Regeling subsidie nationale en grensoverschrijdende parken

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-03-2007

Regeling subsidie nationale en grensoverschrijdende parken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2, onderdeel c, en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) nationaal park:

bij besluit van de minister aangewezen nationaal park dan wel nationaal park in oprichting;

b) grensoverschrijdend park:

door de Nederlandse autoriteiten gezamenlijk met België of de Bondsrepubliek Duitsland als zodanig aangewezen of aan te wijzen gebied, waarvoor afspraken gelden met betrekking tot het beheer en de inrichting daarvan;

c) meerjarenprogramma:

door het overlegorgaan van een nationaal park jaarlijks opgesteld voortschrijdend begrotingsoverzicht over een periode van ten minste drie jaar van de activiteiten met betrekking tot het park gericht op beheer, inrichting, educatie, voorlichting en onderzoek;

d) bestedingsplan:

door het overlegorgaan van een nationaal park jaarlijks op basis van het meerjarenprogramma opgesteld overzicht van bestedingen in het eerstvolgende kalenderjaar;

e) beheers- en inrichtingsplan:

door het overlegorgaan van een nationaal park opgesteld plan met een looptijd van ten minste vijf jaar en ten hoogste tien jaar, waarin de uitgangspunten worden neergelegd met betrekking tot beheer, inrichting, educatie, voorlichting en onderzoek van een nationaal park;

f) directeur Natuurbeheer:

directeur Natuurbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

g) Groenfonds:

Stichting Groenfonds, gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

De minister kan met in achtneming van deze regeling op aanvraag een subsidie verlenen voor projecten gericht op beheer, inrichting, educatie, voorlichting en onderzoek van nationale parken alsmede grensoverschrijdende parken.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Subsidie kan worden verstrekt aan de IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie en de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

De Minister stelt voor ieder kalenderjaar een subsidieplafond vast voor de op grond van deze regeling te verstrekken subsidies. Hij geeft hiervan kennis aan de organisaties, genoemd in artikel 2a.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Niet subsidiabel zijn kosten die reeds uit anderen hoofde door het rijk, een provincie, een gemeente of een derde worden gefinancierd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Aanvragen voor een subsidie worden voor 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar, waarin met de uitvoering van de projecten wordt gestart, ingediend bij de directeur Natuurbeheer.

 • 2 De aanvraag gaat in elk geval vergezeld van:

  • a) een projectplan, inhoudende de omschrijving van de doelstellingen en achtergronden van het project, een tijdsplanning van de activiteiten, een beschrijving van de activiteiten en de wijze van uitvoering daarvan;

  • b) een begroting van de kosten en financieringswijze van het project.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De minister geeft voor 15 februari van het jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend een beschikking tot subsidieverlening.

 • 2 De minister kan voorschotten ten behoeve van IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie ter beschikking via het Groenfonds verlenen.

 • 3 De minister stelt toegekende subsidies en voorschotten ten behoeve van IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie ter beschikking via het Groenfonds ter beschikking door tussenkomst van het Groenfonds.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt voor 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend ingediend bij de directeur Natuurbeheer door tussenkomst van het Groenfonds.

 • 2 De aanvraag gaat in elk geval vergezeld van een financiële verantwoording van het project, bestaande uit een rekening alsmede een goedkeurende verklaring van een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat is voldaan aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie nationale en grensoverschrijdende parken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven