Regeling tonnage-meting vissersvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-07-2006

Regeling tonnage-meting vissersvaartuigen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, aanhef, en onderdeel a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

verordening:

verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1986 houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (PbEG L 274);

meetbrief:

Internationale Meetbrief (1969) dan wel bijzondere meetbrief, als bedoeld in artikel 4 van de Meetbrievenwet 1981, die is afgegeven overeenkomstig de bij of krachtens die wet gegeven bepalingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2006]

Het is verboden te vissen met een vissersvaartuig indien de bruto-tonnage van dat vaartuig, zoals aangegeven in de op dat vaartuig betrekking hebbende meetbrief, niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van de verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tonnage-meting vissersvaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 24 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina