Regeling erkenning monsternemers Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling erkenning monsternemers Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Gelet op artikel 13ak van de Meststoffenwet;

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Meststoffenwet;

b. minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

c. intermediaire onderneming:

onderneming als bedoeld in artikel 29 van de wet;

d. onafhankelijke persoon:

persoon, die geen bedrijf of intermediaire onderneming voert en die niet in dienst is bij een bedrijf of een intermediaire onderneming en daarin evenmin belangen heeft;

e. bepaling van het gewicht van dierlijke meststoffen:

bepaling van het gewicht als bedoeld in artikel 4 van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen;.

f. bemonstering van dierlijke meststoffen:

nemen van een monster als bedoeld in artikel 5 van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen;.

g. monsternemer:

intermediaire onderneming of onafhankelijke persoon die het gewicht van dierlijke meststoffen bepaalt en dierlijke meststoffen bemonstert;

h. erkende monsternemer:

monsternemer aan wie een erkenning is verleend ingevolge deze regeling;

i. bemonsteringsapparaat:

bemonsteringsapparaat zoals voorgeschreven ingevolge artikel 6, vierde lid, van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen;

j. bijlage:

bij deze regeling behorende bijlage.

k. verpakkingsapparaat:

verpakkingsapparaat zoals voorgeschreven ingevolge artikel 6, vijfde lid, van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen.

2. Voorwaarden voor erkenning

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De bepaling van het gewicht en de bemonstering van dierlijke meststoffen worden uitgevoerd door een erkende monsternemer.

 • 2 De minister verleent een erkenning aan een monsternemer indien deze voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden.

 • 3 De minister kan aan de erkenning voorschriften verbinden. De erkenning kan onder beperkingen worden verleend. De voorschriften en beperkingen kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.

 • 4 Een erkende monsternemer wordt geregistreerd in een door de Dienst Regelingen bij te houden register dat jaarlijks wordt gepubliceerd in de agrarische vakbladen en ter inzage ligt bij de Dienst Regelingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De voorwaarden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, zijn:

 • a. de monsternemer heeft de beschikking over tenminste één bemonsteringsapparaat;

 • b. indien de monsternemer een onafhankelijke persoon is, beschikt hij over een getuigschrift als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

 • c. indien de monsternemer een intermediaire onderneming is, beschikt degene die de onderneming voert of tenminste één persoon die bij de onderneming werkzaam is, over een getuigschrift als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

 • d. indien de monsternemer een intermediaire onderneming is, zijn bij hem tenminste zoveel personen die in het bezit zijn van een getuigschrift als bedoeld in artikel 5, tweede lid, werkzaam als het aantal automatische bemonsteringsapparaten waarover hij de beschikking heeft.

3.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een aanvraag voor een erkenning wordt ingediend bij de Dienst Regelingen met gebruikmaking van een door de Directeur van de Dienst Regelingen ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt volledig en naar waarheid overeenkomstig de daarbij aangegeven wijze ingevuld en door de aanvrager ondertekend.

 • 2 Bij de aanvraag worden ten behoeve van de registratie, bedoeld in artikel 6, de volgende gegevens overgelegd:

  • a. het aantal van de handmatige en automatische bemonsteringsapparaten die de monsternemer bij de bemonstering gebruikt, en de fabricagenummers van de automatische bemonsteringsapparaten;

  • b. het aantal van de verpakkingsapparaten dat de monsternemer bij de bemonstering gebruikt en de fabricagenummers van deze apparaten;

  • c. indien de monsternemer een intermediaire onderneming is, de namen van de bij hem werkzame personen die beschikken over een getuigschrift als bedoeld in artikel 5, tweede lid.

4.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De bepaling van het gewicht en de bemonstering van dierlijke meststoffen worden uitsluitend uitgevoerd door een persoon die beschikt over een getuigschrift als bedoeld in bijlage 2, en die op naam van een erkende monsternemer is geregistreerd overeenkomstig artikel 6.

 • 4 Indien de erkende monsternemer een intermediaire onderneming is, voert hij tevens een administratie waaruit blijkt welke transporten van dierlijke meststoffen door hem zijn verzorgd. De administratie bevat in ieder geval de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier en de afnemer van elke vracht dierlijke meststoffen en het gewicht van die vrachten. De gegevens betreffende deze transporten zijn uiterlijk twee weken nadat deze hebben plaatsgevonden, in de administratie verwerkt.

 • 5 Bij de bemonstering gebruikte bemonsteringsapparaten en verpakkingsapparaten zijn overeenkomstig artikel 6 geregistreerd bij de Dienst Regelingen.

 • 6 De erkende monsternemer meldt aan de Dienst Regelingen op een door de Directeur van de Dienst Regelingen ter beschikking gesteld formulier binnen zes weken iedere wijziging in de gegevens die door hem aan de Dienst Regelingen zijn verstrekt.

5. Registratie van bemonsteringsapparaten, verpakkingsapparaten en personeel

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op verzoek van de monsternemer worden op zijn naam de automatische bemonsteringsapparaten, de verpakkingsapparaten en, indien hij een intermediaire onderneming is, de bij hem werkzame personen die in het bezit zijn van een getuigschrift als bedoeld in artikel 5, tweede lid, geregistreerd in een door de Dienst Regelingen bij te houden register.

 • 2 Een verzoek tot registratie als bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij de Dienst Regelingen op een door de Directeur van de Dienst Regelingen ter beschikking gesteld formulier.

 • 3 Bij het verzoek tot registratie van automatische bemonsteringsapparaten of verpakkingsapparaten, worden in ieder geval de fabricagenummers van de desbetreffende apparaten vermeld.

 • 4 Bij het verzoek tot registratie van de personen, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval vermeld de naam, de voorletters, het geslacht en de geboortedatum van de personen.

 • 5 De automatische bemonsteringsapparaten, verpakkingsapparaten, bedoeld in het eerste lid, kunnen slechts op naam van één monsternemer worden geregistreerd.

6. Bestuurlijke maatregelen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien de erkende monsternemer niet of niet meer voldoet aan de voor erkenning gestelde voorwaarden genoemd in artikel 3 of niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 5 kan de minister:

  • a. de erkenning of de daaraan verbonden voorschriften wijzigen,

  • b. nadere voorschriften aan de erkenning verbinden,

  • c. de erkenning voor een bepaalde periode schorsen, of

  • d. de erkenning intrekken.

 • 2 Gedurende een schorsing van de erkenning gebruikt de erkende monsternemer zijn bemonsteringsapparaten niet en worden de automatische bemonsteringsapparaten en verpakkingsapparaten die op naam van de erkende monsternemer wiens erkenning is geschorst, staan geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 6, eerste lid, niet overgeschreven op naam van een andere erkende monsternemer.

 • 3 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, kunnen worden gepubliceerd.

 • 4 De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, worden gepubliceerd.

 • 5 Aan een monsternemer, wiens erkenning is ingetrokken, wordt gedurende een jaar na intrekking van de erkenning geen nieuwe erkenning verleend.

 • 6 Er wordt evenmin een erkenning verleend aan een monsternemer die een intermediaire onderneming is waarin personen participeren die participeerden in een intermediaire onderneming waarvan de erkenning minder dan één jaar geleden is ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

A. Getuigschrift

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

1.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Uit het getuigschrift blijkt dat de cursus tot monsternemer met goed resultaat is gevolgd.

2.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de cursus tot monsternemer, bedoeld in onderdeel 1, gelden de eindtermen zoals opgenomen in onderdeel B.

3.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het getuigschrift is afgegeven door een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een agrarisch innovatie- en praktijkcentrum als bedoeld in artikel 1.3.4 van die wet.

4.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het getuigschrift is geldig voor onbepaalde duur.

B. Eindtermen monsternemer

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

1.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In dit onderdeel wordt verstaan onder:

P:

productieve vaardigheid;

R:

reproductieve vaardigheid;

c:

cognitief;

pm:

psychomotorisch;

i:

interactief;

re:

reactief.

2.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Eindtermen:

 • a. Voorbereiding bemonstering

  De deelnemer kan:

  R c, pm ─ bemonsterings-, registratie- en aanzuigapparatuur op werking controleren

  R c, pm ─ kleine gebreken aan bemonsterings-, registratie- en aanzuigapparatuur verhelpen

  R c, i ─ bij grote storingen aan bemonsterings-, registratie- en aanzuigapparatuur hulp inroepen

  R pm ─ materiaal ten behoeve van bemonstering, weging en registratie in voorraad houden.

 • b. Bemonstering en weging

  De deelnemer kan:

  R pm ─ apparatuur voor bemonstering en/of aanzuiging bedienen

  R c, pm ─ monsterpotten op voorgeschreven wijze sluiten en controleren

  R c, pm ─ monsterpotten transporteren, bewaren en afgeven

  R c, pm ─ mestwegingen controleren en weeggegevens vastleggen

  R c, pm ─ bemonsterings- en aanzuigapparatuur reinigen

 • c. Informatie

  De deelnemer kan:

  R c, i ─ algemene informatie over Minas en mineralenbenutting en ─ beheersing geven

  R re, i ─ instructies over mestadministratie opvolgen

  R c, pm ─ registraties in het logistieke traject uitvoeren

  R c, pm ─ veiligheid en hygiëne bij de bemonstering op het bedrijf hanteren

  P re, i ─ wenselijke omgangsvormen bij bedrijfsbezoeken hanteren

Naar boven