Regeling premieheffing Waz

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 03-07-2003 t/m 31-07-2004

Regeling premieheffing Waz

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën

Gelet op de artikelen 72, 73 en 77 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de wet:

  de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

  b. de verzekerde:

  de verzekerde in de zin van de wet;

  c. het heffingspercentage:

  het percentage dat naar tijdsevenredigheid is afgeleid van het premiepercentage, bedoeld in artikel 73 van de wet, en op honderdsten naar beneden wordt afgerond;

  d. inkomensbestanddelen:

  de in het kalenderjaar genoten winst uit onderneming, winst uit Nederlandse onderneming alsmede de zuivere inkomsten uit buiten dienstbetrekking verrichte tegenwoordige arbeid, bedoeld in artikel 72, eerste lid, van de wet.

 • 3 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder mogendheid mede verstaan de Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikel 2. Maximum premie-inkomen

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Het maximum premie-inkomen, bedoeld in artikel 72, tweede lid, van de wet wordt gesteld op € 38 118.

Artikel 3. Samenstelling premie-inkomen

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Voor de premieheffing behoren niet tot het premie-inkomen:

 • a. winst uit een onderneming of Nederlandse onderneming die niet voor eigen rekening feitelijk wordt gedreven;

 • b. winst genoten uit hoofde van een dienstbetrekking;

 • c. uitkeringen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op grond van de sociale zekerheidswetgeving van een andere mogendheid die zijn onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling van die andere mogendheid inzake uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;

 • d. ten aanzien van de verzekerde die tevens inkomensbestanddelen geniet als bedoeld in artikel 4 of 5 van de wet uit hoofde waarvan hij niet is verzekerd: de inkomensbestanddelen uit hoofde waarvan hij niet is verzekerd;

 • e. bestanddelen van de winst, bedoeld in artikel 3.78, derde lid, onderdelen a, b en c, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 4. Hoogte basisfranchise

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Het bedrag, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de wet, wordt gesteld op € 13 160.

Artikel 5. Samenstelling franchise

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Artikel 6. 65-jarige leeftijd

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Ingeval de premieplicht eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt van hem de premie geheven naar het heffingspercentage.

Artikel 7. Wijziging in de premieplicht

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Ten aanzien van de persoon die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar niet premieplichtig doch wel belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting en op wie artikel 6 van deze regeling niet van toepassing is, wordt voor de premieheffing als premie-inkomen in aanmerking genomen het bedrag dat naar tijdsevenredigheid is afgeleid van het in artikel 2 van deze regeling vermelde premie-inkomen dat maximaal in aanmerking zou zijn genomen indien gedurende het gehele kalenderjaar sprake zou zijn geweest van premieplicht, tenzij toepassing van de bepalingen in de wet of van de overige bepalingen in deze regeling tot een lager premie-inkomen leidt.

 • 2 In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt als premie-inkomen geen hoger bedrag in aanmerking genomen dan de inkomensbestanddelen verminderd met het gedeelte daarvan waarop, ingevolge een internationale regeling inzake sociale zekerheid die tussen Nederland en een of meer andere mogendheden van kracht is, de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is, of dat, bij gebreke van een internationale regeling, is onderworpen aan premieheffing krachtens een wettelijke regeling van een andere mogendheid inzake uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Artikel 8. Rekenregels

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Ingeval het heffingspercentage of het premie-inkomen moet worden bepaald door middel van tijdsevenredige vaststelling, wordt daarbij:

 • a. een kalenderjaar op 360 dagen gesteld;

 • b. een kalendermaand op 30 dagen gesteld;

 • c. de dag waarop het tijdvak aanvangt als een gehele dag in aanmerking genomen;

 • d. de dag waarop het tijdvak eindigt niet in aanmerking genomen.

Artikel 9. Fictieve premieplicht

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Voor de toepassing van artikel 72 van de wet wordt de persoon die verzekerd is uit hoofde van werkzaamheden waarvan de opbrengst niet aan de inkomstenbelasting is onderworpen, geacht ook voor die opbrengst daaraan te zijn onderworpen. In dat geval wordt tot het premie-inkomen gerekend het bedrag aan winst dan wel aan inkomsten uit de werkzaamheden uit hoofde waarvan hij verzekerd is.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling premieheffing Waz.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1997

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F.H.G. de Grave

Naar boven