Instelling Tijdelijke Expertise Commissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel

Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Instelling Tijdelijke Expertise Commissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Overwegende dat de implementatie van emancipatoire aspecten als integraal onderdeel in het nieuwe adviesstelsel en de evenredige participatie van vrouwen in adviesraden tijdelijk begeleiding en ondersteuning behoeft;

Gezien de antwoorden op de kamervragen Te Veldhuis en De Vries dd. 17 april 1997 betreffende het aantal deskundige vrouwen in adviesraden en gezien de toezegging in de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 21 april 1997, kenmerk DCE/97/310;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt een Tijdelijke Expertise Commissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel, hierna te noemen TECENA, ingesteld voor de duur van maximaal 3 jaar.

Artikel 2

 • 1 De TECENA bestaat uit 4 leden waaronder begrepen de voorzitter.

 • 2 De benoeming van de leden vindt plaats door de Minister.

 • 3 Per 1 januari 1998 worden onder door de Minister te stellen voorwaarden voor de duur van maximaal 3 jaar benoemd de leden mw. dr. A. van Doorne-Huiskes te Bunnik, mw. dr. Ph. Essed te Amsterdam, mw. mr. C.H.S. Evenhuis te ’s-Gravenhage en dhr. dr. J.J. Schippers te Utrecht.

Artikel 3

 • 1 De TECENA zal helpen bevorderen dat de adviesraden in het nieuwe adviesstelsel zelf op adequate wijze de emancipatie-aspecten van voorgenomen beleid in hun advisering gaan betrekken. Deze taak omvat:

  • a. het stimuleren dat emancipatie-aspecten reeds in adviesaanvragen worden betrokken;

  • b. het adviseren van de raden hoe zij de emancipatiedeskundigheid van hun leden en hun medewerkers kunnen vergroten;

  • c. het stimuleren dat bij benoemingen in adviesorganen gericht gezocht wordt naar geschikte vrouwelijke kandidaten.

 • 2 Personele ondersteuning wordt door het Ministerie van Sociale Zaken ter beschikking gesteld ten behoeve van de ondersteuning van de Commissie.

 • 3 De TECENA stelt onmiddellijk na inwerkingtreding van dit besluit een Reglement van orde op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Minister.

Artikel 4

Het voor de TECENA ter beschikking staande budget begroot op f 350.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar wordt bekostigd door de Minister onder door de Minister te stellen voorwaarden.

Artikel 5

De TECENA stelt jaarlijks een tussenrapportage op en verstrekt aan de Minister desgevraagd voor de Minister relevante informatie betreffende haar werkzaamheden.

Artikel 6

 • 1 Voor afloop van de in artikel 1 genoemde termijn stelt de TECENA een eindverslag op waarin tenminste zal worden aangegeven

  • a. op welke wijze uitvoering is gegeven aan de taken bedoeld in artikel 3 lid 1

  • b. in hoeverre en op welke wijze met de adviezen van de TECENA rekening is gehouden.

Artikel 7

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

’s-Gravenhage, 19 december 1997

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina