Regeling o.g.v. invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 29-12-2005 t/m 31-12-2007

Regeling houdende regels inzake het aanmerken van de in artikel 48, eerste lid, van de invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid bedoelde verhoging als uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 48, vierde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt het besluit van 23 december 1986, houdende regels inzake het aanmerken van een verhoging als bedoeld in artikel 48, vierde lid van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid als een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stcrt.250)]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina