Veegwet SZW 1997

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1999 t/m 09-05-2006

Wet van 24 december 1997 tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet Werkloosheidsvoorziening te wijzigen en op een later tijdstip in te trekken, te komen tot een eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding in een aantal sociale zekerheidswetten en voorts, in verband met gebleken onvolkomenheden, die wetten en enige andere wetten aan te passen en daarnaast ook enige andere wijzigingen daarin aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. WIJZIGING WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE WIJZIGINGEN IN ANDERE WETTEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

§ 2. Wijziging wetten in verband met wijziging Wet Werkloosheidsvoorziening

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

ARTIKEL II. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

ARTIKEL III. INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

ARTIKEL IV. WET OVERHEVELINGSTOESLAG OPSLAGPREMIES

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.]

ARTIKEL V. WET AANPASSING UITKERINGSREGELINGEN OVERHEVELING OPSLAGPREMIES

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.]

ARTIKEL VI. ALGEMENE BIJSTANDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

ARTIKEL VII. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

ARTIKEL VIII. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

ARTIKEL IX. ZIEKENFONDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet. ]

ARTIKEL X. WET UITKERINGEN VERVOLGINGSSLACHTOFFERS 1940-1945

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

ARTIKEL XI. WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

ARTIKEL XII. DELTASCHADEWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Deltaschadewet.]

ARTIKEL XIII. WET CONCENTRATIE STRAFBAARSTELLING FRAUDULEUZE GEDRAGINGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen.]

ARTIKEL XIV. AANPASSINGSWET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap.]

HOOFDSTUK III. GEZAMENLIJKE HUISHOUDING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

ARTIKEL XVIII. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

ARTIKEL XIX. ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]

ARTIKEL XX. TOESLAGENWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

ARTIKEL XXI. INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

ARTIKEL XXII. ALGEMENE OUDERDOMSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

ARTIKEL XXIII. ALGEMENE NABESTAANDENWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

ARTIKEL XXIV. COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

ARTIKEL XXV. ALGEMENE BIJSTANDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

ARTIKEL XXVI. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

ARTIKEL XXVII. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

ARTIKEL XXVIII. WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]

ARTIKEL XXIX. UITSTEL WIJZIGING VERLENING VOORZIENINGEN WVG

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Indien de toepassing van artikel XXVIII, onderdeel A, onder 1, leidt tot wijziging in de verlening van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten, gaat deze wijziging eerst één jaar na inwerkingtreding van deze wet in.

ARTIKEL XXX. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

ARTIKEL XXXI. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

ARTIKEL XXXII. VERVALLEN ARTIKEL XIX

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt deze wet.]

HOOFDSTUK IV. ANDERE WIJZIGINGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

ARTIKEL XXXIV. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

ARTIKEL XXXV. ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]

ARTIKEL XXXVI. WERKLOOSHEIDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

ARTIKEL XXXVII. TOESLAGENWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

ARTIKEL XXXVIII. ALGEMENE OUDERDOMSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

ARTIKEL XXXIX. ALGEMENE NABESTAANDENWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

ARTIKEL XL. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

ARTIKEL XLI. INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

ARTIKEL XLII. COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

ARTIKEL XLIII. ALGEMENE BIJSTANDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

ARTIKEL XLIV. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

ARTIKEL XLV. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

ARTIKEL XLVI. JEUGDWERKGARANTIEWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Jeugdwerkgarantiewet.]

ARTIKEL XLVII. WET VAN 24 APRIL 1996, STB. 248

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid.]

ARTIKEL XLVIII. BURGERLIJK WETBOEK

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

ARTIKEL XLIX. WET VAN 19 DECEMBER 1996, STB. 665

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de wet van 19 december 1996, Stb. 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten.]

ARTIKEL L. WET PREMIEREGIME BIJ MARGINALE ARBEID

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet premieregime bij marginale arbeid.]

ARTIKEL LI. ARBEIDSVOORZIENINGSWET 1996

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996. ]

ARTIKEL LII. OVERGANGSWET VERZORGINGSHUIZEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Overgangswet verzorgingshuizen. ]

ARTIKEL LIII. BESLUIT FONDSEN EN SPAARREGELINGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit fondsen en spaarregelingen.]

ARTIKEL LIV. WET TERUGDRINGING BEROEP OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

ARTIKEL LV. ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN 1997

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

ARTIKEL LVI. WIJZIGING VAN DE ZW, WAO, AAW, AOW EN ANW IN VERBAND MET WETSVOORSTEL WIJZIGING VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet en de Algemene nabestaandenwet.]

ARTIKEL LVII. WET INCOMPATIBILITEITEN STATEN-GENERAAL EN EUROPEES PARLEMENT

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement.]

ARTIKEL LVIII. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

ARTIKEL LIX. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

ARTIKEL LX. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

ARTIKEL LXI. TIJDELIJKE WIJZIGING WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING, ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET, WERKLOOSHEIDSWET EN ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN 1997

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 3 Gedurende de periode 1 maart 1996 tot en met 28 februari 1997 wordt in artikel 89, eerste lid, van de Werkloosheidswet, onder vervanging van de punt achter onderdeel f door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd luidende:

    g. de bijdragen van de werkgever of werknemer in de kosten van het onderzoek, bedoeld in artikel 56a van de Organisatiewet sociale verzekeringen.

  • 4 Gedurende de periode 1 maart 1997 tot en met 31 maart 1997 wordt in artikel 38, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een nieuw onderdeel j toegevoegd, luidende:

    j. op verzoek van een werkgever toestemming te geven als bedoeld in artikel 1638c, derde lid, onderdeel c, van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de belangen van de betrokken werknemer onevenredig worden geschaad.

ARTIKEL LXII. ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Voor de periode 1 januari 1997 tot en met 28 februari 1997 kunnen, indien in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van een door de Sociale Verzekeringsbank uit te voeren regeling wordt voorzien door het Rijk, bij ministeriële regeling regels worden gesteld ten aanzien van het beheer van gelden, uitvoeringskosten en verslaglegging als bedoeld in hoofdstuk VI van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze wet op 28 februari 1997 luidde.

ARTIKEL LXIII. WET INKOMENSVOORZIENING KUNSTENAARS

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de wet inkomensvoorziening kunstenaars.]

ARTIKEL LXIV. WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland.]

ARTIKEL LXV. WET HOUDENDE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE UITVOERINGSORGANISATIE SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 1996

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

De wet houdende bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 wordt ingetrokken.

ARTIKEL LXVI. WET VAN 3 APRIL 1985, STB. 215

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen.]

ARTIKEL LXVII. TIJDELIJKE WET INKOMENSVOORZIENING GEWEZEN BINNENVAARTONDERNEMERS

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers.]

ARTIKEL LXVIII. WET AANPASSING UITKERINGSREGELINGEN OVERHEVELING OPSLAGPREMIES

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.]

ARTIKEL LXIX. WET INSCHAKELING WERKZOEKENDEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inschakeling werkzoekenden.]

ARTIKEL LXX. WIJZIGING ARTIKEL LVIII, ONDERDEEL D

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt deze wet.]

ARTIKEL LXXI. OVERGANGSRECHT IN VERBAND MET ARTIKEL LV

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit als bedoeld in artikel 55 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 dat voor de datum van inwerkingtreding van artikel LV, de onderdelen E, F en G, van deze wet is bekendgemaakt, is het recht zoals dat geldt vanaf die datum van toepassing.

  • 3 De behandeling van het beroep tegen een besluit als bedoeld in artikel 55 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 dat voor de datum van inwerkingtreding van artikel LV, de onderdelen E, F en G, van deze wet is ingediend bij de rechtbank wordt vanaf die datum voortgezet door de Centrale Raad van Beroep, tenzij op die datum partijen zijn uitgenodigd op een zitting van de rechtbank te verschijnen of schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het achterwege blijven van het onderzoek ter zitting.

  • 4 De rechtbank informeert partijen over de verdere behandeling van het beroep door de Centrale Raad van Beroep.

ARTIKEL LXXIa. WET SOCIALE WERKVOORZIENING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

ARTIKEL LXXIb. BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]

ARTIKEL LXXIc. ARBEIDSTIJDENWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

ARTIKEL LXXId. WET VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE BINNENVAART

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

ARTIKEL LXXIe. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. ]

ARTIKEL LXXIf. WERKLOOSHEIDSWET

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet. ]

ARTIKEL LXXIg. KADERWET SZW-SUBSIDIES

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Kaderwet SZW-subsidies.]

ARTIKEL LXXIh. WET BETREFFENDE VERPLICHTE DEELNEMING IN EEN BEROEPSPENSIOENREGELING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

ARTIKEL LXXIi. WET OP DE (RE)INTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

ARTIKEL LXXIj. WET VAN 19 DECEMBER 1996, STB. 665

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Artikel IV van de wet van 19 december 1996, Stb. 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten, werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

ARTIKEL LXXII. INWERKINGTREDING

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

ARTIKEL LXXIII. CITEERTITEL

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet wordt aangehaald als «Veegwet SZW 1997».

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven