Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet. enz. (aanpassing van de gronden voor ziekenfondsverzekering)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2005

Besluit van 16 december 1997, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet en enige andere besluiten in verband met aanpassing van de gronden voor ziekenfondsverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 1997, VPZ/V-97.4100, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder d, en negende lid, 5, tweede en vierde lid, 8, tweede lid, 15, 17, eerste en zevende lid, 18, eerste lid, en 19, eerste en tweede lid, van de Ziekenfondswet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 december 1997, nummer W13.97.0727);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1997, VPZ/V-97.4553, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden.]

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL V

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

ARTIKEL VI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Premieheffingsbesluit verplichte ziekenfondsverzekering voor zeelieden.]

ARTIKEL VII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet.]

ARTIKEL VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet.]

ARTIKEL IX

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Degenen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit verzekerd waren op grond van artikel 15b van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw zoals dat artikel luidde onmiddellijk voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te hebben voldaan aan de in artikel 3, eerste lid, onder c, en zevende lid, van de Ziekenfondswet genoemde voorwaarden.

ARTIKEL X

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1997 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet) (kamerstukken II 1997/98, 25 687, nrs. 1-3) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven