Regeling ontheffing garantieplicht WAO overheidswerkgevers

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2000 t/m 31-12-2014

Regeling houdende aanwijzing van overheidswerkgevers die geen garantie behoeven over te leggen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 75, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Als werkgever, bedoeld in artikel 75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden aangewezen:

  • a. de Koning, ten aanzien van door hem in dienst genomen overheidswerknemers die bij de Koninklijke Hofhouding werkzaam zijn en uit dien hoofde onder de Pensioenregeling van de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau vallen;

  • b. het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen;

  • c. rechtspersonen, anders dan bedoeld in onderdeel b, die:

    • 1º. bij of krachtens de wet zijn ingesteld, en

    • 2º. overheidswerknemers rechtstreeks ten laste van de rechtspersoon bezoldigen of belonen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip dat de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen in werking treedt en werkt terug tot en met 1 oktober 1997.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling ontheffing garantieplicht WAO overheidswerkgevers.

’s-Gravenhage, 17 december 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina