Regeling vergoedingen leden-beroepsgenoten

[Regeling vervallen per 08-11-2009.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 07-11-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot vaststelling van het vacatiegeld en de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor de leden-beroepsgenoten en de plaatsvervangende leden-beroepsgenoten van de regionale tuchtcolleges en van het centrale tuchtcollege

De Ministr van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 62, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-11-2009]

  • 1 Het vacatiegeld voor de leden-beroepsgenoten en de plaatsvervangende leden-beroepsgenoten van de regionale tuchtcolleges en van het centrale tuchtcollege bedraagt € 190,59 per zitting van het desbetreffende college.

  • 2 De leden-beroepsgenoten en de plaatsvervangende leden-beroepsgenoten van de colleges ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1997.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen leden-beroepsgenoten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven