Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1998

[Regeling vervallen per 25-12-2010.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 24-12-2010

Besluit van 24 december 1997 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1998, en tot wijziging van enkele besluiten in verband met de overhevelingstoeslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 1997, directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/97/1354, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken; Defensie; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; en Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, artikel 6, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 13, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 6, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 5, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet, artikel 18 van de Ziekenfondswet, artikel 43, eerste lid, van de Provinciewet, artikel 44, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 1, eerste lid onder i, van de Wet studiefinanciering;

De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1997, nr. W12.97.0774);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, nr. ASEA/HVI/97/1405;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

  • 1 De overhevelingstoeslag over het jaar 1998 is gelijk aan 1,7% van het loon of de uitkering, met een maximum van f 1370,-.

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

[Red: Wijzigt het Inkomensbesluit Toeslagenwet.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet.]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

[Red: Wijzigt het Rechtspositiebesluit gedeputeerden.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

[Red: Wijzigt het Rechtspositiebesluit wethouders.]

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit studiefinanciering.]

ARTIKEL VIII

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven