Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2025. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Besluit van 24 december 1997 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten houdende regels met betrekking tot uitbreiding en beperking van de kring van ingezetenen voor de toepassing van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1997, nr. SV/GSV/97/4895;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1997, nr. W12.97.0762);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, nr. SV/GSV/97/5432;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2. Uitbreiding van de kring van ingezetenen

Voor de toepassing van de wet wordt mede verstaan onder ingezetene: de persoon, die buiten Nederland woont en die op grond van artikel 2, 3, 5, 8 of 28c van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 verplicht verzekerd is voor de volksverzekeringen.

Artikel 3. Eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind van ontwikkelingswerker

  • 1 Voor de toepassing van de wet wordt mede verstaan onder ingezetene: het eigen kind, het aangehuwde kind of het pleegkind van de persoon, die is uitgezonden om door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan te wijzen werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamenwerking te verrichten, dat gedurende het tijdvak, waarin bedoelde werkzaamheden worden verricht tot de huishouding van die persoon behoort, tenzij het kind gedurende bedoeld tijdvak werkzaamheden verricht.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het pleegkind van de aldaar bedoelde persoon, dat eerst gedurende het tijdvak, waarin de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden worden verricht, tot diens huishouding is gaan behoren.

  • 3 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder pleegkind verstaan een kind dat als een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.

Artikel 4. Beperking van de kring van ingezetenen

[Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]

Voor de toepassing van de wet wordt niet verstaan onder ingezetene: de persoon, die op grond van de artikelen 9a, 13, 14, 15, 16, 20 of 28d van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet verplicht verzekerd is voor de volksverzekeringen.

Artikel 5. Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven