Instelling adviesgroep electronic commerce en belastingen

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-03-1998 t/m heden

Instelling adviesgroep electronic commerce en belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is een adviesgroep electronic commerce en belastingen in te stellen;

Besluit:

1. Instelling en taak

2.

 • 1 De adviesgroep heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren over de verschillende aspecten van belastingheffing in relatie tot ontwikkelingen op het terrein van electronic commerce, in het bijzonder via Internet, en daarbij tevens te bezien in hoeverre fiscale instrumenten kunnen bijdragen aan een gunstige positie van Nederland op het gebied van electronic commerce.

 • 2 De adviesgroep besteedt bij haar werkzaamheden aandacht aan internationale aspecten, met name aan de raakvlakken met ontwikkelingen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en binnen de Europese Unie en aan de samenhang met relevante, niet fiscale, regelgeving.

2. Samenstelling en werkwijze

3.

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de adviesgroep wordt benoemd: mr. J.C. de Waard

 • 2 Tot lid, tevens secretaris van de adviesgroep wordt benoemd: drs. P.W. Havelaar

 • 3 Tot leden van de adviesgroep worden benoemd:

  • J. Baan

  • drs. J.C. Barnard

  • mw. mr. T.J. van Beek

  • drs. J.U. Bekius

  • mr. J.R. Borst

  • drs. F. Eisner

  • dr. P.W.J. de Graaf

  • drs. M. de Hond

  • mr. H. Hijmans

  • mr. M.V. Lambooij

  • J. van Moorsel

  • mr. G.A. Scholten

  • W. van Teeseling

  • mw. mr. J. Thunnissen

  • drs. A.H. van Wijck

4.

Ter uitvoering van haar taak kan de adviesgroep zich rechtstreeks tot derden wenden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hun mening nader uiteen te laten zetten.

3. Overige bepalingen

6.

De leden van de adviesgroep, voor zover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s Rijks kas.

7.

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de adviesgroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

8.

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Reken-kamer.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven