Regeling kinderbeveiligingsmiddelen

[Regeling vervallen per 20-09-2014.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 25-12-1997 t/m 19-09-2014

Regeling kinderbeveiligingsmiddelen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-09-2014]

 • 1 Een kinderbeveiligingsmiddel is goedgekeurd als bedoeld in artikel 59, vierde lid, van het RVV 1990, indien het kinderbeveiligingsmiddel is voorzien van een goedkeuringsmerk dat overeenkomt met het merk dat in de bijlage als model 1 is weergegeven en dat daarop is aangebracht naar aanleiding van een keuring verricht op grond van het reglement 44.

 • 2 Onder reglement 44 wordt verstaan ’Uniform provisions concerning the approval of restraining devices for child occupants of power driven vehicles (child restraint system)’ behorende bij het op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorvoertuigen (Trb. 1959, 83).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-09-2014]

 • 1 Met de in deze regeling vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door of vanwege een andere lid-staat van de Europese Unie danwel door of vanwege een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

 • 2 Met de in deze regeling geëiste keuring of goedkeuringsmerk worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige keuringen of goedkeuringsmerken, geëist door of vanwege een andere lid-staat van de Europese Unie danwel door of vanwege een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-09-2014]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 maart 1992, nr. RVR 118485, Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 63), houdende goedkeuring kinderbeveiligingsmiddel wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-09-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-09-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kinderbeveiligingsmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

[Regeling vervallen per 20-09-2014]

Model 1 Goedkeuringsmerk kinderbeveiligingsmiddel

Bijlage 47784.png

Het merk is uitgevoerd in oranje: de cijfers dienen als voorbeeld.

 • -

  Universal: universeel kinderzitje;

 • -

  15-25 kg: gewichtsgroep 15-25 kg (Groep II);

 • -

  E: gekeurd volgens een ECE-Reglement (nr. 44 in dit geval);

 • -

  4: gekeurd in Nederland;

 • -

  02441616: toelatingsnummer als volgt samengesteld:

  • 02: tweede versie van het Reglement;

  • 44: gekeurd volgens Reglement 44;

  • 1616: toegekende (toelatingsnummer)

 • -

  0000.0000: serienummer

Naar boven