Wijzigingswet regeling betreffende het verlenen van bijdragen van rijkswege aan Algemene [...] publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de regeling betreffende het verlenen van bijdragen van rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat van de zijde van de Algemene Rekenkamer bezwaren zijn geuit tegen het verlenen van voorschotten op de rijksbijdragen aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, voordat de hoogte daarvan overeenkomstig de wettelijke regels is vastgesteld;

dat de hoogte van de rijksbijdragen evenwel in belangrijke mate afhankelijk is van beslissingen gedurende het begrotingsjaar ten aanzien van de allocatie van begrotings- en premiemiddelen en dat derhalve op grond van de thans geldende voorschriften tijdige bevoorschotting niet kan plaatsvinden;

dat het in verband daarmee wenselijk is de wettelijke procedures inzake het verlenen van rijksbijdragen te wijzigen;

dat het voorts wenselijk is een wettelijke basis te scheppen voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van artikel 39, zevende lid, van de Wet financiering volksverzekeringen worden uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het Besluit Ziekenfondsraad Abortusklinieken, welke na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet hebben plaatsgevonden, gelijkgesteld met uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de in dat artikellid bedoelde regeling.

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgende op het jaar waarin zij in het Staatsblad wordt geplaatst. De artikelen 14a van de Ziekenfondswet en 39 van de Wet financiering volksverzekeringen, zoals die luidden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de rijksbijdragen aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, en aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten voor de jaren voor het jaar waarin deze wet in werking treedt. Artikel 17a van de Ziekenfondswet werkt terug tot en met 1 januari 1989 en vervalt met ingang van 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. H. G. de Grave

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven