Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 08-03-2007

Besluit van 24 december 1997 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 1997, nr. SV/WV/97/4884;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, 126, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet; artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993; artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet; de artikelen 23 en 24 van de Wet van 15 juni 1972 tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 449); artikel 97 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; artikel 28 van de Emigratiewet; artikel 34 van de Wet op de loonbelasting 1964; artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 17, onder b, van de Wet persoonsregistraties; de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand; artikel 20, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs; artikel 28, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs; artikel 38a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; artikel 9, eerste lid, van de Kaderwet Volwasseneducatie [tekstcorrectie :"Volwasseneducatie" moet zijn: "Volwasseneneducatie"] 1991; artikel 58 van de Wet op de onderwijsverzorging; de artikelen 4.5, eerste lid, 10.10, derde lid, 11.12, eerste lid, 12.5, 13.1, vijfde lid, 13.3, vijfde lid, 13.15, 13.35 en 16.23, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; artikel 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; artikel 8, tweede lid, van de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; artikel 415, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel; artikel 50, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997; artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid; artikel II van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen; de artikelen 4a, 11, 32, 48 en 57 van de Algemene Bijstandswet; de artikelen 10, tweede lid, en 20 van de Algemene nabestaandenwet; de artikelen 3, eerste lid, onder b, en negende lid, 5, derde lid, en 18 van de Ziekenfondswet; artikel 41b, derde lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening, de artikelen 12, eerste, tweede en derde lid, en 20, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945; de artikelen 11, eerste, tweede en derde lid, en 20, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers; de artikelen 2, zevende lid, 59, achtste lid, en 95 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de artikelen 2, achtste lid, 51, negende lid, en 69 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1997, no. W12.97.0758);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 1997, nr. SV/WV/97/5389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Artikel I

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 23 november 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 23 van de wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 671).]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 23 november 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 van de wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 672).]

Artikel V

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag. ]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Rijkswachtgeldbesluit 1959.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt de Uitkeringsregeling 1966. ]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag van burgerlijke ambtenaren defensie. ]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Justitie

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit proceskosten bestuursrecht ]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 569).]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel.]

Artikel XV

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekspersoneel.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Artikel XVI

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit aanspraken van schepelingen.]

Artikel XVII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten.]

Artikel XVIII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit toetsingskader andere taken ]

Artikel XIX

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 29 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 686).]

Artikel XX

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]

Artikel XXI

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 19 oktober 1976, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 43 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 526).]

Artikel XXII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Bijstandsbesluit zelfstandigen.]

Artikel XXIII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Inkomens- en samenloopbesluit Anw.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Artikel XXV

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet.]

Artikel XXVI

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.]

Artikel XXVII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit bijdragen justitiële kinderbescherming en vrijwillige jeugdhulpverlening.]

Artikel XXVIII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 23 november 1982, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 682).]

Artikel XXIX

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. I 362).]

Artikel XXX

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 der Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418).]

Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Artikel XXXI

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Voor de toepassing van artikel 6 van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 wordt met de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, van dat artikel gelijkgesteld de betrokkene die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen recht heeft op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zoals die wet luidde op dag voorafgaand de inwerkingtreding van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Artikel XXXII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Voor de toepassing van artikel 8 van de Uitkeringsregeling 1966 wordt met de betrokkene bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, van dat artikel gelijkgesteld de betrokkene die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen recht heeft op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet zoals die wet luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Artikel XXXIII

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Voor de toepassing van artikel 5 van de Remigratieregeling 1985 wordt met de periode bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, van dat artikel gelijkgesteld een periode van tenminste 6 maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de datum van aanvraag, waarover de remigrant een uitkering heeft ontvangen op grond van:

Artikel XXXIV

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1997, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel XXXV

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

BIJLAGE Inhoudsopgave gewijzigde besluiten

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

1. Ministerie van Binnenlandse Zaken

   

I

Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk

II

Besluit suppletieregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie

III

Besluit van 23 november 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 23 van de wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijk herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 671)

IV

Besluit, van 23 november 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 24 van de wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 672)

V

Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag

VI

Remigratieregeling 1985

VII

Rijkswachtgeldbesluit 1959

VIII

Uitkeringsregeling 1966

   

2. Ministerie van Defensie

   

IX

Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag van burgerlijke ambtenaren in dienst defensie

   

3. Ministerie van Financiën

   

X

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

   

4. Ministerie van Justitie

   

XI

Besluit proceskosten bestuursrecht

XII

Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 569)

XIII

Bijlage bij het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994

   

5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

   

XIV

Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel

XV

tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijsen onderzoekspersoneel

   

6. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

   

XVI

Besluit aanspraken van schepelingen

XVII

Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten

XVIII

Besluit toetsingskader andere taken

XIX

Besluit van 29 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 686)

XX

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989

XXI

Besluit van 19 oktober 1976, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 43 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 526)

XXII

Bijstandsbesluit zelfstandigen

XXIII

Inkomens- en samenloopbesluit Anw

XXIV

Inkomensbesluit IOAW

7. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   

XXV

Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet

XXVI

Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet XXVII Besluit bijdragen justitiële kinderbescherming en vrijwillige jeugdhulpverlening

XXVIII

Besluit van 23 november 1982, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en artikel 11, eerste lid, van de Wet Buitengewoon pensioen zeelieden- oorlogsslachtoffers (Stb. 682)

XXIX

Besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. I 362)

XXX

Besluit van 6 september 1949 tot uitvoering van artikel 11 der Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. J 418)

Naar boven