Regeling toelating natriumhypochloriet

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 16-10-2007

Regeling toelating natriumhypochloriet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 9 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Het niet-landbouwbestrijdingsmiddel natriumhypochloriet (chloorbleek-loog), in hoofdzaak bestaande uit een oplossing van deze stof in water volgens de navolgende specificatie:

 • -

  natriumhypochloriet; tenminste 150 g per liter (als vrij beschikbaar chloor);

 • -

  natriumhydroxide 4-8 g per liter;

 • -

  zware metalen ten hoogste 1 mg per liter;

 • -

  ijzer ten hoogste 2 mg per liter;

wordt ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, toegelaten onder nummer 38N en datum dezes.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Het niet-landbouwbestrijdingsmiddel genoemd in artikel 1 van deze regeling mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage A van deze regeling is voorgeschreven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 2 Behalve de in het eerste lid bedoelde en de overige bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moet op de verpakking worden vermeld:

  • a. letterlijk en zonder enige aanvulling:

   • -

    hetgeen in bijlage A van deze regeling is vermeld.

  • b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:

   • -

    de in bijlage B van deze regeling opgenomen tekst, met dien verstande, dat niet alle daarin aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld en de inhoud dier tekst slechts mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding, mits deze niet met die tekst in strijd zijn.

  • c. letterlijk en zonder enige aanvulling:

   • -

    Bijzondere gevaren:

   Vormt giftige gassen in contact met zuren.

   Veroorzaakt brandwonden.

   • -

    Veiligheidsaanbevelingen:

   buiten bereik van kinderen bewaren.

   Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeders.

   Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

   Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

   Niet mengen met andere reinigings- of desinfectiemiddelen.

   Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen: alleen lozen in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen.

   Vermijd in het algemeen het lozen van grote hoeveelheden of sterke concentraties waardoor een plaatselijke overbelasting van het milieu zou kunnen ontstaan.

  • d. Overeenkomstig bijlage II bij de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdings-middelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: de afbeelding van inwerkend zuur, met als onderschrift: Bijtend.

 • 3 Het in het eerste en tweede lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op installaties bestemd om het in artikel 1 benoemde bestrijdings-middel toe te passen alsmede op opslagtanks ten behoeve van dergelijke installaties.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De Regeling toelating natriumhypochloriet (Stcrt. 1989, 118) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelating natriumhypochloriet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als desinfectiemiddel in waterleidingbedrijven, in zwemwater van circulatiebaden, in rioolwaterzuiverings-installaties, in de frisdrankenindustrie, in bier-brouwerijen, in de zuivelindu-strie, voor de bestrijding van aangroei in koel- en proceswatersystemen, alsmede als desinfectiemiddel ten behoeve van de teelt van bloemisterijgewassen.

Voor alle toepassingen geldt dat indien de opslag van natriumhypochloriet plaatsvindt in een opslagtank het afvalpunt dient te zijn voorzien van een 2” linksdraaiende KNZ-koppeling.

De losslang dient eveneens te zijn uitgevoerd met deze koppeling.

B. Gebruiksaanwijzing

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

In waterleidingbedrijven: voor desinfectie voor hulpstukken, reservoirs en leidingen oplossingen met 20 mg/l vrij beschikbaar chloor gebruiken; bij leidingen is een contacttijd van minimaal 12 uur vereist.

Alvorens behandelde leidingen of reservoirs in gebruik te nemen dient het systeem te worden afgespuid.

Voor waterdesinfectie is de dosering afhankelijk van de waterkwaliteit.

In circulatiebaden: dosering conform Besluit hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden.

In de frisdrankenindustrie, in bierbrouwerijen, in de zuivelindustrie: voor desinfectie van oppervlakken, apparatuur etc. oplossingen met 150-200 mg/l vrij beschikbaar chloor gebruiken (10-12 ml per 10 l water); een contacttijd van minimaal 5 minuten is vereist.

Voor de desinfectie van proceswater is de dosering, afhankelijk van de waterkwaliteit, 0,5-2,0 mg/l vrij beschikbaar chloor.

Oppervlakken, apparatuur, leidingen e.d., die na behandeling met eet- en drinkwaren in aanraking komen grondig naspoelen met schoon water.

Ten behoeve van de teelt van bloemisterijgewassen: Voor desinfectie van het water in het (oogst)fust, een dosering < 100 mg/l (10 ml/15 l water), afhankelijk van het te oogsten product.

Voor desinfectie van het water in de voorwaterbakken voor snijbloemen; een dosering < 25 mg/l vrij beschikbaar chloor (10 ml/60 l water), afhankelijk van het te wateren product.

Toepassingen in rioolwaterzuiveringsinstallaties en voor koel- en proceswater: de vereiste dosering is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het water.

Naar boven