Regeling bosbouw en natuurterrein Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2003

Regeling bosbouw en natuurterrein Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdelen p en v, van de Meststoffenwet en op artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Er is sprake van grond waarop bosbouw wordt uitgeoefend die aan bij ministeriële regeling gestelde eisen voldoet, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de wet indien:

  • a. er sprake is van grond met een houtopstand, en

  • b. de grond valt onder de vrijstelling als bedoeld in de Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Er is sprake van een beheer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel v, van de wet en artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 dat aan bij ministeriële eisen voldoet, indien het beheer voldoet aan een regime dat voor de grond van toepassing is en dat is:

  • a. vastgesteld op grond van de Natuurbeschermingswet,

  • b. vastgesteld op grond van de Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurorganisaties,

  • c. vastgesteld op grond van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, of

  • d. gericht op de instandhouding van natuurwaarden dat wordt gevoerd met instemming van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bosbouw en natuurterrein Meststoffenwet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven