Regeling, houdende regels in verband met herstructurering Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Regeling, houdende regels in verband met herstructurering Ziekenfondswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel III van de Wet van 24 december 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) (Stb. 1997, 777);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Een verzoek tot ontheffing van de ziekenfondsverzekering als bedoeld in artikel III van de Wet van 24 december 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) (Stb. 1997, 777) wordt schriftelijk voor 1 juli 1998 door betrokkene gedaan aan het ziekenfonds, waarbij de verzoeker is ingeschreven.

  • 2 Indien de verzoeker niet bij een ziekenfonds is ingeschreven wordt het in het eerste lid bedoelde verzoek gedaan bij een ziekenfonds, werkende in de gemeente of in het deel van de gemeente waar hij woont, dan wel bij het in de Regeling aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1998 voor de aldaar bedoelde personen aangewezen ziekenfonds.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De ziekenfondsverzekering van de indiener van een verzoek als bedoeld in artikel 1 eindigt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop het in het eerste lid bedoelde ziekenfonds het verzoek heeft ontvangen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Wet van 24 december 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) (Stb. 1997, 777) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Naar boven