Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 19-12-1997 t/m 09-10-2010

Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Overwegende dat vaststelling van een besluit mandaatverlening aan het hoofd Visadienst en het plaatsvervangend hoofd Visadienst noodzakelijk is;

Gelet op het Soeverein Besluit van 1813 waarin de bevoegdheid tot visumverlening is neergelegd bij de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en in het bijzonder op artikel 10:4 lid 1 van deze wet voorzover dit besluit ook ondermandaatverlening aan functionarissen onder diens verantwoordelijkheid behelst met instemming van de Staatssecretaris van Justitie,

Besluit:

Artikel 1. Mandaat aan het hoofd en het plaatsvervangend hoofd Visadienst

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

  • Lid 1 Aan het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en aan het plaatsvervangend hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt mandaat verleend voor het nemen en ondertekenen van besluiten die door hen in hun functie van hoofd van de Visadienst, respectievelijk plaatsvervangend hoofd van de Visadienst, namens mij worden genomen.

  • Lid 2 Het in het eerste lid verleende mandaat strekt zich tevens uit tot het vaststellen en op de daarvoor gebruikelijke wijze publiceren van beleidsregels en instructies op het gebied van de visumverlening, voorzover deze het werkterrein betreffen van en gericht zijn tot functionarissen van de Visadienst, de grensbewakingsautoriteiten en de korpschefs van politie.

Artikel 2. Omvang van het mandaat

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

Het in het eerste lid van artikel 1 omschreven mandaat omvat behalve het nemen van besluiten en beschikkingen ook de behandeling van, het horen naar aanleiding van en het beschikken op bezwaar- en beroepschriften, alsmede het afdoen van stukken en het tekenen van brieven op het werkterrein van de visumverlening.

Artikel 3. Bevoegdheid tot ondermandaatverlening

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

Dit mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondermandaatverlening en toekenning van tekenbevoegdheden aan:

  • Lid 1 de onder het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de Visadienst ressorterende functionarissen voor zover het betreft de in artikel 2 genoemde bevoegdheden onder de beperking als vermeld in de laatste volzin van dat artikel;

  • Lid 2 de ambtenaren belast met de grensbewaking en aan de korpschefs van politie en de onder hen ressorterende functionarissen voor zover het gaat om het nemen en/of ondertekenen van besluiten en het verrichten van handelingen namens het Hoofd van de Visadienst met betrekking tot de visumverlening, inclusief verlenging, wijziging, annulering en weigering van visa;

  • Lid 3 de korpschefs van politie en de onder hen ressorterende functionarissen voor zover het gaat om het nemen en/of ondertekenen van besluiten en het verrichten van handelingen met betrekking tot terugkeervisa.

Artikel 4. Registratie van besluiten

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

Van besluiten tot verlening of intrekking van (onder)mandaat en van tekenbevoegdheid wordt ten behoeve van de registratie aanstonds kopie verleend aan de Dienst Juridische Zaken, afdeling bestuursrecht, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5. Relatie met Mandaatregeling Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

Voorzover daarvan in bovenvermelde bepalingen niet wordt afgeweken, geldt de Mandaatregeling Buitenlandse Zaken 1996.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 september 1996.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Staatssecretaris van Justitie en aan het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de Visadienst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

H.A.F.M.O. van Mierlo

Bijlage

[Regeling vervallen per 25-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010]

Gelet op bovenstaand besluit mandaatverlening wordt bij deze aan de functionarissen van de Visadienst als bedoeld in artikel 1 de bevoegdheid verleend de namens de Minister van Buitenlandse Zaken rechtsmiddelen in te stellen en hem in rechte te vertegenwoordigen in rechterlijke procedures, waarin zij voor het bestuursorgaan de Minister van Buitenlandse Zaken optreden. Tevens worden de genoemde functionarissen gemachtigd andere, onder hen ressorterende, functionarissen te machtigen in rechte namens de Minister van Buitenlandse Zaken op te treden als hierboven omschreven.

Naar boven