Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 16-11-2002 t/m 06-06-2003

Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. een referentieproject milieutechnologie:

een meetprogramma of een eerste praktijktoepassing;

b. een meetprogramma:

het door een onafhankelijke en deskundige natuurlijke persoon of rechtspersoon uit laten voeren van een programma, waarbij een door de aanvrager voor Nederland nieuw ontwikkeld product, nieuw ontwikkeld proces of nieuw ontwikkelde dienst op het gebied van de milieutechnologie getest wordt op de voor de afnemers meest ter zake doende aspecten, resulterend in een rapport of een keurmerk;

c. een eerste praktijktoepassing:

een samenhangend geheel van activiteiten bestaande uit:

 • 1º. het sluiten van een overeenkomst door de subsidie-ontvanger met een eerste afnemer, niet behorende tot de rechtspersoon van de ondernemer of een met die ondernemer in een groep verbonden ondernemer, ter zake van het leveren door de subsidie-ontvanger van een door hem voor Nederland nieuw ontwikkeld product, nieuw ontwikkeld proces of nieuw ontwikkelde dienst op het gebied van de milieutechnologie aan die eerste afnemer, de definitieve betaling van het geleverde door de eerste afnemer en het meewerken van de subsidie-ontvanger aan de verspreiding van kennis omtrent de resultaten van de praktijktoepassing en

 • 2º. het daadwerkelijk en onverkort uitvoeren van de onder 1° bedoelde overeenkomst.

d. milieutechnologie:

technologie of een combinatie van technologieën die primair is gericht op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van het milieu, het verwijderen van reeds opgetreden vervuiling of het meten en registreren van belasting van het milieu;

e. ondernemer:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

f. een groep:

een economische eenheid waarin organisatorisch zijn verbonden:

 • een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect:

  • -

   meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

  • -

   volledig aansprakelijk vennoot is van of

  • -

   overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen en

 • laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een ondernemer die een referentieproject milieutechnologie uitvoert.

 • 2 Aan een ondernemer wordt op grond van deze regeling slechts eenmaal per kalenderjaar subsidie verleend ter zake van een meetprogramma en slechts eenmaal per kalenderjaar ter zake van een eerste praktijktoepassing.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt indien ter zake van het uitvoeren van het referentieproject milieutechnologie of een onderdeel daarvan reeds vanwege een bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen subsidie is verstrekt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

De subsidie bedraagt:

 • a. voor een meetprogramma: 50 procent van de projectkosten, doch niet meer dan € 68 100;

 • b. voor een eerste praktijktoepassing: 25 procent van de projectkosten, doch niet meer dan € 226 900.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Als projectkosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de volgende, direct aan de uitvoering van het referentieproject milieutechnologie verbonden, kosten:

 • a. in geval van een meetprogramma: de door de meetinstantie in rekening gebrachte en door de subsidie-ontvanger ter zake van het meetprogramma betaalde kosten, de verschuldigde omzetbelasting daaronder niet begrepen;

 • b. in geval van een eerste praktijktoepassing: de door de subsidie-ontvanger aan de eerste afnemer ter zake van het product, het proces of de dienst in rekening gebrachte en door de afnemer betaalde kosten, de verschuldigde omzetbelasting daaronder niet begrepen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 Er is een Adviescommissie referentieprojecten milieutechnologie, die tot taak heeft de minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om subsidie op grond van deze regeling.

 • 2 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier en ten hoogste zes andere leden.

 • 3 De voorzitter en de leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste een jaar benoemd. Zij zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.

 • 4 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 5 De minister kan waarnemers aanwijzen, die het recht hebben de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 6 In het secretariaat van de commissie wordt door de minister voorzien.

 • 7 De bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 8 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 9 De commissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en de doeltreffendheid van zijn werkzaamheden in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag wordt aan de minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De minister stelt ieder begrotingsjaar bij ministeriële regeling een subsidieplafond vast voor het in dat jaar verlenen van subsidies krachtens deze regeling.

 • 2 Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van deze regeling wordt vastgesteld op f 4.000.000,00, waarvan:

  • a. f 1.000.000,00 beschikbaar is voor meetprogramma’s en

  • b. f 3.000.000,00 beschikbaar is voor eerste praktijktoepassingen.

 • 3 De bedragen die op 15 september van enig kalenderjaar resteren na aftrek van de verleende en voor 15 september van dat kalenderjaar aangevraagde subsidies worden samengevoegd tot één bedrag, dat beschikbaar is voor subsidieverleningen ter zake van meetprogramma’s èn eerste praktijktoepassingen.

§ 2. Aanvragen

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2 Een aanvraag gaat vergezeld van een projectplan en van andere bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De minister wint omtrent een aanvraag het advies in van de Adviescommissie referentieprojecten milieutechnologie.

 • 2 De commissie geeft aan de minister een negatief advies:

  • a. indien in onvoldoende mate sprake is van een voor Nederland nieuwe milieutechnologie met goede economische perspectieven;

  • b. indien door de aanvrager niet aannemelijk gemaakt is dat sprake is van een meer dan normale financiële of technische drempel die een belemmering vormt voor het vinden van een eerste afnemer en dat deze drempel door de subsidie kan worden verlaagd;

  • c. indien onvoldoende vertrouwen bestaat in de technische en economische haalbaarheid van het referentieproject milieutechnologie;

  • d. indien onvoldoende vertrouwen bestaat in de capaciteiten van de aanvrager om verdere verspreiding van de technologie te realiseren;

  • e. in geval van een eerste praktijktoepassing, indien niet aannemelijk is dat op grond van de bij de aanvraag overgelegde offerte binnen zes maanden na de subsidieverlening een overeenkomst ter zake van de levering van het product, het proces of de dienst wordt gesloten.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

De minister geeft op de aanvraag een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De minister beslist afwijzend op een aanvraag:

  • a. indien de aanvraag niet voldoet aan deze regeling;

  • b. indien de commissie een negatief advies heeft uitgebracht;

  • c. in geval van een meetprogramma, indien hij de projectkosten op minder dan € 4 500 raamt;

  • d. in geval van een eerste praktijktoepassing, indien hij de projectkosten op minder dan € 11 300 raamt;

  • e. indien de ondernemer geen "kleine of middelgrote onderneming" is in de zin van verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 (PbEG L 70) betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

   Een wijziging van de kaderregeling treedt voor de toepassing van deze regeling in werking met ingang van de dag waarop de betrokken wijziging in werking treedt.

 • 2 De minister kan afwijken van het door de commissie uitgebrachte advies, indien het advies in strijd is met deze regeling dan wel niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

§ 3. Subsidieverlening en verplichtingen van de subsidie-ontvanger

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Op de subsidie-ontvanger rusten de in de artikelen 13, 14, 15 en 16 opgenomen verplichtingen. De verplichtingen gelden tot aan de dag waarop de subsidie wordt vastgesteld.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert het project uit overeenkomstig het projectplan waarop de subsidieverlening betrekking heeft en voltooit het uiterlijk:

  • a. in geval van een meetprogramma binnen één jaar na de subsidieverlening of

  • b. in geval van een eerste praktijktoepassing binnen twee jaar na de subsidieverlening,

   behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de minister voor het vertragen, het essentieel wijzigen of het stopzetten van het project.

 • 2 De minister kan aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De subsidie-ontvanger legt in geval van een eerste praktijktoepassing binnen zes maanden na de subsdieverlening een kopie van de overeenkomst met de eerste afnemer aan de minister over, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de minister.

 • 2 De minister kan aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De subsidie-ontvanger brengt na de subsidieverlening steeds na afloop van een periode van zes maanden aan de minister schriftelijk verslag uit omtrent de uitvoering van het referentieproject milieutechnologie.

 • 2 De subsidie-ontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling bij de minister in binnen dertien weken na het tijdstip waarop het referentieproject milieutechnologie ingevolge artikel 13, eerste lid, moet zijn uitgevoerd.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van een eindverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van het project en andere bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle projectkosten kunnen worden afgelezen.

 • 2 De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan de minister van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surséance van betaling aan hem of faillietverklaring van hem.

§ 4. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

De minister geeft een beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

De Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn toegezegd of vastgesteld.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd.1

’s-Gravenhage, 18 mei 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven