Wijziging Regeling contingentering zeevis en Regeling vangstbeperking

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 18-01-1998 t/m 31-12-2004

Wijziging Regeling contingentering zeevis en Regeling vangstbeperking

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent kabeljauw, betrekking hebbend op de sector IIa (EG-zone) en het deelgebied IV tezamen, wordt verhoogd met 1,65%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling contingentering zeevis.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven