Regeling beperking voorwaarden ziekenfondsverzekering voor personen van 65 jaar of ouder

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling beperking voorwaarden ziekenfondsverzekering voor personen van 65 jaar of ouder

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De voorwaarde, genoemd in artikel 3, zevende lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, geldt niet ten aanzien van de persoon die op de laatste dag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Ziekenfondswet gestelde voorwaarde dat betrokkene op de laatste dag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, verzekerde was ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Ziekenfondswet, geldt niet ten aanzien van:

  • a. een persoon die in het tijdvak van vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, regelmatig een arbeidsverhouding had die ingevolge artikel 4 of het bepaalde bij of krachtens artikel 5 van de Ziektewet als dienstbetrekking in de zin van die wet wordt beschouwd;

  • b. een persoon die op de laatste dag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, niet verzekerd was ingevolge de Ziekenfondswet als gevolg van het bepaalde in artikel 6, tweede lid, van de Ziektewet uit hoofde van de omstandigheid dat de dienstbetrekking ertoe strekte dat niet regelmatig in elke kalenderweek arbeid werd verricht;

  • c. een persoon die op de laatste dag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, gehuwd was met en behoorde tot het huishouden van een persoon, als bedoeld onder a of b.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beperking voorwaarden ziekenfondsverzekering voor personen van 65 jaar of ouder.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Naar boven