Regeling toelating radio-elektrische inrichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 05-11-1999 t/m 31-12-2004

Regeling toelating radio-elektrische inrichtingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de hoofdstukken C en F van het Besluit radio-elektrische inrichtingen, en artikel 101 van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

directeur-generaal:

de directeur-generaal Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

de Directeur:

de directeur Rijksdienst voor Radiocommunicatie van het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

het Hoofd van de Scheepvaartinspectie

het Hoofd van de Scheepvaart-inspectie, bedoeld in artikel 10 van de Schepenwet;

testinstelling

: een instelling die radio-elektrische inrichtingen test ten behoeve van toelating van die radio-elektrische inrichtingen;

STERLAB:

Nederlandse Stichting voor de Erkenning van Laboratoria;

besluit:

Besluit radio-elektrische inrichtingen.

§ 2. De aanvraag tot erkenning als testinstelling, gelijkstelling met een erkende testinstelling en voorlopige erkenning als testinstelling

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een aanvraag tot erkenning als testinstelling, tot gelijkstelling met een erkende testinstelling of tot een voorlopige erkenning als testinstelling wordt ingediend bij de directeur-generaal.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. gegevens omtrent de aard van de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager;

  • b. gegevens ten behoeve van de identificatie van degene op wiens naam de erkenning, gelijkstelling of voorlopige erkenning moet worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Bij de aanvraag tot erkenning als testinstelling worden als bijlagen overgelegd:

  • a. een certificaat afgegeven door STERLAB waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de normen voor kwaliteitsborging;

  • b. gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager volledige rechtspersoonlijkheid bezit.

 • 2 Bij de aanvraag tot gelijkstelling met erkende instellingen wordt als bijlage overgelegd een document waaruit blijkt dat de in een andere lid-staat van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gevestigde instelling door die lidstaat is erkend voor het testen van radio-elektrische inrichtingen.

 • 3 Bij de aanvraag tot voorlopige erkenning als testinstelling worden als bijlagen overgelegd:

  • a. gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager volledige rechtspersoonlijkheid bezit;

  • b. een afschrift van de door de aanvrager bij STERLAB ingediende aanvraag voor certificatie;

  • c. een verklaring van STERLAB dat zij met het onderzoek van de onder b bedoelde aanvraag is begonnen.

§ 2a. Wederzijdse erkenning van testen van radio-elektrische inrichtingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien een testinstelling als bedoeld in artikel C.4.1, derde lid, van het besluit een radio-elektrische inrichting heeft getest op conformiteit met eisen die gelijkwaardig zijn aan eisen als bedoeld in artikel 8, wordt die inrichting niet opnieuw getest, voorzover de resultaten van de desbetreffende testen van de testinstelling ter beschikking kunnen worden gesteld.

§ 3. De verklaring van conformiteit en toelating van radio-elektrische inrichtingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Een verklaring van conformiteit wordt opgesteld volgens het model opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een aanvraag tot toelating van radio-elektrische inrichtingen, genoemd in de onderdelen I, II, III en IV.A van bijlage 2 wordt ingediend bij de Directeur.

 • 2 Een aanvraag tot toelating van een radio-elektrische inrichting, genoemd in onderdeel IV.B van bijlage 2, wordt ingediend bij het Hoofd van de Scheepvaartinspectie.

 • 3 De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. een omschrijving van het product;

  • b. vermelding van het fabrikaat of handelsmerk;

  • c. vermelding van het type inrichting.

 • 4 De vereiste verklaring van conformiteit met bijlagen wordt met de aanvraag meegezonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Een verklaring van toelating wordt afgegeven volgens het model opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

§ 4. Ontvanginrichtingen van een toegelaten type

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Ontvanginrichtingen dienen van een toegelaten type te zijn, indien zij een gebruiksgeheel vormen met zendinrichtingen die ingevolge artikel C.2.1 van het besluit van een toegelaten type dienen te zijn.

§ 5. Technische eisen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

De technische eisen voor radio-elektrische inrichtingen zijn neergelegd in de eisenbladen vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

§ 6. Keurmerken

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het keurmerk dat op de radio-elektrische inrichtingen moet worden aangebracht moet aan de volgende eisen voldoen:

  • a. het keurmerk wordt aangebracht op een rechthoekig etiket. De afmetingen zijn minimaal 30 □ 10mm.

   Materiaal: Het etiket moet, nadat het is aangebracht, niet zonder beschadiging kunnen worden verwijderd.

   Opdruk: blauw (volgens specificatie PMS 293), tekst diapositief geplaatst. De ondergrond moet voldoende contrasterend zijn met het blauw PMS 293.

   Lettertype: Helvetica onderkast.

   Voorbeeld:

   ministerie van verkeer en waterstaat NL 90010101

  • b. De tekst ’ministerie van verkeer en waterstaat’ moet op het bovenste deel van het merk zijn aan gebracht.

  • c. Het toelatingsnummer wordt links onder geplaatst.

   Het toelatingsnummer wordt medegedeeld in de verklaring van toelating die voor de onderhavige radio-elektrische inrichting is afgegeven.

  • d. Het deel rechts onder op het merk is bedoeld voor aanvullende informatie, voorgeschreven overeenkomstig bijlage 3 behorend bij deze regeling.

  • e. Het etiket moet op de buitenzijde van de radio-elektrische inrichting worden aangebracht, of als dat niet mogelijk is, op de verpakking, de gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs. Het is daarnaast toegestaan het keurmerk tevens aan te brengen op de verpakking.

  • f. Het keurmerk mag onderdeel vormen van een groter etiket, maar moet ook dan voldoen aan bovenvermelde specificaties. Tevens moet de ondergrond voldoende contrasterend zijn met het blauw PMS 293.

  • g. In de plaats van het aanbrengen van een etiket op de

   radio-elektrische inrichting wordt toegestaan het keurmerk in reliëf bij de produktie van de behuizing daarin aan te brengen.

§ 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

In afwijking van artikel 9 is artikel 9 van de Regeling toelating radio-elektrische inrichtingen (Stcrt. 1992, 64), zoals dit luidde op 1 april 1992, van toepassing op radio-elektrische inrichtingen die tot en met 31 augustus 1996 in de handel zijn gebracht.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit radio-elektrische inrichtingen in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen, en, voorzover de bijlagen van toepassing zijn op radar, radartransponder, ARPA, APIRB en richtingzoeker, bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Willem Witsenplein 6, 2500 EX Den Haag.

Den Haag, 17 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 2. van de Regeling toelating radio-elektrische inrichtingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Radiocommunicatietoepassingen

R 10-01

Radio-apparatuur (uitgave juni 1998)

R 10-02

Radio-apparatuur (uitgave maart 1998)

AF 04-1

Modelbesturing in de 13, 27, 35 en 40MHz-band (uitgave september 1981)

AF 04-7

Afstandsbesturing in de 9 GHz-band(uitgave november 1975)

AF 04-8

Apparatuur voor inductieveafstandbediening (uitgave februari1976)

AF 04-9

Radio-zend/ontvangapparatuur in de 14GHz-band (uitgave maart 1977)

AF 04-10

Inductieve identificatiesystemen(uitgave oktober 1977)

AL 04-17

Radio-alarmeringsinrichtingen in de 30,74, 154 MHz-band en de frequentieband433,1-434,7 MHz (uitgave september1982)

AL 04-32

Radio-elektrischealarmeringsinrichtingen in de 2, 10, 13en 24 GHz-band (uitgave september 1982)

AT 04-26

Draadloze afstandbedieningsapparatuuren draadloze telemetrie-apparatuur inde 27, 30, 40 en 153 MHz-band en defrequentieband 450-452 MHz (uitgavejuli 1982)

ETS 300-135

MARC-apparatuur 40 kanalen, 4 Watt inde 27 MHz-band (uitgave januari 1992)

DA 04-1

Draadloze audioverbindingen (uitgavenovember 1988)

DA 04-2

Draadloze intercom systemen (uitgavejanuari 1992)

KR 04-1

HF-radiotelefonen voor landmobielgebruik ten behoeve van zakelijkeradiocommunicatie (uitgave december1983)

KV 04-1

Radio-elektrische zendinrichtingen alsbedoeld in de BeschikkingKleinvermogens toepassingen 1981(Stcrt. 1981. 148) (uitgave september1985)

KV 04-2

Radio-elektrische zendinrichtingen meteen zeer gering zendvermogen, bestemdom te worden gebruikt als draadlozeindividuele alarmeringsinrichtingenvoor hulpbehoevenden (uitgave september1985)

KV 04-3

Radio-elektrische zendinrichtingen meteen zeer gering zendvermogen, bestemdom te worden gebruikt als radiografischbestuurd speelgoed (uitgave september1985)

KV 04-4

Radio-elektrische zendinrichtingen voorspraakoverdracht over korte afstandenin de privé-sfeer (uitgave april 1986)

KV 04-5

Radio-elektrische zendinrichtingen meteen zeer gering zendvermogen, bestemdom te worden gebruikt als mini-HF-oproepinrichtingen (uitgave november1986)

KV 04-6

Draadloze microfonen (uitgave maart1988)

LO 04-1

Lokale radio-omroep (uitgave november1987)

LV 04-1

Specificatie van technische eis voorradioapparatuur (niet inluchtvaartuigen ingebouwd) voor deluchtvaartmobiele dienst werkend in defrequentieband 118-137 MHz (uitgave 28maart 1995)

LV 04-2

Specificaties van technische eisen voorrondstralende radiobakens (nondirectionele radio beacons) werkend inde LF/MF banden (uitgave 3 november1995)

MB 04-1

Toepassingen voor landmobiele radio-apparatuur en -systemen (algemeen)(uitgave februari 1992)

MB 04-2

Toepassingen voor landmobiele radio-apparatuur voor on-sitedatacommunicatie (uitgave juli 1991)

MB 04-3

Toepassingen voor landmobiele radio-apparatuur voor grondstations (MES)(uitgave januari 1991)

OS 04-2

HF-oproepinrichtingen in de 26/27 MHz-band (uitgave augustus 1978)

OS 04-3

Terugspreekapparatuur bijoproepinrichtingen (uitgave januari1968)

OS 04-4

Inductieve oproepinrichtingen (uitgavejanuari 1969)

OS 04-5

HF-oproepinrichtingen zonder permanenteopstellingsplaats (uitgave december1971)

OS 04-6

HF-oproepinrichtingen in de 450-470MHz-band (uitgave januari 1978)

RL 04-1

Radio Local Area Networks (RLAN's)werkend tussen 2400 en 2483,5 MHz(uitgave 13 juni 1994)

SP 04-1

Satellietplaatsbepalingssystemenwerkend op 401,650 MHz (uitgave 2september 1994)

SV 04-2

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur werkend inde frequentiebanden 57,2-58,2 GHz(uitgave 19 december 1995)

SV 04-3

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorStraalverbindingsapparatuur werkend inde frequentiebanden 37-39,5 GHz(uitgave 29 juni 1995)

SV 04-4

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur werkend inde frequentiebanden 40,5-42,5 GHz(uitgave 27 september 1995)

SV 04-5

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur werkend inde frequentieband 23 GHz (uitgave 19oktober 1995)

SV 04-6

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur werkend inde frequentieband 13, 15 en 18 GHz(uitgave maart 1998)

SV 04-7

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur werkend inde frequentieband 4, 6, 7, 8, 11, 13 en15 GHz (uitgave 23 september 1997)

SV 04-8

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur werkend inde frequentieband 25 GHz (uitgaveseptember 1997)

SV 04-9

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur bedoeldvoor Point-Multipoint werkend in de 2,5GHz-band (uitgave 17 mei 1999)

SV 04-10

Specificatie van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur bedoeldvoor Point-Multipoint werkend in de 3,5GHz-band (uitgave 17 mei 1999)

SV 04-11

Specificaties van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur bedoeldvoor Point-Multi-Point werkend in de 26en 28 GHz-band (uitgave 17 mei 1999)

SV 04-12

Specificaties van technische eisen voorradio-apparatuur voorstraalverbindingsapparatuur bedoeldvoor dataverbindingen tussen tweepunten met een transmissiesneldheid tot34 Mbit/s werkend in de 13, 15 en 18GHz-banden (uitgave 18 juni 1999)

SV 04-32

Straalverbindingen met een beperktafstandsbereik in de 10 GHz-band(uitgave oktober 1983)

TL 04-1

Medische telemetrie (uitgave januari1992)

TL 04-2

Telemetrie t.b.v. energietransport-metingen (uitgave januari 1992)

TL 04-5

Radio-zend/ontvangapparatuur voor ISMin de 433,92 MHz-band (uitgave juli1972)

TS 04-1

RF-transpondersystemen werkend tussen2,4 en 2,5 GHz (uitgave 3 november1994)

VE 04-1

Inductieve vertaalinrichtingen (uitgavejanuari 1969)

A. Maritieme toepassingen (RDR)

KSR 137

Technische specificatie voor VHF/UHF-portofoon (uitgave juni 1985)

KSR 141

Technische specificatie voor MF/HFradiotelefonie-installaties(pleziervaart) (uitgave november 1987)

KSR 142

Technische specificatie voor radarpleziervaart (uitgave juni 1989)

KSR 148

Technische specificatie voormarifooninstallaties VHF (uitgavejanuari 1989)

KSR 151

Technische specificatie voor VHF-Antennes (uitgave september 1987)

KSR 154

Technische specificatie voorradarinstallatie voor Rijnvaart enbinnenvaart (uitgave januari 1990)

KSR 155

Technische specificatie voorbochtaanwijzers (uitgave januari 1990)

ETS 300 065 + EN 301 011 of IEC 61097-6

Technische specificaties voor maritieme radiocommunicatie-apparatuur voor de ontvangst van veiligheidsberichtgevingin het systeem NAVTEX, werkend op 518kHz (NAVTEX-ontvanger)

ETS 300 067 en ETS 300 067/A1

Technische specificaties voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur,radiotelexapparatuur werkend in de MFen HF-banden

ETS 300 152

Technische specificatie voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur, satellietnoodradiobakens (EPIRB'S) werkend op121,5 MHz of 121,5 MHz en 243 MHz voorrichtingbepaling

ETS 300 162 + ETS 300 828 of IEC 61097-7

Technische specificaties voor maritieme radiocommunicatie, VHF zenders enontvangers, werkend tussen 156 en 174MHz

ETS 300 225 of IEC 61097-12

Technische specificaties voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur, draagbarVHF radio-installaties voor gebruik ingroepsreddingsmiddelen (GMDSSportofoon)

ETS 300 338 of IEC 61097-3

Technische specificaties voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur, DigitalSelective Calling (DSC) voor VHF enMF/HF- apparatuur

ETS 300 373

Technische specificatie voor SSB/MF/HFradiotelefonie-installaties (uitgavedecember 1987)

ETS 300 441 + EN 301 090

Technische specificaties voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur, 2182 kHzluisterwachtontvanger

ETS 300 698

Technische specificatie voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur, VHF-zenders en ontvangers ten behoeve vangebruik op binnenwateren

ETS 300 698

Technische specificaties voorautomatische zenderidentificatie (ATIS)

Annex B

(uitgave juli 1987)

ETS 300 720

Technische specificatie voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur, draagbare

ETS 300 829

UHF-radio-installaties voor gebruik aanboord

IEC 61097-4

INMARSAT en EGC

EN 301 025

Technische specificatie voor VHFradiotelefonie + DSC, klasse D,pleziervaart

EN 301 033 of IEC 61097-8

Technische specificaties voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur werkend inde MF, MF/HF en VHF-band, DSC-wachtontvanger

IEC 6109-7 of ETS 300 067 + ETS 300 338 + ETS 300 373

Technische specificaties voor MF/HF zenders en ontvangers SSB/DSC/NBDP

TS 101 089

Technische specificatie voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur werkend inde VHF-luchtvaartband voor gebruik innoodsituaties

B. Maritieme toepassingen (SI)

HD 551 S1 (IEC 936)

Specificaties voor radar-installatiezeevaart

HD 526 S1 (IEC 872)

Specificaties voor automatische radar-plot-apparatuur (ARPA)

IEC 61097-1

Specificatie voor radartransponder(SART)

ETS 300 066 of IEC 61097-2

Technische specificaties voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur satelliet-noodradiobakens (EPIRB's) werkendbinnen het COSPAS-SARSAT-satellietsysteem

ETS 300 372 of IEC 61097-5

Technische specificaties voor maritiemeradiocommunicatie-apparatuur voorL-band-noodradiobaken

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2005]

1

[Vervallen per 01-01-2005]

Op Mobiele UHF radiotelefonen (PMR 446) zijnde handgedragen radiozendapparaten in de 446 MHz-band bedoeld voor algemeen gebruik ten behoeve van spraak over korte afstand, wordt rechts onder op het merk de volgende aanduiding aangebracht:

Rxxxx PMR 446

waarbij xxxx staat voor het nummer van de verantwoordelijke conformiteitsbeoordelingsautoriteit.

2

[Vervallen per 01-01-2005]

Op SRD apparatuur wordt rechts onder op het merk de volgende aanduiding aangebracht:

Rxxxx SRD Aa

waarbij ‘xxxx’ staat voor het nummer van de verantwoordelijke conformiteitsbeoordelingsautoriteit, en

waarbij ‘A’ staat voor het nummer van de relevante categorie als bedoeld in bijlage 2 behorende bij de Regeling aanvraag en toelating vergunningen op volgorde van binnenkomst of bij wijze van voorrang en

waarbij ‘a’ staat voor de letter van de meest linkse kolom in bovendbedoelde categorie en waarbij ’a’ kan staan voor meer dan één letter in geval van ‘multi-band’ apparatuur.

Terug naar begin van de pagina