Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 02-02-2002 t/m 31-12-2005

Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Tot de inkomsten uit of in verband met arbeid bedoeld in de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel worden gerekend:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

 • 1 De inkomsten uit of in verband met de uitoefening van een vrij beroep of eigen bedrijf worden aannemelijk gemaakt door overlegging van daarop betrekking hebbende afschriften van officiële bescheiden, zoals verlies- en winstrekeningen, aangiftebiljetten of aanslagbiljetten inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen, eventueel vergezeld van een verklaring van een accountant of belastingconsulent.

 • 2 Desgevraagd worden de overige inkomsten aangetoond met de voor de uitvoering noodzakelijk geachte bewijsstukken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Onder een door het Rijk of derden toegekende of toe te kennen tegemoetkoming in ziektekosten als bedoeld in artikel 7, achtste lid, van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel wordt verstaan het bedrag, dat - na toekenning van de overhevelingstoeslag ingevolge de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en na aftrek van de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen volgens de tabel voor bijzondere beloningen ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 - door het Rijk of door derden is of wordt toegekend over het aaneengesloten tijdvak van twaalf kalendermaanden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

 • 1 Voor het aanvragen van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van een daartoe vanwege onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgegeven aanvraagformulier.

 • 2 Indien zulks voor de uitvoering van de regeling noodzakelijk wordt geacht, wordt inzage verleend in de polis van de gesloten ziektekostenverzekering of in andere bescheiden die daarop betrekking hebben.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

 • 1 De gemaakte kosten die voor het verlenen van de tegemoetkoming in aanmerking kunnen worden gebracht, worden aangetoond door toezending van:

  • a. in geval van niet-verzekerde ziektekosten: originele, op naam gestelde, gedateerde nota’s;

  • b. in geval van verzekerde ziektekosten: kopieën van op naam gestelde, gedateerde nota’s én de daarop betrekking hebbende afrekeningen van ziektekostenverzekeringsmaatschappijen waaruit het bedrag aan eigen risico dat ten laste is gebleven van de betrokkene alsmede de aard van de desbetreffende ziektekosten, kan worden afgeleid.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, kan ook worden volstaan met de afrekeningen van de ziektekosten-verzekeringsmaatschappijen, mits de onder b genoemde gegevens daaruit kunnen worden afgeleid.

 • 3 De nota’s van tandartsen zijn vergezeld van het in overleg met de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde tot stand gekomen specificatieformulier, dan wel van een door de tandarts gebruikte computernota die wat betreft de specificatie overeenkomt met dat specificatieformulier.

 • 4 Ten aanzien van de kosten van vervoer worden de daarop betrekking hebbende vervoersbewijzen overlegd.

 • 5 Ten aanzien van de kosten van de ziektekostenverzekering: de betaalbewijzen voor premies.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Het bedrag van de nominale premie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel bestaat uit het bedrag dat is aan te merken als de gemiddelde nominale premie ingevolge artikel 17 van de Ziekenfondswet in het desbetreffende jaar.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 02-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.H.C. Annink

Naar boven