Wijzigingswet Algemene bijstandswet inzake voortgang bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-07-1998 t/m 09-05-2006

Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene bijstandswet te wijzigen met het oog op de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Huursubsidiewet.]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herziet met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet de bedragen genoemd in artikel 30, tweede lid, van de Algemene bijstandswet, zoals dit artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van deze wet, op de wijze als voorgeschreven in artikel 57 van de Algemene bijstandswet, zoals dat artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van deze wet, een en ander voor zover de ontwikkelingen van alle daarin bedoelde bedragen, gerekend vanaf 1 juli 1997, daartoe aanleiding geven.

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven