Jaarlijkse actualisering vergoeding Beschikking beheersovereenkomsten 1983

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 23-01-2004

Jaarlijkse actualisering vergoeding Beschikking beheersovereenkomsten 1983

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De bijlage, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 33 en 40, eerste lid, van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, zoals van toepassing verklaard in artikel 64, eerste lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, komt te luiden als volgt:

Bijlage behorend bij de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, als bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, 33 en 40, eerste lid, van die beschikking.

  • A. Het bedrag, bedoeld in artikel 32, eerste lid, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheid melk, bij de bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 1998: f 0,42 per kilo voedereenheid melk.

  • B. Het bedrag, bedoeld in artikel 33, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij bepaling van de beheersvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 1998: f 35,77 per uur.

  • C. Het bedrag, bedoeld in artikel 40, eerste lid, dat voor de op termijn aanpasbare genormeerde vaste kosten per kilo voedereenheid melk bij de bepaling van de aanpassingsvergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 1998: f 0,50.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven