Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 15-10-2003 t/m 31-12-2003

Regeling houdende regels inzake de uitvoering en de financiering van de Wet inschakeling werkzoekenden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, en 21, tweede lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden, en de artikelen 9, eerste en vijfde lid, 10, eerste en vijfde lid, 12, tweede lid, 13, zesde lid, 14, zesde lid, 15, vijfde lid, en 17, eerste lid, van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet inschakeling werkzoekenden;

b. het besluit:

het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden;

c. de minister:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Combinatie dienstbetrekking en beroepsbegeleidende leerweg

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Met inachtneming van de taken van de landelijke organen voor het beroepsonderwijs, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, en hetgeen omtrent beroepsopleidingen in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten is opgenomen, kan een werknemer in combinatie met de dienstbetrekking een beroepsopleiding volgen van de beroepsbegeleidende leerweg op grond van genoemde wet.

Artikel 3. Basisbedrag dienstbetrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het basisbedrag voor een dienstbetrekking bedraagt:

 • a. voor het jaar 2001: f 18.700,-;

 • b. voor het jaar 2002: € 8.865,-;

 • c. voor het jaar 2003: € 4.500,-.

Artikel 4. Basisbedrag werkervaringsplaats

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het basisbedrag voor een werkervaringsplaats bedraagt:

  • a. voor het jaar 2001: f 18.700,-;

  • b. voor het jaar 2002: € 8.865,-;

  • c. voor het jaar 2003: € 8.000,-.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, bedraagt het basisbedrag voor een werkervaringsplaats die is ontstaan vóór 1 oktober 2002 € 8.865,-.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het aantal plaatsen waarvoor door de gemeente het in artikel 4 bedoelde basisbedrag over 2003 kan worden gedeclareerd is beperkt tot 100% van het aantal in 2001 door de gemeente gerealiseerde werkervaringsplaatsen. Gemeenten die in 2001 geen werkervaringsplaats hebben gerealiseerd kunnen over 2003 het genoemde basisbedrag maximaal eenmaal declareren.

Artikel 5. Normbedragen

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het normbedrag voor de categorie jongeren tot 23 jaar met een werkweek van 32 uur bedraagt:

  • a. voor het jaar 2001: f 3.482,-;

  • b. voor het jaar 2002: € 1.187,-;

  • c. voor het jaar 2003: € 6.520,–.

 • 2 Het normbedrag voor de categorie jongeren tot 23 jaar met een werkweek van 36 uur bedraagt:

  • a. voor het jaar 2001: f 5.746,-;

  • b. voor het jaar 2002: € 2.215,-;

  • c. voor het jaar 2003: € 7.610,–.

 • 3 Het normbedrag voor de categorie werklozen met een werkloosheidsduur van een tot twee jaar en een werkweek van 32 uur bedraagt voor het jaar 2003 € 5.220,–.

 • 4 Het normbedrag voor de categorie werklozen met een werkloosheidsduur van een tot twee jaar en een werkweek van 36 uur bedraagt voor het jaar 2003 € 5.220,–.

 • 5 Het normbedrag voor de categorie werklozen met een werkloosheidsduur van twee tot drie jaar en een werkweek van 32 uur bedraagt:

  • a. voor het jaar 2001: f 8.062,-;

  • b. voor het jaar 2002: € 3.548,-;

  • c. voor het jaar 2003: € 8.710,–.

 • 6 Het normbedrag voor de categorie werklozen met een werkloosheidsduur van twee tot drie jaar en een werkweek van 36 uur bedraagt:

  • a. voor het jaar 2001: f 11.056,-;

  • b. voor het jaar 2002: € 4.958,-;

  • c. voor het jaar 2003: € 10.240,–.

 • 7 Het normbedrag voor de categorie werklozen met een werkloosheidsduur van meer dan drie jaar en een werkweek van 32 uur bedraagt:

  • a. voor het jaar 2001: f 10.549,-;

  • b. voor het jaar 2002: € 4.720,-;

  • c. voor het jaar 2003: € 9.910,–.

 • 8 Het normbedrag voor de categorie werklozen met een werkloosheidsduur van meer dan drie jaar en een werkweek van 36 uur bedraagt:

  • a. voor het jaar 2001: f 14.363,-;

  • b. voor het jaar 2002: € 6.997,-;

  • c. voor het jaar 2003: € 12.260,–.

Artikel 6. Geoormerkt scholings- en activeringsbudget voor niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het extra subsidiebedrag, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van het besluit bedraagt voor het jaar 2002 € 86.990.186,-.

Artikel 8b. Aanvulling bedragen scholings- en activeringsbudget gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ontvangen voor het kalenderjaar 2001 een aanvulling op het scholings- en activeringsbudget van in totaal ƒ 40.000.000,-. Van dit bedrag wordt aan de gemeente Amsterdam f 13.425.000,-, de gemeente Rotterdam f 13.601.000,-, de gemeente Den Haag f 8.399.000,- en de gemeente Utrecht f 4.575.000,- verleend.

 • 2 De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ontvangen voor het kalenderjaar 2002 een aanvulling op het scholings- en activeringsbudget van in totaal € 18.151.210,-. Van dit bedrag wordt aan de gemeente Amsterdam € 6.092.000,- aan de gemeente Rotterdam € 6.171.865,- aan de gemeente Den Haag € 3.811.300,- en aan de gemeente Utrecht € 2.076.045,- verleend.

 • 3 De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ontvangen voor het kalenderjaar 2003 een aanvulling op het scholings- en activeringsbudget van in totaal € 15.451.133,–. Van dit bedrag wordt aan de gemeente Amsterdam € 5.185.787,–, aan de gemeente Rotterdam € 5.253.771,–, aan de gemeente Den Haag € 3.244.351,– en aan de gemeente Utrecht € 1.767.224,– verleend.

Artikel 8d . Aanvulling bedragen scholings- en activeringsbudget ten behoeve van gemeenten met een groot aantal bijstandsgerechtigden

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De in bijlage 8 bij deze regeling genoemde gemeenten met een groot aantal bijstandsgerechtigden ontvangen voor een subsidiejaar een in die bijlage genoemde aanvulling op het scholings- en activeringsbudget.

Artikel 9. Voorschotten

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Artikel 10. Verrekening

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Met de betaalbaarstelling van de opgave, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het besluit worden de maandvoorschotten die betrekking hebben op de periode waarover die opgave betrekking heeft verrekend.

Artikel 10a . Beperking toevoeging budget aan scholings- en activeringsbudget volgend subsidiejaar

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het deel van het beschikbare scholings- en activeringsbudget van 2003 dat, op grond van artikel 18, vijfde lid, van het besluit, door de gemeente wordt toegevoegd aan het budget van 2004, wordt beperkt tot 50 procent van het toegekende budget.

 • 2 Het bedrag dat de gemeente in enig jaar meer aan scholing en activering heeft besteed dan het voor dat jaar beschikbare scholings- en activeringsbudget, dat, op grond van artikel 18, zesde lid, van het besluit, door de gemeente ten laste wordt gebracht van het scholings- en activeringsbudget van het daarop volgende subsidiejaar, wordt beperkt tot 50 procent van het toegekende budget.

Artikel 11. Modellen

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het model van de opgave, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het besluit is vastgesteld volgens het model van bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Het model van het verslag, bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de wet, is vastgesteld volgens het model van bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3 Het model van de verklaring, bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de wet is vastgesteld volgens het model van bijlage 3 bij deze regeling.

 • 4 De verklaring, bedoeld in het derde lid, is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 4 bij deze regeling beschreven controle- en rapportageprotocol.

 • 5 Bij de indiening van de opgave bedoeld in het eerste lid voegt het gemeentebestuur de kwartaalstatistiek WIW. Het model van de kwartaalstatistiek WIW is vastgesteld volgens het model van bijlage 6 bij deze regeling.

 • 6 Bij de indiening van de in het eerste, tweede, derde en vijfde lid, bedoelde bescheiden, maakt het gemeentebestuur gebruik van de daarvoor door de minister verstrekte formulieren, die zijn ingericht overeenkomstig de in die leden bedoelde modellen en zijn voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 1997

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.P.W. Melkert

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]

Bijlage 7. behorende bij de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, artikel 8c

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Gemeente code

Naam

Bedrag

1680

AA en Hunze

86.189

738

Aalburg

23.755

358

Aalsmeer

52.484

197

Aalten

63.703

305

Abcoude

27.169

59

Achtkarspelen

292.322

360

Akersloot

11.999

482

Alblasserdam

87.360

613

Albrandswaard

51.850

483

Alkemade

25.413

361

Alkmaar

939.157

141

Almelo

1.013.348

34

Almere

1.082.026

1723

Alphen-Chaam

22.779

484

Alphen aan den Rijn

242.423

1679

Ambt Montfort

35.022

60

Ameland

13.560

306

Amerongen

39.949

307

Amersfoort

1.012.421

362

Amstelveen

328.759

363

Amsterdam

16.510.616

364

Andijk

34.973

199

Angerlo

21.316

366

Anna Paulowna

75.117

200

Apeldoorn

1.115.097

3

Appingedam

208.620

885

Arcen en Velden

23.218

202

Arnhem

2.770.988

106

Assen

618.886

743

Asten

68.971

650

Axel

98.433

744

Baarle-Nassau

21.657

308

Baarn

121.699

489

Barendrecht

61.118

203

Barneveld

122.187

144

Bathmen

21.364

5

Bedum

62.386

888

Beek

263.007

370

Beemster

18.974

889

Beesel

61.167

7

Bellingwedde

122.138

206

Bemmel

259.056

372

Bennebroek

15.755

491

Bergambacht

20.243

1724

Bergeijk

46.875

373

Bergen

123.992

893

Bergen

36.632

748

Bergen op Zoom

477.286

207

Bergh

89.116

492

Bergschenhoek

23.803

493

Berkel en Rodenrijs

48.875

1721

Bernheeze

81.556

568

Bernisse

37.558

753

Best

131.406

209

Beuningen

121.260

375

Beverwijk

291.786

585

Binnenmaas

61.313

1728

Bladel

41.412

376

Blaricum

36.339

495

Bleiswijk

23.169

377

Bloemendaal

41.802

55

Boarnsterhim

116.187

497

Bodegraven

134.967

755

Boekel

27.901

64

Bolsward

124.138

211

Borculo

43.900

1681

Borger-Odoorn

119.309

147

Borne

122.333

654

Borsele

145.698

499

Boskoop

49.802

756

Boxmeer

117.700

757

Boxtel

157.746

758

Breda

1.548.239

311

Breukelen

34.339

501

Brielle

180.964

213

Brummen

98.676

899

Brunssum

380.609

312

Bunnik

22.925

313

Bunschoten

32.632

214

Buren

83.019

381

Bussum

167.111

502

Capelle aan den IJssel

647.469

383

Castricum

95.701

109

Coevorden

317.296

1706

Cranendonck

71.800

611

Cromstrijen

95.018

1684

Cuijk

159.989

216

Culemborg

140.479

148

Dalfsen

79.068

65

Dantumadeel

201.450

310

De Bilt

139.796

552

De Lier

32.876

1663

De Marne

139.113

736

De Ronde Venen

71.605

1690

de Wolden

76.190

503

Delft

996.519

10

Delfzijl

466.701

400

Den Helder

821.653

149

Denekamp

56.191

762

Deurne

154.185

150

Deventer

1.009.202

218

Didam

91.506

384

Diemen

174.623

219

Dinxperlo

36.583

504

Dirksland

75.897

220

Dodewaard

18.438

221

Doesburg

101.603

222

Doetinchem

356.269

766

Dongen

94.774

58

Dongeradeel

188.378

315

Doorn

26.827

505

Dordrecht

2.106.885

498

Drechterland

32.291

316

Driebergen-Rijsenburg

83.165

1719

Drimmelen

51.411

303

Dronten

143.942

225

Druten

155.599

226

Duiven

107.261

902

Echt

116.041

227

Echteld

28.827

385

Edam-Volendam

103.993

228

Ede

586.888

317

Eemnes

54.338

1651

Eemsmond

190.378

770

Eersel

47.119

229

Eibergen

55.411

905

Eijsden

56.582

772

Eindhoven

1.902.801

230

Elburg

68.922

114

Emmen

1.293.524

388

Enkhuizen

123.406

153

Enschede

2.405.987

232

Epe

120.675

233

Ermelo

95.067

777

Etten-Leur

211.449

1722

Ferwerderadiel

64.532

70

Franekeradeel

166.428

653

Gaasterlin-Sleat

45.265

779

Geertruidenberg

83.751

236

Geldermalsen

66.288

781

Geldrop

146.381

1652

Gemert-Bakel

113.212

237

Gendringen

110.188

907

Gennep

74.093

689

Giessenlanden

73.215

784

Gilze en Rijen

69.947

511

Goedereede

30.681

664

Goes

244.423

785

Goirle

82.092

512

Gorinchem

243.252

239

Gorssel

37.363

513

Gouda

572.694

693

Graafstroom

13.414

365

Graft-De Rijp

17.706

786

Grave

69.703

240

Groenlo

38.095

241

Groesbeek

113.749

14

Groningen

4.354.932

15

Grootegast

163.989

1729

Gulpen-Wittem

59.996

158

Haaksbergen

102.383

788

Haaren

32.193

392

Haarlem

1.355.813

393

Haarlemmerliede c.a.

17.950

394

Haarlemmermeer

325.052

914

Haelen

40.388

1655

Halderberge

104.286

160

Hardenberg

285.445

243

Harderwijk

182.524

523

Hardinxveld-Giessendam

40.095

17

Haren

91.896

395

Harenkarspel

41.802

72

Harlingen

215.303

244

Hattem

50.875

1937

Heel

26.974

396

Heemskerk

268.568

397

Heemstede

77.946

246

Heerde

113.407

74

Heerenveen

397.144

398

Heerhugowaard

229.351

526

Heerjansdam

16.584

917

Heerlen

1.546.532

1658

Heeze-Leende

35.998

399

Heiloo

56.387

918

Helden

49.119

163

Hellendoorn

145.064

530

Hellevoetsluis

290.664

794

Helmond

896.331

531

Hendrik-Ido-Ambacht

95.506

164

Hengelo

934.328

248

Hengelo

29.169

63

het Bildt

111.261

252

Heumen

73.800

797

Heusden

243.642

920

Heythuysen

53.070

534

Hillegom

48.631

798

Hilvarenbeek

27.803

402

Hilversum

516.015

1735

Hof van Twente

134.869

675

Hontenisse

26.827

118

Hoogeveen

495.089

18

Hoogezand-Sappemeer

473.725

405

Hoorn

485.870

1507

Horst aan de Maas

83.897

321

Houten

72.093

406

Huizen

199.060

677

Hulst

73.995

256

Hummelo en Keppel

14.048

925

Hunsel

24.096

353

IJsselstein

108.481

645

Jacobswoude

17.706

166

Kampen

257.837

678

Kapelle

113.846

537

Katwijk

122.041

928

Kerkrade

609.521

929

Kessel

10.341

258

Kesteren

57.899

79

Kollumerland c.a.

112.090

588

Korendijk

34.486

542

Krimpen aan den IJssel

131.796

1659

Laarbeek

81.117

1685

Landerd

35.851

882

Landgraaf

390.267

415

Landsmeer

34.681

416

Langedijk

67.361

417

Laren

27.705

22

Leek

126.967

545

Leerdam

92.238

326

Leersum

41.948

80

Leeuwarden

1.978.211

81

Leeuwarderadeel

57.557

546

Leiden

1.259.283

547

Leiderdorp

87.994

548

Leidschendam

180.671

995

Lelystad

917.549

82

Lemsterland

85.409

327

Leusden

82.629

260

Lichtenvoorde

53.411

1673

Liemeer

11.219

694

Liesveld

25.413

418

Limmen

18.633

733

Lingewaal

34.144

553

Lisse

123.553

808

Lith

22.438

140

Littenseradiel

51.850

262

Lochem

75.019

329

Loenen

33.949

809

Loon op Zand

88.092

330

Loosdrecht

91.799

331

Lopik

27.462

24

Loppersum

102.530

168

Losser

117.943

332

Maarn

19.267

333

Maarssen

143.210

933

Maasbracht

60.240

934

Maasbree

36.778

1671

Maasdonk

28.535

263

Maasdriel

79.068

555

Maasland

12.292

556

Maassluis

220.668

935

Maastricht

1.571.652

936

Margraten

34.339

25

Marum

72.434

420

Medemblik

78.873

993

Meerlo-Wanssum

19.218

938

Meerssen

145.942

941

Meijel

15.511

83

Menaldumadeel

69.703

1987

Menterwolde

161.940

119

Meppel

267.543

687

Middelburg

359.830

559

Middelharnis

58.825

1731

Midden Drenthe

140.381

814

Mierlo

47.802

815

Mill en Sint Hubert

36.095

265

Millingen aan de Rijn

37.558

1709

Moerdijk

117.163

562

Monster

49.850

335

Montfoort

24.242

944

Mook en Middelaar

30.535

563

Moordrecht

39.997

424

Muiden

125.601

565

Naaldwijk

100.335

425

Naarden

49.509

643

Nederlek

48.777

946

Nederweert

41.314

266

Neede

57.265

304

Neerijnen

26.827

412

Niedorp

42.973

571

Nieuw-Lekkerland

33.266

356

Nieuwegein

290.517

567

Nieuwerkerk aan den

88.677

 

IJssel

 

569

Nieuwkoop

27.218

104

Nijefurd

64.191

267

Nijkerk

94.140

268

Nijmegen

2.993.217

1695

Noord-Beveland

37.461

1699

Noordenveld

159.746

529

Noorder-Koggenland

24.242

171

Noordoostpolder

218.132

575

Noordwijk

77.897

576

Noordwijkerhout

58.484

577

Nootdorp

18.145

820

Nuenen c.a.

107.212

302

Nunspeet

77.605

951

Nuth

105.603

429

Obdam

17.462

579

Oegstgeest

47.753

823

Oirschot

50.436

824

Oisterwijk

78.531

269

Oldebroek

65.996

173

Oldenzaal

266.031

174

Olst

55.070

175

Ommen

66.191

881

Onderbanken

53.753

692

Oostburg

63.654

826

Oosterhout

281.055

580

Oostflakkee

41.656

85

Ooststellingwerf

189.256

431

Oostzaan

38.875

432

Opmeer

31.949

86

Opsterland

206.133

828

Oss

584.839

584

Oud-Beijerland

82.873

437

Ouder-Amstel

41.412

644

Ouderkerk

16.926

589

Oudewater

19.218

1734

Overbetuwe

176.379

590

Papendrecht

124.626

765

Pekela

262.666

594

Pijnacker

61.654

439

Purmerend

485.139

273

Putten

89.214

177

Raalte

131.357

835

Ravenstein

42.192

595

Reeuwijk

24.681

1661

Reiderland

196.963

703

Reimerswaal

94.286

274

Renkum

174.379

339

Renswoude

11.707

1667

Reusel-De Mierden

29.022

275

Rheden

292.371

340

Rhenen

89.750

597

Ridderkerk

252.910

602

Rijnsburg

33.851

196

Rijnwaarden

71.312

1672

Rijnwoude

107.700

178

Rijssen

109.261

603

Rijswijk

314.808

1669

Roerdalen

52.192

957

Roermond

628.397

1670

Roggel en Neer

20.633

1674

Roosendaal

521.527

599

Rotterdam

16.487.008

600

Rozenburg

89.555

277

Rozendaal

8.243

840

Rucphen

97.164

278

Ruurlo

19.852

704

Sas van Gent

60.533

604

Sassenheim

36.242

441

Schagen

106.139

39

Scheemda

237.448

458

Schermer

13.853

279

Scherpenzeel

22.681

606

Schiedam

1.187.970

88

Schiermonnikoog

7.317

844

Schijndel

75.507

962

Schinnen

55.996

607

Schipluiden

19.657

608

Schoonhoven

63.703

1676

Schouwen-Duiveland

133.259

964

Sevenum

24.876

517

's-Gravendeel

23.755

518

's-Gravenhage

7.997.032

519

's-Gravenzande

49.558

796

's-Hertogenbosch

1.331.522

965

Simpelveld

62.630

845

Sint-Michielsgestel

80.629

846

Sint-Oedenrode

48.143

1883

Sittard-Geleen

1.146.510

51

Skarsterlin

148.966

610

Sliedrecht

164.135

40

Slochteren

162.331

1698

Sluis Aardenburg

33.217

90

Smallingerland

666.639

91

Sneek

545.818

342

Soest

172.720

847

Someren

79.361

848

Son en Breugel

70.629

612

Spijkenisse

694.247

1702

St. Anthonis

32.876

37

Stadskanaal

452.458

180

Staphorst

23.267

532

Stede Broec

119.553

851

Steenbergen

83.799

280

Steenderen

15.706

181

Steenwijk

348.806

971

Stein

119.895

617

Strijen

26.632

974

Susteren

61.167

975

Swalmen

52.094

9

Ten Boer

104.139

480

Ter Aar

50.631

715

Terneuzen

318.369

93

Terschelling

20.730

448

Texel

66.240

716

Tholen

119.504

977

Thorn

15.072

281

Tiel

327.637

855

Tilburg

2.022.257

183

Tubbergen

57.899

1730

Tynaarlo

123.065

737

Tytsjerksteradiel

175.940

282

Ubbergen

78.775

856

Uden

243.155

450

Uitgeest

26.779

451

Uithoorn

59.069

184

Urk

53.801

344

Utrecht

3.181.302

981

Vaals

106.676

619

Valkenburg

10.438

994

Valkenburg aan de Geul

107.700

858

Valkenswaard

157.502

47

Veendam

416.997

345

Veenendaal

315.540

717

Veere

49.899

860

Veghel

135.162

861

Veldhoven

168.525

453

Velsen

319.003

454

Venhuizen

25.364

983

Venlo

789.509

984

Venray

179.793

620

Vianen

66.435

622

Vlaardingen

726.635

48

Vlagtwedde

145.893

96

Vlieland

10.341

718

Vlissingen

581.327

623

Vlist

26.632

986

Voerendaal

63.264

624

Voorburg

240.130

625

Voorhout

22.779

626

Voorschoten

114.090

285

Voorst

70.581

286

Vorden

24.681

186

Vriezenveen

232.765

865

Vught

109.554

866

Waalre

83.604

867

Waalwijk

316.125

627

Waddinxveen

220.376

289

Wageningen

380.853

628

Warmond

19.121

291

Warnsveld

42.875

629

Wassenaar

75.995

630

Wateringen

48.875

852

Waterland

44.387

988

Weert

300.614

457

Weesp

103.261

292

Wehl

20.633

870

Werkendam

63.362

459

Wervershoof

32.730

668

West Maas en Waal

58.045

558

Wester-Koggenland

33.364

1701

Westerveld

80.287

293

Westervoort

125.162

98

Weststellingwerf

253.300

614

Westvoorne

58.630

189

Wierden

70.093

462

Wieringen

47.168

463

Wieringermeer

35.315

296

Wijchen

173.354

352

Wijk bij Duurstede

71.410

52

Winschoten

356.708

53

Winsum

110.724

294

Winterswijk

184.671

295

Wisch

90.189

873

Woensdrecht

79.556

632

Woerden

122.870

466

Wognum

19.169

880

Wormerland

48.875

351

Woudenberg

50.582

874

Woudrichem

35.217

710

Wunseradiel

53.655

683

Wymbritseradiel

62.484

479

Zaanstad

917.354

297

Zaltbommel

78.775

473

Zandvoort

94.725

707

Zederik

25.169

478

Zeevang

13.804

50

Zeewolde

38.729

355

Zeist

403.534

298

Zelhem

38.827

299

Zevenaar

193.890

1666

Zevenhuizen-Moerkapelle

67.215

476

Zijpe

34.925

637

Zoetermeer

1.155.924

638

Zoeterwoude

19.950

56

Zuidhorn

90.726

879

Zundert

57.069

301

Zutphen

442.556

1896

Zwartwaterland

58.289

642

Zwijndrecht

273.445

193

Zwolle

1.173.483

   

- - - - - - - - -

   

147.600.000

Bijlage 8

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

361

Alkmaar

€ 208.873

141

Almelo

€ 522.623

34

Almere

€ 245.888

484

Alphen aan den Rijn

€ 68.743

307

Amersfoort

€ 218.567

362

Amstelveen

€ 70.506

363

Amsterdam

€ 9.379.891

200

Apeldoorn

€ 226.499

202

Arnhem

€ 1.377.504

106

Assen

€ 124.266

748

Bergen op Zoom

€ 104.877

758

Breda

€ 898.946

899

Brunssum

€ 78.438

502

Capelle aan den IJssel

€ 121.622

503

Delft

€ 242.363

10

Delfzijl

€ 74.912

518

Den Haag

€ 4.947.732

400

Den Helder

€ 146.299

150

Deventer

€ 425.678

222

Doetinchem

€ 76.675

505

Dordrecht

€ 1.024.976

228

Ede

€ 114.572

772

Eindhoven

€ 1.288.490

114

Emmen

€ 208.873

153

Enschede

€ 1.096.362

512

Gorinchem

€ 52.879

513

Gouda

€ 144.537

14

Groningen

€ 2.062.289

392

Haarlem

€ 818.747

394

Haarlemmermeer

€ 76.675

396

Heemskerk

€ 69.624

74

Heerenveen

€ 59.048

917

Heerlen

€ 845.186

530

Hellevoetsluis

€ 64.336

794

Helmond

€ 507.641

164

Hengelo (Ov)

€ 430.966

796

´s-Hertogenbosch

€ 731.496

402

Hilversum

€ 117.216

118

Hoogeveen

€ 81.963

18

Hoogezand-Sappemeer

€ 82.844

405

Hoorn

€ 109.284

928

Kerkrade

€ 132.198

882

Landgraaf

€ 76.675

80

Leeuwarden

€ 888.371

546

Leiden

€ 748.241

995

Lelystad

€ 172.739

556

Maassluis

€ 56.405

935

Maastricht

€ 833.729

687

Middelburg

€ 95.183

356

Nieuwegein

€ 77.556

268

Nijmegen

€ 1.577.563

171

Noordoostpolder

€ 48.473

826

Oosterhout

€ 62.574

828

Oss

€ 103.996

439

Purmerend

€ 99.589

275

Rheden

€ 61.692

597

Ridderkerk

€ 57.286

603

Rijswijk

€ 97.827

957

Roermond

€ 124.266

1674

Roosendaal

€ 121.622

599

Rotterdam

€ 7.546.745

606

Schiedam

€ 621.331

1883

Sittard-Geleen

€ 237.956

90

Smallingerland

€ 123.385

91

Sneek

€ 78.438

612

Spijkenisse

€ 161.282

37

Stadskanaal

€ 67.862

715

Terneuzen

€ 59.930

281

Tiel

€ 71.387

855

Tilburg

€ 1.220.629

344

Utrecht

€ 2.517.932

345

Veenendaal

€ 66.980

453

Velsen

€ 81.963

983

Venlo

€ 492.658

622

Vlaardingen

€ 177.145

718

Vlissingen

€ 112.809

867

Waalwijk

€ 56.404

289

Wageningen

€ 59.048

988

Weert

€ 71.387

479

Zaanstad

€ 225.618

355

Zeist

€ 89.895

637

Zoetermeer

€ 164.807

301

Zutphen

€ 86.369

642

Zwijndrecht

€ 59.048

193

Zwolle

€ 484.726

 

Totaal

€ 49.920.621

Naar boven