Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 24-12-1997 t/m 16-10-2007

Wet van 17 december 1997, houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enkele bepalingen van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, voor zover die van toepassing zijn op niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, opnieuw te doen vaststellen teneinde te kunnen voldoen aan richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

[Red: Wijzigt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Voor zover het niet-landbouwbestrijdingsmiddelen betreft, zijn de artikelen 3, eerste lid, onderdeel a, onder 8, en 3a, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 niet van toepassing op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven