Regeling voorraden Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling voorraden meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 3 en 9 van het Besluit voorraden Meststoffenwet en artikel 6 van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet;

Besluit:

Paragraaf 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit voorraden Meststoffenwet;

b. Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

c. vloeibare dierlijke of overige organische meststoffen:

dierlijke of overige organische meststoffen die verpompbaar zijn;

d. vaste dierlijke of overige organische meststoffen:

dierlijke of overige organische meststoffen die niet verpompbaar zijn;

e. weging:

bepaling van het gewicht van dierlijke of overige organische meststoffen overeenkomstig de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen;

f. bemonstering:

nemen van een monster overeenkomstig de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen en artikel 5, eerste lid, van de Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen;

g. analyse:

bepaling van het fosfaatgehalte en het stikstofgehalte in monsters van dierlijke of overige organische meststoffen overeenkomstig de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen en artikel 5, eerste lid, van de Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen.

Paragraaf 2. Mestproducerende bedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De dierlijke meststoffen, bedoeld in artikel 3 van het besluit, zijn de meststoffen die worden geproduceerd door dieren behorend tot de in bijlage A bij de wet omschreven diercategorieën die in die bijlage worden aangeduid met de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen nummers, in het kader van een bedrijfssysteem als omschreven in bijlage C bij de wet voor meststoffen die in die bijlage worden aangeduid met een mestcode als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling achter het nummer voor de betreffende diercategorie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De eindvoorraad van een mestproducerend bedrijf wordt bepaald door het aantal dieren dat op 31 december van het betreffende jaar op het bedrijf wordt gehouden, achtereenvolgens te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat deze dieren in de periode tot en met 31 december op het bedrijf zijn gehouden, en met de in bijlage 1 bij deze regeling voor de betreffende diercategorie opgenomen norm voor de geproduceerde hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof per dier per dag.

Paragraaf 3. Intermediaire ondernemingen en mestaanvoerende bedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanmelding van een of meer opslagen, bedoeld in de artikelen 5 en 7 van het besluit, geschiedt door middel van indiening bij de Dienst Regelingen van het volledig ingevulde en ondertekende daartoe bestemde formulier, dat door de Dienst Regelingen wordt verstrekt. Tezamen met het formulier wordt een situatieschets van de onderneming, onderscheidenlijk het bedrijf ingediend, waarop de ligging van de aangemelde opslagen en de ligging van alle overige tot de onderneming, onderscheidenlijk het bedrijf behorende opslagen zijn aangegeven.

 • 2 De aanmelding van een opslag geschiedt vóór 1 januari van het eerste jaar waarop de aanmelding betrekking heeft.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De opslagen hebben, voorzover het opslagen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, voor vloeibare dierlijke of overige organische meststoffen betreft, een inhoud van tenminste 250 kubieke meter, en, voorzover het opslagen voor vaste dierlijke of overige organische meststoffen betreft, een oppervlakte van tenminste 125 vierkante meter.

 • 2 De opslagen zijn niet geheel of gedeeltelijk gelegen onder de vloer van een bedrijfsgebouw.

 • 3 De opslagen van intermediaire ondernemingen worden niet tegelijkertijd gebruikt voor de opslag van dierlijke of overige organische meststoffen en voor de opslag van andere stoffen of producten.

 • 4 De opslagen van mestaanvoerende bedrijven worden niet tegelijkertijd gebruikt voor de opslag van dierlijke meststoffen en voor de opslag van andere stoffen of producten.

 • 5 De opslagen worden gebruikt ten dienste van niet meer dan één onderneming of één bedrijf.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien artikel 2 van het besluit in enig kalenderjaar ten aanzien van een intermediaire onderneming of een mestaanvoerend bedrijf wordt toegepast terwijl dat artikel in het voorafgaande jaar ten aanzien van die onderneming, onderscheidenlijk dat bedrijf niet is toegepast, draagt de heffingplichtige er voor zorg dat elke aangemelde opslag op enig tijdstip in het betreffende kalenderjaar leeg is.

 • 2 De heffingplichtige doet tenminste twee werkdagen vóór het in het eerste lid bedoelde tijdstip, van dit tijdstip schriftelijk mededeling aan de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, blijft de opslag gedurende tenminste een gehele werkdag leeg.

 • 3 Indien een opslag wordt aangemeld en met betrekking tot het voorafgaande jaar artikel 2 van het besluit ten aanzien van de onderneming, onderscheidenlijk het bedrijf waartoe die opslag behoort, is toegepast, is het bepaalde in het eerste en tweede lid voor wat die opslag betreft, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Van de aanmelding van een opslag als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel a, doet de heffingplichtige schriftelijk mededeling aan de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 3 De opslag blijft tenminste gedurende vijf werkdagen leeg, te rekenen vanaf de dag dat de de mededeling, bedoeld in het tweede lid, is verzonden.

 • 4 De opslag kan gebruikt worden voor de opslag van dierlijke of overige organische meststoffen indien de werkdagen, bedoeld in het derde lid, zijn verstreken en de heffingplichtige de mededeling van de Dienst Regelingen dat de opslag is geregistreerd heeft ontvangen.

Artikel 7c

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7 is niet van toepassing op een opslag als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel b.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De beginvoorraad van een intermediaire onderneming in het kalenderjaar, bedoeld in artikel 7, eerste lid, bestaat uit de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen waarmee in dat jaar tot het tijdstip bedoeld in artikel 7, eerste lid, de opgeslagen hoeveelheden zijn verminderd, verminderd met de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen die in die periode aan de opgeslagen hoeveelheid is toegevoegd.

 • 2 Bij de bepaling van de beginvoorraad, bedoeld in het eerste lid, blijft een overeenkomstig de artikelen 5, derde lid, en 7a aangemelde opslag buiten beschouwing.

 • 3 De beginvoorraad van een intermediaire onderneming in een ander kalenderjaar dan dat bedoeld in artikel 7, eerste lid, is gelijk aan de eindvoorraad in het voorafgaande jaar, in voorkomend geval vermeerderd met de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen die bij aanvang van het betreffende kalenderjaar zijn opgeslagen in een opslag die met ingang van dat jaar wordt aangemeld en verminderd met de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen die bij aanvang van het betreffende kalenderjaar zijn opgeslagen in een opslag die met ingang van dat jaar wordt afgemeld.

 • 4 De eindvoorraad van een intermediaire onderneming is gelijk aan de beginvoorraad, vermeerderd met de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen die in het betreffende jaar aan de opgeslagen hoeveelheden zijn toegevoegd en verminderd met de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen waarmee in het betreffende jaar de opgeslagen hoeveelheden zijn verminderd.

 • 5 De aanwezige voorraad fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen van een intermediaire onderneming, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het besluit, bestaat uit de beginvoorraad van het betreffende jaar, vermeerderd met de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen die in dat jaar tot dat tijdstip, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het besluit aan de opgeslagen hoeveelheden zijn toegevoegd en verminderd met de hoeveelheid fosfaat in dierlijke of overige organische meststoffen waarmee in die periode de opslagen hoeveelheden zijn verminderd.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De beginvoorraad van een mestaanvoerend bedrijf in het kalenderjaar, bedoeld in artikel 7, eerste lid, bestaat uit de hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen waarmee in dat jaar tot het tijdstip bedoeld in artikel 7, eerste lid, de opgeslagen hoeveelheden zijn verminderd, verminderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen die in die periode aan de opgeslagen hoeveelheid is toegevoegd.

 • 3 De beginvoorraad van een mestaanvoerend bedrijf in een ander kalenderjaar dan dat bedoeld in artikel 7, eerste lid, is gelijk aan de eindvoorraad in het voorafgaande jaar, in voorkomend geval vermeerderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen die bij aanvang van het betreffende kalenderjaar zijn opgeslagen in een opslag die met ingang van dat jaar wordt aangemeld, en verminderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen die bij aanvang van het betreffende kalenderjaar zijn opgeslagen in een opslag die met ingang van dat jaar wordt afgemeld.

 • 4 De eindvoorraad van een mestaanvoerend bedrijf is gelijk aan de beginvoorraad, vermeerderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen die in het betreffende jaar aan de opgeslagen hoeveelheden zijn toegevoegd en verminderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen waarmee in het betreffende jaar de opgeslagen hoeveelheden zijn verminderd.

 • 5 De aanwezige voorraad fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen van een mestaanvoerend bedrijf, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van het besluit, bestaat uit de beginvoorraad van het betreffende jaar, vermeerderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen die in dat jaar tot dat tijdstip, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van het besluit aan de opgeslagen hoeveelheden zijn toegevoegd en verminderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen waarmee in die periode de opslagen hoeveelheden zijn verminderd.

Artikel 8b

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In zoverre in afwijking van artikel 8, derde lid, wordt de beginvoorraad van de intermediaire onderneming waartoe de opslag, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel b, behoort, in het jaar van overgang van de opslag vermeerderd met de hoeveelheid dierlijke meststoffen of overige organische meststoffen blijkend uit het op de aflevering betrekking hebbende afleveringsbewijs, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, en 13, eerste lid, van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van de artikelen 8 en 8a worden de hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke of overige organische meststoffen die aan opgeslagen hoeveelheden worden toegevoegd, onderscheidenlijk waarmee opgeslagen hoeveelheden worden verminderd, worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4, 5, 6, 7, 9 en 10 van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen en artikel 5, eerste lid, van de Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ingeval de herkomst onderscheidenlijk de bestemming van de aan een aangemelde opslag toe te voegen hoeveelheid dierlijke meststoffen of overige organische meststoffen, onderscheidenlijk de hoeveelheid dierlijke meststoffen of overige organische meststoffen waarmee de in een aangemelde opslag opgeslagen hoeveelheid wordt verminderd, is gelegen binnen dezelfde onderneming, onderscheidenlijk hetzelfde mestaanvoerende bedrijf, vindt weging, bemonstering en analyse plaats. De artikelen 4, 5, eerste lid, 6, 8, 9 en 10 van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen en artikel 5, eerste lid, van de Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen zijn van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 4. Bepalingen op grond van artikel 6 van het Besluit administratieve verplichtingen meststoffenwet voor intermediaire ondernemingen en mestaanvoerende bedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Per tijdig aangemelde tot de intermediaire onderneming, onderscheidenlijk het mestaanvoerende bedrijf behorende opslag die voldoet aan het bepaalde in artikel 6, wordt door de heffingplichtige een administratie bijgehouden door gebruik te maken van het daartoe bestemde formulier, dat door de Dienst Regelingen wordt verstrekt bij deze regeling. In plaats van dat formulier kunnen andere gegevensdragers als administratie worden gebruikt indien deze tenminste dezelfde gegevens bevatten en deze gegevens op vergelijkbare wijze zijn gerangschikt en berekend als bij gebruik van het desbetreffende formulier.

 • 2 In de administratie worden van de hoeveelheden dierlijke meststoffen die aan een opslag als bedoeld in het eerste lid worden toegevoegd, respectievelijk waarmee de in een dergelijke opslag opgeslagen hoeveelheden dierlijke meststoffen worden verminderd, de kilogrammen dierlijke meststoffen en de kilogrammen fosfaat en stikstof vermeld. Ten aanzien van intermediaire ondernemingen is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing op de hoeveelheden overige organische meststoffen, de kilogrammen overige organische meststoffen en de kilogrammen fosfaat.

 • 3 Ingeval van aanvoer van dierlijke meststoffen naar, onderscheidenlijk afvoer van dierlijke meststoffen van de intermediaire onderneming, onderscheidenlijk het mestaanvoerende bedrijf, worden de gegevens bedoeld in het tweede lid, overgenomen van het afleveringsbewijs en de door het laboratorium verstrekte analyseresultaten, bedoeld in het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet. Ten aanzien van intermediaire ondernemingen is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing op de aanvoer, onderscheidenlijk afvoer van overige organische meststoffen.

 • 5 De in de administratie opgenomen hoeveelheden dierlijke meststoffen of overige organische meststoffen en hoeveelheden fosfaat in dierlijke meststoffen of overige organische meststoffen komen steeds overeen met de hoeveelheden dierlijke meststoffen of overige organische meststoffen en de hoeveelheden fosfaat in de desbetreffende opslag.

 • 6 De in de administratie opgenomen hoeveelheden stikstof in dierlijke meststoffen of overige organische meststoffen zijn niet hoger dan de hoeveelheden stikstof in de desbetreffende opslag.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorraden Meststoffenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 2 en 3, die ter inzage worden gelegd.

‘s-Gravenhage, 19 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage 1. behorende bij de artikelen 2 en 3 van de Regeling voorraden Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Nummer

diercategorie

mestcode

fosfaatproduktie

per dier per dag

(in grammen)

stikstofproduktie

per dier per dag

(in grammen)

411

40a

13,7

29,8

300

31, 34, 35, 36

0,4

0,7

301

31a, 34a, 35a, 36a

1, 4

1, 7

310

34b, 35b, 36b

0,6

0,4

311

37, 38

1,8

1,2

312

39

0,5

0,9

200

20

0,8

1,0

201

21

4,4

5,6

202

22

6,0

7,6

210

23

2,4

3,0

800

80

2,5

2,7

801

80

1,4

1,5

900

90

4,9

9,0

901

90

2,7

4,9

902

90

2,2

4,1

903

90

1,1

2,5

Naar boven