Wet houdende verschaffen van wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-03-2012.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Wet van 24 december 1997, houdende het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing en het Tijdelijk subsidiebesluit verslavingsbeleid per 1 januari 1998 vervallen en op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid het wenselijk wordt geacht de mogelijkheid van uitkeringen aan gemeenten en subsidiëring van instellingen te continueren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL II

  • 1 In afwijking van artikel 2, onderdeel e, van de Welzijnswet 1994, wordt in het jaar 1998 tot het beleid, bedoeld in dat artikelonderdeel, niet gerekend het beleid dat gemeenten voeren in het kader van de bestrijding van overlast door verslaving en waarvoor zij specifiek ten behoeve van dat beleid een uitkering ontvangen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 2 In afwijking van artikel 10a van de Welzijnswet 1994 kunnen voor het jaar 1998 bij ministeriële regeling:

    • a. de gemeenten worden aangewezen, en

    • b. de regels, bedoeld in het vierde lid van dat artikel, worden gesteld.

  • 3 Bij ministeriële regeling kunnen voor subsidies ten behoeve van verslavingsbeleid van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 10 van de Welzijnswet 1994, afwijkende regels worden gesteld ten aanzien van de aanvraag.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1997, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven