Besluit houdende formalisering salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999

Geldend van 01-07-1998 t/m heden

Besluit van 17 december 1997, houdende de formalisering van de salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 november 1997, nr. AD97/U1000, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Gelet op:

De Raad van State gehoord (advies van 4 december 1997, nr. W04.79.0723);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 december 1997, nr. AD97/1201, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 2. De algemene salarisverhoging per 1 juli 1998

ARTIKEL III

ARTIKEL IV

De bij de onderdelen A, C en D van artikel II aangebrachte wijzigingen in de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel dragen een algemeen karakter.

ARTIKEL VI

[Red: Wijzigt de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218).]

Paragraaf 3. INWERKINGTREDINGSBEPALING

ARTIKEL VIII

  • 1 Paragraaf 1 van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

  • 2 Paragraaf 2 van dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de dertiende januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina