd om een volmacht - in welke zin dan ook - aan zijn medebestuursleden noch aan enige derde te verlenen in zijn hoedanigheid van bestuurslid.

Organisatie bestuur.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 7.1 Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.

 • 7.2 Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en alle bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7.

 • 7.3 De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een ander bestuurslid met het voorzitterschap te belasten.

  Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

  De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een van de bestuursleden als secretaris aan die de notulen van de vergadering houdt.

 • 7.4 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.

  Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.

 • 7.5 Bestuursvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurslid het verlangt.

  De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of door het bestuurslid die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven, verzonden aan ieder bestuurslid. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

  De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

 • 7.6 De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

 • 7.7 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per telefax geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

 • 7.8 Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 8.1 Het boekjaar van de stichting / is gelijk aan het kalenderjaar/loopt van ** van enig jaar tot en met ** van het jaar daaropvolgend/.

 • 8.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

 • 8.3 De stichting zal er voor zorg dragen dat de bedragen die door de stichting worden betaald of overgedragen aan een rechthebbende of degene die rechthebbende zal blijken te zijn, zodanig geadministreerd worden, dat duidelijk blijkt:

  • a. het ontvangen bedrag;

  • b. de datum en wijze van ontvangst;

  • c. de datum van overmaking;

  • d. de begunstigde;

  • e. de naam van de behandelend Advocaat.

 • 8.4 Het bestuur is indien de Deken zulks schriftelijk verlangt verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de stichting op te maken.

 • 8.5 Het bestuur is verplicht een Accountant te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren, tenzij en voor zolang de Deken de stichting van deze verplichting ontheffing verleent, aan welke ontheffing de Deken voorwaarden kan verbinden.

 • 8.6 Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

 • 8.7 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statutenwijziging en ontbinding.

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 9.1 Het bestuur is slechts bevoegd de statuten te wijzigen, indien de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten daartoe noopt, tenzij het betreft de wijziging van de naam of de vestigingsplaats van de stichting, als bedoeld in artikel 2. In alle gevallen is het bestuur tot onverwijlde wijziging verplicht.

 • 9.2 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

 • 9.3 Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur.

 • 9.4 De vereffenaars bepalen de bestemming van een eventueel batig saldo van de vereffening van de stichting.

  Ten slotte verklaart de comparant dat voor de eerste maal als bestuursleden van de stichting worden benoemd:

a.**

b. **

c. **

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te , op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is opgegeven en hij heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

Bijlage B. bij Boekhoudverordening 1998

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

MODEL OVEREENKOMST KANTOOR-STICHTING DERDENGELDEN

in verband met model statuten als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Boekhoudingverordening 1998 van de Nederlandse Orde van Advocaten

De ondergetekenden:

1. **

te dezen handelend als ** - hierna te noemen: het Kantoor - en als zodanig het Kantoor vertegenwoordigend;

2. a. ** ;

b. ** ; en

c. ** ,

te dezen handelend:

 • a. als bestuursleden van de Stichting: Stichting Derdengelden **

  - hierna te noemen: de Stichting - en als zodanig vormend het hele bestuur de Stichting vertegenwoordigend; en

 • b. voor zichzelf in privé,

overwegende:

 • - dat aan de Advocaten die verbonden zijn aan het Kantoor

 • - hierna te noemen: Advocaten, of ieder afzonderlijk: Advocaat - uit hoofde van hun beroep gelden en vermogensbestanddelen worden toevertrouwd die niet zijn bestemd voor de Advocaat, maar voor zijn cliënt of enige andere derde, voorzover deze gelden niet kunnen worden aangemerkt als verschotten of griffierechten;

 • - dat deze gelden en andere vermogensbestanddelen zijn aan te merken als derdengelden in de zin van artikel 1 onder d van de door de Nederlandse Orde van Advocaten uitgevaardigde Boekhoudverordening 1998 - hierna te noemen: de Derdengelden - en zich in civielrechtelijke zin vermengen met het vermogen van de Advocaten respectievelijk zich kunnen vermengen met het vermogen van het Kantoor, tenzij de Derdengelden geheel afzonderlijk zijn ondergebracht;

 • - dat een advocaat op grond van het in artikel 3 lid 3 van de Boekhoudverordening 1998 verplicht is om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben teneinde de Derdengelden afgescheiden te houden van het vermogen van de Advocaat respectievelijk van het Kantoor;

 • - dat om die reden de Stichting is opgericht;

 • - dat de Stichting geen andere activiteiten verricht dan het in ontvangst nemen van Derdengelden, het tijdelijk beheren van hetgeen de Stichting heeft ontvangen en het betalen of overdragen van hetgeen de Stichting heeft ontvangen aan de rechthebbenden of degenen die rechthebbenden zullen blijken te zijn;

 • - dat wordt beoogd alle betalingen van Derdengelden te doen plaatsvinden aan of vanuit de Stichting, met dien verstande dat vermenging slechts zal plaatsvinden waar het betreft de Derdengelden onderling en geen vermenging zal optreden tussen de gelden en het vermogen van de Advocaat respectieveljk van het Kantoor;

komen overeen als volgt:

 • 1. De Stichting verbindt zich jegens het Kantoor en in het bijzonder jegens de Advocaten van het Kantoor de Der-dengelden in beheer te nemen.

 • 2. Tevens kan de Stichting niet de aan de Advocaten toekomende voorschotten, honoraria, verschotten en griffierechten voor het Kantoor in ontvangst nemen. Zij verbindt zich geen andere activiteiten te verrichten dan hiervoor omschreven, met dien verstande dat de Stichting ter beschikking kan staan voor andere advocaten of andere kantoren, mits het Kantoor daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 • 3. De Advocaat respectievelijk het Kantoor draagt er zorg voor dat de Derdengelden niet aan het Kantoor of aan een Advocaat worden betaald, maar dat een rechtstreekse betaling aan de Stichting plaatsvindt. De Stichting verbindt zich de Derdengelden te beheren en onverwijld aan de rechthebbenden uit te keren.

 • 3a De rechthebbende kan de stichting derdengelden opdragen, bij voorkeur schriftelijk, van het hem toekomende bedrag gelden over te maken op de rekening van de advocaat, zulks ter voldoening van openstaande declaraties. De advocaat ziet er op toe dat de stichting derdengelden pas tot uitbetaling overgaat zodra de rechthebbende een volledig beeld heeft van het verloop van de zaak, van het aan de rechthebbende toekomende bedrag uit hoofde van ten behoeve van hem geïncasseerde gelden en van de hoogte van de declaratie van de advocaat.

 • 4. De Stichting draagt zorg voor het rentedragend uitzetten van de Derdengelden. De rente welke de Stichting over de uitgezette gelden ontvangt komt indien de gelden langer dan acht dagen hebben uitgestaan de rechthebbenden toe verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding ter grootte van een/vierde procent van het betrokken bedrag, berekend op jaarbasis.

 • 5. De Stichting is uitsluitend bevoegd gelden over te maken aan de Advocaat wanneer het gelden betreft die voor de Advocaat respectievelijk het Kantoor zijn bestemd.

 • 6. Indien blijkt dat, om welke reden dan ook, de liquiditeiten van de Stichting minder zijn dan overeenkomt met het totaalbedrag van alle aan de Advocaten uit hoofde van hun beroep op dat moment toevertrouwde Derdengelden, is ieder der Advocaten respectievelijk het Kantoor verplicht de liquiditeiten van de Stichting onverwijld aan te vullen tot hetgeen overeenkomt met dat totaalbedrag. Deze verplichting is een hoofdelijke verplichting voor ieder der Advocaten.

  Indien de Stichting ter beschikking staat aan meer dan één kantoor, zal de Stichting allereerst de Advocaten verbonden aan het Kantoor respectievelijk het Kantoor zelf aanspreken voor het hiervoor in dit artikel bedoelde tekort, aan wier handelen of nalaten te handelen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de Stichting - het tekort te wijten is. Indien blijkt dat het tekort ten dele of geheel te wijten is aan handelen of nalaten te handelen van leden van het bestuur van de Stichting, dan zijn deze bestuursleden aansprakelijk voor de aanzuivering van het tekort voor zover het tekort aan hen te wijten is.

  De Stichting is niet bevoegd gelden over te maken aan de Advocaat respectievelijk aan het Kantoor indien en voor zover de in de Stichting aanwezige liquiditeiten minder bedragen dan hetgeen overeenkomt met het totaalbedrag van alle aan de Advocaten uit hoofde van hun beroep op dat moment toevertrouwde Derdengelden.

 • 7. Het Kantoor verricht ten behoeve van de Stichting geen andere diensten dan die welke voor het functioneren van de Stichting onontbeerlijk zijn, te weten bestuursactiviteiten en administratieve werkzaamheden.

 • 8. De Advocaat brengt aan de Stichting geen omzetbelasting in rekening.

 • 9. Het Kantoor ontvangt een jaarlijkse vergoeding van de door hem voor de stichting te verrichten diensten welke gelijk is aan het per het einde van ieder boekjaar blijkende positieve exploitatiesaldo.

 • 10. Het Kantoor zorgt ervoor dat het boekjaar van het Kantoor gelijk is aan het boekjaar van de Stichting.

 • 11. Het bestuur van de Stichting verplicht zich slechts personen tot bestuurslid van de Stichting te benoemen die de onderhavige overeenkomst hebben mede-ondertekend of zich daartoe hebben verplicht.

 • 12. Van iedere tussentijdse wijziging in de overeenkomst en van ontbinding van de overeenkomst moet door partijen kennis worden gegeven aan de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 1 onder c Boekhoudverordening 1998.

 • 13. De Advocaat respectievelijk het Kantoor geeft aan de Stichting volmacht voor de duur van deze overeenkomst om betalingen in ontvangst te nemen en betalingen te doen, conform het in deze overeenkomst bepaalde. De volmacht kan niet worden herroepen zolang deze overeenkomst niet is geëindigd.

 • 14. Deze overeenkomst kan alleen worden beëindigd met inachtneming van hetgeen in de Boekhoudverordening 1998 is bepaald.

  Getekend in ___________ voud te ______________ op ________________

Bijlage C. bij Boekhoudverordening 1998

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

MODEL EIGEN VERKLARING

als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Boekhoudverordening 1998

Hierbij verklaar ik/verklaren wij namens het samenwerkingsverband:1

dat mijn/ons boekjaar loopt van ............ tot .............

dat uit mijn/onze administratie te allen tijde de rechten en verplichtingen van de advocatenpraktijk .................................... (naam advocaat/samenwerkingsverband) kunnen worden vastgesteld en dat binnen een redelijke termijn na afloop van ieder boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op schrift worden gesteld.

Voorts verklaar ik/verklaren wij voor de periode .......... (invullen het laatst verstreken boekjaar):

 • 1. dat de ontvangen derdengelden onverwijld zijn doorbetaald aan de rechthebbende;

 • 2. dat mij/ons een stichting derdengelden ter beschikking staat, waarvan de statuten zijn vastgesteld gelijkluidend aan het in art. 1 sub e van de Boekhoudverordening bedoelde model en met welke stichting door mij/ons een overeenkomst Kantoor/Stichting Derdengelden is gesloten die onverkort de bepalingen bevat van het in art. 1 sub e van de Boekhoudverordening bedoelde model.

  Van de statuten en de overeenkomst is een kopie aan deze verklaring gehecht.

  Indien in statuten en overeenkomst sedert de vorige toezending van deze stukken aan de Deken geen wijziging is gekomen kan in plaats van overlegging van model-statuten en model-overeenkomst worden volstaan met:

  Een recent uittreksel uit het Stichtingenregister ten name van de stichting is aan deze verklaring gehecht;

 • 3. dat ten aanzien van de derdengelden die ik/wij desondanks onder mij/ons heb(ben) gekregen een afzonderlijke registratie is gevoerd, waaruit telkens blijkt:

  het ontvangen bedrag;

  de datum en wijze van ontvangst;

  • de datum van overmaking;

  • de begunstigde;

  • de naam van de behandelend advocaat;

 • 4. dat per ultimo het laatste boekjaar het saldo van de stichting derdengelden ........................ bedroeg;

 • 5. dat ik/wij erop heb(ben) toegezien dat de derdengelden die zich door mij/ons toedoen bevonden onder de stichting derdengelden direct zijn overgemaakt naar de rechthebbende zodra de gelegenheid zich voordeed;

 • 6. dat ik/wij erop heb(ben) toegezien dat op mijn/ons briefpapier uitsluitend het bankrekeningnummer van de stichting derdengelden is vermeld.

 • 7. dat de derdengelden niet zijn gebruikt tot zekerheid van mij/ons kantoor, mijn/onze praktijk, enige andere derde of anderszins in strijd met hun bestemming zijn gebruikt;

 • 8. dat ik/wij het vorenstaande eveneens bevestig(en) voorzover dit van toepassing is op geldswaardige papieren en kostbaarheden.

 • 9. voorzover van toepassing verklaar ik/verklaren wij dat de gelden ontvangen in een functie waarin de rechter mij/de advocaten werkzaam bij of in dienst van het samenwerkingsverband heeft benoemd, onverwijld zijn overgemaakt op een afzonderlijke bankrekening (per benoemde advocaat) die zodanig te naam stond dat daaruit de functie bleek, althans op de door de bevoegde rechter daartoe aangewezen rekening, en voorts dat die gelden op die rekening zijn blijven staan totdat zij aan de rechthebbende zijn overgemaakt.

  Tenslotte verklaar ik/verklaren wij:

 • 10. dat ultimo het boekjaar de liquiditeitspositie van mijn kantoor/het samenwerkingsverband etc. zodanig was dat de kortlopende schulden (exclusief de derdengelden) voldaan konden worden uit de kortlopende vorderingen en aanwezige liquiditeiten (exclusief gesepareerde derdengelden);

 • 11. dat ultimo het boekjaar de solvabiliteit van mijn kantoor/het samenwerkingsverband zodanig was dat aan alle verplichtingen voldaan kon worden.

  [Plaats, datum]

  [Handtekening]

 1. In geval een gemeenschappelijke administratie wordt gevoerd kan deze verklaring slechts namens alle daar werkzame en/of in dienst zijnde advocaten worden afgegeven als er sprake is van een samenwerkingsverband in de zin van de Samenwerkingsverordening 1993. ^ [1]
Naar boven