Beschikking Sponsor Loterij

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-09-2004 t/m 31-12-2005

Beschikking Sponsorloterij

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 3, 5 en 34 van de Wet op de kansspelen, en de artikelen 2 en 5 van het Kansspelenbesluit;

Gelezen het advies van het College van Toezicht op de kansspelen van 22 september 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op de kansspelen;

 • b. het besluit: het kansspelenbesluit;

 • c. de minister: de Minister van Justitie;

 • d. de vennootschap: Sponsor Loterij N.V., gevestigd te Amsterdam;

 • e. de holding: Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., gevestigd te Amsterdam;

 • f. de stichting aandelen: Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen, gevestigd te Amsterdam;

 • g. begunstigden: de overeenkomstig artikel 13, derde lid, toegelaten instellingen;

 • h. Sponsor Loterij: een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet, zijnde een loterij waarbij door de onderscheidene deelnemers wordt aangegeven aan welke begunstigde 50% van hun inleg ten goede dient te komen, dan wel waar de deelnemers hun inleg ten goede laten komen aan de door de vennootschap voorgestelde begunstigden. De Sponsor Loterij wordt gespeeld als de ‘Sponsor Loterij’ waarvan de deelnemers meedoen middels aan hen toegekende bingogetallen;

 • i. sponsorcertificaat: deelnemingsbewijs aan de Sponsor Loterij, dat werd verstrekt aan degene die een terug te vorderen bedrag van € 453,78 aan de vennootschap heeft voldaan. Vanaf 1 mei 1999 is deze deelnamemogelijkheid beëindigd;

 • j. toegevoegd spel: een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet, waaraan de deelnemers aan de Sponsor Loterij kunnen deelnemen middels door de vennootschap om niet verstrekte deelnemingsbewijzen;

 • k. het college: het College van toezicht op de kansspelen als bedoeld in artikel 33 van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Aan de vennootschap wordt voor de duur van vijf jaren, te rekenen vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005 vergunning verleend tot het organiseren van de Sponsor Loterij en het toegevoegd spel.

 • 2 De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat en is slechts geldig indien de holding enig aandeelhouder van de vennootschap is en de stichting aandelen op haar beurt enig aandeelhouder van de holding is, en onder gehoudenheid van de stichting aandelen respectievelijk de holding in te staan voor de nakoming van alle verplichtingen van de vennootschap onder de vergunning.

 • 3 Aan de in het eerste lid bedoelde vergunning worden de in artikel 3 tot en met artikel 15 vervatte voorschriften verbonden, die zonodig kunnen worden gewijzigd en aangevuld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Sponsor Loterij en het toegevoegde spel worden georganiseerd met inachtneming van de statuten en reglementen van de vennootschap.

 • 2 De statuten en reglementen van de vennootschap, alsmede wijziging daarvan, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de minister, gehoord het college.

 • 3 De reglementen behelzen in ieder geval bepalingen inzake de deelnamevoorwaarden, de prijzenschema’s, de prijsbepaling, de toelating van begunstigden en de verdeling van de opbrengst van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vennootschap zorgt voor een doelmatige administratie, organisatie en uitvoering van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen.

 • 2 De vennootschap neemt de nodige maatregelen met het oog op de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de op grond daarvan opgestelde reglementen door de organisaties en personen die op enigerlei wijze bij de administratie, organisatie en uitvoering van de Sponsor Loterij en het toegevoegde spel zijn betrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In alle aankondigingen en voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken dient te worden vermeld dat voor de Sponsor Loterij en het toegevoegde spel vergunning is verleend door de Staatssecretaris van Justitie, onder aanhaling van, datum en kenmerk van deze beschikking.

 • 2 Op alle in het eerste lid vermelde aankondigingen en stukken dient voorts, voorzover praktisch mogelijk, duidelijk te worden vermeld:

  • a. de naam van de vennootschap en het adres waar inlichtingen omtrent de Sponsor Loterij en het toegevoegde spel verkrijgbaar zijn;

  • b. de bestemming van de afdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid;

  • c. het bedrag van de inleg;

  • d. de wijze waarop aan de Sponsor Loterij en het toegevoegde spel kan worden deelgenomen;

  • e. plaats en tijdstip van de trekkingen.

 • 3 De vennootschap draagt er zorg voor dat aan wervings- en reclame-activiteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaakt tegen het aanzetten tot onmatige deelneming aan de door de vennootschap georganiseerde kansspelen.

 • 4 De vennootschap neemt bij haar wervings- en reclame-activiteiten de haar door de minister gegeven aanwijzingen, gehoord het college, in acht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Eventuele provisie aan verkopers van deelnemingsbewijzen dient te worden beperkt tot ten hoogste 10% van de nominale waarde van de door hun bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vennootschap organiseert ten hoogste twaalf maal per jaar de Sponsor Loterij, bestaande uit ten hoogste vijf wekelijkse (bingo) trekkingen.

 • 2 De inleg voor deelneming aan de Sponsor Loterij bedraagt ten hoogste € 22,69 per geheel lot. De inleg per deellot wordt naar evenredigheid berekend. Deelloten geven aanspraak op een evenredig deel van de daarop gevallen prijs.

 • 3 De vennootschap organiseert ten hoogste eenmaal per maand het toegevoegde spel, bestaande uit één maandelijkse (nummerloterij) trekking.

 • 4 De vennootschap organiseert ten hoogste eenmaal per jaar één extra (nummerloterij) trekking.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Alle houders van een sponsorcertificaat als bedoeld in artikel 1, onder i, hebben recht op restitutie van de volledige inleg. De vennootschap houdt een reserve aan om claims op nog niet ingeloste sponsorcertificaten te kunnen honoreren.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen geschiedt in het openbaar, onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris, die het verloop van de prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars telkens bij proces-verbaal constateert.

 • 2 De prijsbepaling en de vaststelling van de winnaars geschiedt op een door een notaris in een trekkingsprocedure vastgelegde wijze, welke deel uitmaakt van de reglementen van de vennootschap.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Onverminderd de voorschriften bij en krachtens de Wet op de kansspelbelasting, dienen na elke prijsbepaling de prijzen onverkort zo spoedig mogelijk aan de winnaars te worden uitgekeerd. Indien dit niet mogelijk is, dienen de prijzen overeenkomstig artikel 38 van de wet gedurende één jaar na de prijsbepaling te hunner beschikking te worden gehouden.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars van de krachtens deze vergunning georganiseerde kansspelen, zijn onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en periodieke controle door één of meer door de minister aangewezen onafhankelijke deskundigen of keuringsinstellingen.

 • 2 Van de bevindingen van de in het eerste lid bedoelde onafhankelijke deskundigen en keuringsinstellingen wordt uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar verslag gedaan aan de minister en het college.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Gerekend over een kalenderjaar bedraagt de afdracht ten minste 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen.

 • 2 Als noodzakelijke kosten van de vennootschap worden uitsluitend aangemerkt die kosten die rechtsreeks verband houden met het organiseren van de kansspelen krachtens deze vergunning en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie een reservering worden gevormd. De omvang van deze reservering mag aan het einde van een kalenderjaar, ongeacht de periode waarin deze is opgebouwd, ten hoogste 2,5% bedragen van de nominale waarde van de in dat kalenderjaar verkochte deelnemingsbewijzen. De minister kan in bijzondere gevallen de omvang van de reservering op een hoger bedrag bepalen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De afdracht wordt aangewend ter verwezenlijking van doeleinden van algemeen belang, gelegen op het terrein van de cultuur, het maatschappelijk welzijn, de volksgezondheid, de sport en de lichamelijke vorming, de humanitaire hulpverlening en het natuurbehoud.

 • 2 Van de inleg dient 50% ten goede te komen aan de door de deelnemers aangegeven begunstigden, dan wel indien de deelnemer niet voor een begunstigde of begunstigden kiest, aan door de vennootschap aangewezen begunstigden.

 • 3 Als begunstigden worden door de vennootschap slechts toegelaten instellingen die hun aandeel in de opbrengst aanwenden in overeenstemming met het bepaalde in het eerste lid.

 • 4 Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar vindt door de vennootschap de afdracht over dat kalenderjaar plaats aan de in het tweede lid genoemde instellingen. Daarvan wordt verslag gedaan in de in artikel 14, eerste lid, bedoelde jaarrekening.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De vennootschap zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister en het college een verslag betreffende het financiële verloop, alsmede andere door de minister noodzakelijk geachte gegevens, over dat kwartaal.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vennootschap stelt een jaarrekening en een jaarverslag op welke voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. De minister kan, gehoord het college, aanwijzigingen geven omtrent de inrichting van de jaarrekening en het jaarverslag.

 • 3 De vennootschap voert een zodanig beheer dat een goedkeurende verklaring als bedoeld in het tweede lid kan worden afgegeven.

 • 4 Binnen vier maanden na afloop van een kalenderjaar zendt de vennootschap de jaarrekening met het verslag en de verklaring, alsmede het jaarverslag aan de minister en het college.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De jaarlijkse vergoeding bedoeld in artikel 3a van het besluit bedraagt € 2 269 en dient binnen vier weken na aanvang van een kalenderjaar door de vennootschap te worden voldaan aan de minister.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De door de minister aangewezen ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inlichtingen van de vennootschap te verlangen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaren en andere personen zijn bevoegd inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden van de vennootschap, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 3 Zij zijn bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.

 • 4 Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, zijn zij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Na de inwerkingtreding van deze beschikking berusten de krachtens de Beschikking Sponsorloterij (Stcrt. 1994, 5) vastgestelde besluiten op deze beschikking.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De beschikking Sponsorloterij (Stcrt. 1994, 5) wordt ingetrokken.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking Sponsor Loterij.

’s-Gravenhage, 19 december 1997

De

Staatssecretaris

van Justitie,

E.M.A. Schmitz

Naar boven