Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage Awf en vaststelling franchises WW

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 23-02-2002 t/m 21-09-2004

Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage Awf en vaststelling franchises WW

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 124 van de Werkloosheidswet en artikel 9, derde en vierde lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Awf-premie:

het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

b. de wachtgeldpremie:

het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert.

Artikel 2. Awf-premiepercentage

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt verleend aan het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 1 december 1997 inzake de vaststelling van het deel van de premie van de Werkloosheidswet, dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Van het loon is, rekening houdende met artikel 5, 6,45% aan Awf-premie verschuldigd door de werknemer en 4,15% aan Awf-premie verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Het bedrag dat bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werkgever verschuldigde premie ingevolge de Werkloosheidswet wordt geheven, buiten aanmerking wordt gelaten, wordt voor het jaar 1998 vastgesteld op f 104 per dag.

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt voor de werkgever die is aangesloten bij de sector Uitleenbedrijven, als bedoeld in artikel 1, onderdeel 52, van de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren, ten aanzien van de personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit van 24 december 1986 , Stb. 1986, 655, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet, het in het eerste lid bedoelde bedrag niet buiten aanmerking gelaten bij de berekening van het loon waarover de opslag op de wachtgeldpremie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit premievaststelling wachtgeldfondsen, wordt berekend.

Artikel 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde Awf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 1998 vastgesteld op f 104 per dag.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage Awf en vaststelling franchises WW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1997

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

1. Besluit vaststelling van het deel van de premie van de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

Gelet op artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

Het deel van de premie, bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet, dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloos- heidsfonds, wordt voor alle takken van het bedrijf en beroep vastgesteld op 10,60% van het loon van de werknemer.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 3

Hierbij wordt het besluit met betrekking tot de vaststelling van het deel van de premie van de Werkloosheids- wet dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds d.d. 18 juni 1997, ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit vaststelling van het deel van de premie van de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Naar boven