Regeling meldingen tandartspraktijken milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-02-1998 t/m 31-12-2007

Regeling vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens die bij de melding van het uitoefenen van een tandartspraktijk moeten worden verstrekt

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, Besluit tandartspraktijken milieubeheer (Stb. 1997, 531);

Besluit:

1

[Vervallen per 01-01-2008]

Degene die voornemens is een tandartspraktijk uit te oefenen, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

3

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldingen tandartspraktijken milieubeheer.

’s-Gravenhage, 17 december 1997

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Bijlage bij de Regeling meldingen tandartspraktijken milieubeheer

[Vervallen per 01-01-2008]

Meldingsformulier tandartspraktijk

Naam:

Praktijkadres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Naam contactpersoon (indien anders dan boven):

Telefoon:

Reden van melding:

O nieuwe praktijk

O wijziging praktijk

‐ reden(en) voor wijziging praktijk:

O Beëindiging praktijk

Type inrichting:

O tandartspraktijk algemeen

O tandartspraktijk, specialist, nl.:

Uitgevoerde activiteiten:

O verwerking van amalgaam (incl. verwijderen oude amalgaamvullingen)

O röntgenfilmontwikkeling

Ingenomen hoeveelheid water: ...m3/jaar

incl/excl 1 water ten behoeve van huishoudelijk gebruik

Aantal behandelstoelen:

Amalgaamafscheider

Dit gedeelte van het formulier behoeft slechts ingevuld te worden indien hierboven aangegeven is, dat amalgaam verwerkt wordt. Voor iedere amalgaamafscheider dient dit gedeelte van het formulier apart ingevuld te worden.

Type apparaat:

(Indien het een type apparaat betreft, dat niet is aangewezen in de Regeling amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer, wordt een afschrift van het testcertificaat bij deze melding meegezonden).

Naam leverancier:

Datum plaatsing:

Plaatsing als combinatie-opstelling O

Separate plaatsing:

‐ er wordt meer dan één afscheider geplaatst O

‐ er wordt één afscheider geplaatst

(plattegrond van de binnenriolering bijvoegen) O

Aanschaf O

Vervanging O

Onderhoud:

O in het contract begrepen

O anders, nl.:

O niet geregeld

Plaats en datum

Handtekening

Bij de melding moet ook een afschrift van het testcertificaat voor het type amalgaamafscheider worden meegezonden, tenzij het een type amalgaam-afscheider betreft, dat door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is aangewezen. In dat geval is het niet noodzakelijk een afschrift van het testcerticaat mee te zenden. De betrokken typen amalgaamafscheiders zijn aangewezen in de Regeling amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer.

  1. Doorhalen wat niet van toepassing is.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina