Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven en vaststelling kilometers gewogen weglengte provinciefonds

[Regeling vervallen per 14-04-2006.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 13-04-2006

Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven en vaststelling kilometers gewogen weglengte provinciefonds

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds (Stb. 526) en artikel 22 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 14-04-2006]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. een maatstaf:

  een verdeelmaatstaf als bedoeld in bijlage 1 bij de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds;

  b. het CBS:

  het Centraal bureau voor de statistiek.

 • 2 Indien in deze regeling een maatstaf is aangeduid met een omschrijving, wordt hiermee gedoeld op de maatstaf zoals die met een overeenkomstige beschrijving is opgenomen in bijlage 2 bij de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds.

Artikel 2

[Vervallen per 14-04-2006]

Voor de maatstaven waarvoor het CBS de bron is, wordt het telsysteem van het CBS gehanteerd.

Artikel 3

[Vervallen per 14-04-2006]

 • 1 Het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting doet vóór 1 april van elk jaar een definitieve opgave aan de Minister van Binnenlandse Zaken van de bruto opbrengst per afzonderlijke provincie van de ontvangen provinciale opcenten op de hoofdsommen van de motorrijtuigenbelasting over het voorafgaande jaar.

 • 2 De opbrengst bedoeld in het eerste lid, wordt gewogen met het aantal opcenten dat in het betreffende jaar door de provincie is geheven in de periode tot 1 april en de periode vanaf 1 april in de verhouding 3 : 9.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid vindt de weging van de opbrengst over het jaar 1996 plaats in de verhouding 4 : 8.

Artikel 4

[Vervallen per 14-04-2006]

De maatstaf groen omvat glastuinbouw, overig agrarisch gebruik, bossen, droog natuurlijk terrein en nat natuurlijk terrein.

Artikel 5

[Vervallen per 14-04-2006]

De maatstaf gewogen weglengte wordt als volgt vastgesteld:

provincie

kilometers gewogen

weglengte

Groningen

517

Friesland

490

Drenthe

361

Overijssel

650

Flevoland

404

Gelderland

1.204

Utrecht

409

Noord-Holland

696

Zuid-Holland

692

Zeeland

398

Noord-Brabant

778

Limburg

574

Totaal

7.173

Artikel 6

[Vervallen per 14-04-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 7

[Vervallen per 14-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven en vaststelling kilometers gewogen weglengte provinciefonds.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

A.G.M. van de Vondervoort

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Terug naar begin van de pagina