Wijziging Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1996, 1997 en 1998

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Wijziging Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1996, 1997 en 1998

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de heer J. Kohnstamm,

Besluiten:

Artikel II

Gemeenten die zich overeenkomstig artikel 5a van de Regeling extra werkgelegenheid langdurig werklozen 1996 en 1997, zoals die regeling luidde tot inwerkingtreding van deze regeling, bereid hebben verklaard de bij die regeling in bijlage V aangegeven aantallen arbeidsplaatsen te realiseren, ontvangen vóór 1 februari 1998 een voorschot van ten minste 75% op de te verstrekken bijdragen.

Artikel VII

  • 2 Artikel I, onderdeel D, treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1997.

  • 3 Artikel I, onderdeel H, onder 1, treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 1997.

  • 4 Artikel I, onderdeel H, onder 2, treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1997

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.P.W. Melkert

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven