Anticumulatieregeling RPU Politie

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 31-12-1997 t/m heden

Anticumulatieregeling RPU Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13a van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ambtenaar:

de ambtenaar van wie de wekelijkse arbeidstijd is verminderd op grond van artikel 13a van het Besluit algemene rechtspositie politie;

b. RPU-salaris:

het salaris waarop een inhouding op grond van artikel 13a Besluit algemene rechtspositie politie heeft plaatsgevonden;

c. deeltijdsalaris:

het salaris, bedoeld in artikel 11 van het Besluit bezoldiging politie, dat voor de ambtenaar zou zijn vastgesteld indien voor hem de teruggebrachte werktijd als onvolledige werktijd zou gelden;

d. bezoldiging:

bezoldiging als bedoeld in artikel 1 lid, onderdeel u van het Besluit bezoldiging politie.

Artikel 2

  • 1 Inkomsten die de ambtenaar geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf en aangevangen met ingang van of na de dag waarop de arbeidstijd is teruggebracht, worden in mindering gebracht op het RPU-salaris, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten, dan wel een gedeelte daarvan geen verband houden met verhoogde werkzaamheid.

  • 2 Inkomsten uit arbeid of bedrijf als bedoeld in het eerste lid die geacht worden op één maand betrekking te hebben of geacht kunnen worden te hebben, worden in mindering gebracht op het RPU-salaris over die maand. De vermindering bedraagt niet meer dan het verschil tussen het RPU-salaris en het deeltijdsalaris.

  • 3 Inkomsten uit arbeid of bedrijf waarvoor reeds in verband met verleend buitengewoon verlof een inhouding plaatsvindt op de bezoldiging van de ambtenaar of een verlaging van de bezoldiging van de ambtenaar geldt zijn, tot het bedrag van die inhouding of verlaging, geen inkomsten uit arbeid of bedrijf als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 3

  • 2 Indien de inkomsten niet vooraf kunnen worden vastgesteld, doet de ambtenaar maandelijks, voorafgaand aan de salarisbetaling, opgave van de inkomsten die hij sinds de vorige opgave heeft genoten.

  • 3 Indien de inkomsten slechts over een langere termijn kunnen worden vastgesteld, doet de ambtenaar dienovereenkomstig opgave en wordt het RPU-salaris met een voorlopig vastgesteld bedrag verminderd. Na afloop van de desbetreffende termijn zullen de daadwerkelijke inkomsten worden verrekend.

  • 4 Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften geven met betrekking tot de wijze van opgave van de inkomsten door de ambtenaar.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemene Politieblad worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

A.F. Dijkstal

Naar boven