Regeling terugvordering geringe bedragen

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Artikel 2

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 september 1997 ingediende voorstel van wet houdende Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SWZ 1997) (kamerstukken II 1997/98, 25 641) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling terugvordering geringe bedragen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F.H.G. de Grave

Naar boven