Regeling tot vaststelling van het tijdvak voor de bepaling van het inkomen alsmede [...] over het inkomen van personen van 65 jaar of ouder

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 13-07-2002 t/m 31-12-2005

Regeling tot vaststelling van het tijdvak voor de bepaling van het inkomen alsmede tot verstrekken door de Sociale Verzekeringsbank van een verklaring over het inkomen van personen van 65 jaar of ouder

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3c, derde lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 3c van de Ziekenfondswet wordt het inkomen in aanmerking genomen dat betrokkene en zijn eventuele echtgenote hebben genoten in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin hij een aanvraag voor een verklaring als bedoeld in artikel 3c, eerste lid, van de Ziekenfondswet heeft ingediend.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt het inkomen in aanmerking genomen dat betrokkene en zijn eventuele echtgenoot geacht kunnen worden te genieten in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin een aanvraag voor een verklaring als bedoeld in artikel 3c, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt ingediend indien:

  • a. hij 65 jaar is,

  • b. hij in het tijdvak tussen de aanvraag en het refertejaar duurzaam gescheiden is gaan leven of is gehuwd;

  • c. zijn echtgenoot in het tijdvak tussen de aanvraag en het refertejaar is overleden;

  • d. hij zich in het tijdvak tussen de aanvraag en het refertejaar binnen het Rijk vestigt;

  • e. zijn inkomen en dat van zijn eventuele echtgenoot in het lopende kalenderjaar redelijkerwijs geacht kan worden tenminste 20% minder te bedragen dan het inkomen dat hij heeft genoten of redelijkerwijs geacht kan worden te hebben genoten in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin hij een aanvraag voor een verklaring als bedoeld in artikel 3c, eerste lid, van de Ziekenfondswet heeft ingediend.

 • 3 In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in het tweede lid wordt voor degene die 66 jaar is het inkomen in aanmerking genomen dat betrokkene en zijn eventuele echtgenoot geacht kunnen worden te genieten in het kalenderjaar waarin een aanvraag voor een verklaring als bedoeld in artikel 3c, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt ingediend.

 • 4 In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in het tweede lid wordt voor degene die 67 jaar is het inkomen in aanmerking genomen dat betrokkene en zijn eventuele echtgenoot hebben genoten in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de 65-jarige leeftijd werd bereikt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Sociale verzekeringsbank verstrekt op een desbetreffende aanvraag een verklaring dat het inkomen, genoemd in artikel 3c, derde lid, van de Ziekenfondswet van de aanvrager en zijn eventuele echtgenote niet meer bedraagt dan het bedrag dat geldt voor de toepassing van artikel 3c, eerste lid, van de Ziekenfondswet dan wel hoger is.

 • 2 De aanmelding bij een ziekenfonds vindt door betrokkene plaats binnen acht weken na dagtekening van de verklaring, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Wet van 24 december 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) (Stb. 1997, 777) in werking treedt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling van het tijdvak voor de bepaling van het inkomen alsmede tot verstrekken door de Sociale verzekeringsbank van een verklaring over het inkomen van personen van 65 jaar of ouder.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers.

Naar boven