Aanpassingswet geregistreerd partnerschap

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-09-1999 t/m heden

Wet van 17 december 1997 tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wenselijk is andere wetten daarmee in overeenstemming te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Hoofdstuk 5. Ministerie van Financiën

Hoofdstuk 6. Ministerie van Justitie

Artikel 1

[Red: Wijzigt Boek 1, Boek 2, Boek 3, Boek 4, Boek 6, Boek 7 en Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel 25

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (opneming van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap).]

Artikel 26

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, enz. (Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid).]

Artikel 27

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 11

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 12

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 1

Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad brengt Onze Minister van Justitie de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met de nieuwe nummering van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in overeenstemming.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

‘s-Gravenhage, 17 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie

E.M.A. Schmitz

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie

W. Sorgdrager

Naar boven