Wijzigingsbesluit Schattingsbesluit

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 31-12-1997 t/m 08-03-2007

Besluit van 24 december 1997, houdende wijziging van het Schattingsbesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 1997, nr. SV/WV/97/4817d, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op de artikelen 18, achtste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 5, negende lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, en artikel E 6, twaalfde lid, van de Algemene militaire pensioenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1997, No. W12.97.0744);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1997, nr. SV/WV/97/5433b, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Schattingsbesluit.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

 • 1 Indien ten aanzien van een persoon de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld

  • a. in de periode vanaf 2 april 1997, maar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en

  • b. met toepassing van de artikelen 5 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en 18 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals die artikelen luiden met ingang van 1 augustus 1993, worden de artikelen 1 en 2 van het Schattingsbesluit, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van dit besluit, ten aanzien van die persoon eerst van toepassing:

 • 2 Indien ten aanzien van een persoon de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld vóór 2 april 1997, blijven de artikelen 1 en 2 van het Schattingsbesluit, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van dit besluit, ten aanzien van die persoon van toepassing, tenzij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 1 en 2 van het Schattingsbesluit, zoals deze luiden met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 3 Indien ten aanzien van een persoon de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld vóór 2 april 1997 en

  • a. met toepassing van de artikelen 5 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en 18 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze artikelen luiden sinds 1 augustus 1993, en

  • b. niet met overeenkomstige toepassing van de artikelen 1 en 2 van het Schattingsbesluit, zoals deze luiden met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit,

   worden, in afwijking van het tweede lid, de artikelen 1 en 2 van het Schattingsbesluit, zoals deze luiden met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit, ten aanzien van die persoon van toepassing op het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, onder 1°, 2°, of 3°.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven