Stimuleringsregeling SWI

Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Regeling tot het verstrekken van subsidie ter stimulering van samenwerkingsverbanden werk en inkomen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. samenwerkingsovereenkomst:

een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het Samenwerkingsbesluit SWI (Stb. 1997, 804), die voldoet aan de bij of krachtens dat besluit gestelde eisen;

b. samenwerkende partijen:

de partijen bij een samenwerkingsovereenkomst;

c. SWI-centrum:

een SWI-centrum als bedoeld in het Samenwerkingsbesluit SWI, dat voldoet aan de bij of krachtens dat besluit gestelde eisen;

d. voorbereidingskosten:

de eenmalige kosten die in de periode voorafgaande aan de operationele start van het SWI-centrum worden gemaakt en die niet terugkomen in de jaarlijkse exploitatie van het SWI-centrum;

e. de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

 • 1 De minister kan op aanvraag een subsidie verstrekken ter stimulering van de totstandkoming van SWI-centra.

 • 2 De subsidie wordt aangevraagd door een daartoe door de samenwerkende partijen aangewezen rechtspersoon.

 • 3 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidie-aanvrager.

 • 4 Voorafgaand aan de subsidievaststelling wordt geen beschikking tot subsidieverlening gegeven.

Artikel 3

 • 1 Bij de aanvraag om subsidievaststelling dient te worden overgelegd:

  • a. een door de samenwerkende partijen ondertekend document, waaruit blijkt dat de rechtspersoon die de subsidie aanvraagt daartoe door hen is aangewezen;

  • b. een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst;

  • c. een activiteitenplan en een daarbij behorende postgewijze begroting van de voorbereidingskosten;

  • d. gespecificeerde gegevens over het aantal inwoners van 15 tot en met 64 jaar en over de grondoppervlakte, zoals dat per 1 januari 1997 met betrekking tot de aan de samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten in CBS-statistieken is geregistreerd.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 31 december 1999.

Artikel 4

 • 1 De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lump-sum bedrag.

 • 2 De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners van 15 tot en met 64 jaar en van de grondoppervlakte, zoals dat per 1 januari 1997 met betrekking tot de aan de samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten in CBS-statistieken is geregistreerd, en bedraagt f 5,65 per persoon en f 295,14 per km

 • 3 Het aantal inwoners en de grondoppervlakte van de deelnemende gemeente(n) zijn slechts éénmaal bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Artikel 5

Uiterlijk vier maanden nadat de samenwerking binnen het SWI-centrum overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst operationeel is geworden, maar uiterlijk vóór 1 mei 2001, zendt de subsidie-ontvanger aan de minister een verslag, waarin inzicht wordt geboden in de ontplooide activiteiten ten behoeve van de totstandkoming van het SWI-centrum en de daarmee gemoeide voorbereidingskosten. Dit verslag sluit aan bij het activiteitenplan en de begroting, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c.

Artikel 6

Indien de samenwerking binnen een SWI-centrum overeenkomstig een samenwerkingsovereenkomst operationeel is geworden vóór het tijdstip van de aanvraag, wordt het in artikel 5 bedoelde verslag bij de aanvraag overgelegd, en zijn artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en artikel 5, tweede volzin, niet van toepassing.

Artikel 7

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het Samenwerkingsbesluit SWI in werking treedt.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling SWI.

’s-Gravenhage, 18 december 1997

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

's-Gravenhage, 18 december 1997
De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina