Regeling vaststelling leges verplaatsing mestproductie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Regeling vaststelling leges verplaatsing mestproductie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 18, eerste lid, van de Wet verplaatsing mestproductie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet verplaatsing mestproduktie;

b. bureau:

Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te Assen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Een verzoek om registratie als bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de wet wordt eerst in behandeling genomen nadat degene die voornemens is te verplaatsen een bedrag van € 181,51 heeft voldaan aan het bureau, behoudens in geval dat de verplaatsing geschiedt naar een andere locatie van hetzelfde bedrijf.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien acht weken na indiening van het verzoek om registratie het bedrag, bedoeld in artikel 2, nog niet aan het bureau is voldaan, wordt dit verzoek niet meer in behandeling genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien het bureau, onder toepassing van artikel 9, vierde lid, al dan niet in samenhang met artikel 10, tweede lid, van de wet, niet tot registratie overgaat, wordt het bedrag, bedoeld in artikel 2, aan de betaler gerestitueerd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling leges verplaatsing mestproductie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina