Finse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Finland 1995

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Finse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Finland 1995

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering of vrijstelling van Finse belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan het op 28 december 1995 tussen Nederland en Finland gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol (Trb. 1996, nr. 60, nr. 261 en nr. 328), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Finse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Finland is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid);

 • b. algehele vrijstelling van Finse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Finland is aan een lichaam waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat inwoner is van Nederland en onmiddellijk ten minste 5 procent bezit van het kapitaal van het Finse lichaam dat de dividenden betaalt, of aan een pensioenfonds zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 4, indien de ontvanger de uiteindelijk gerechtigde is tot de dividenden en tot de aandelen of andere vennootschappelijke rechten die recht geven op de dividenden (artikel 10, derde lid);

 • c. in afwijking van het bepaalde in onderdeel a en onderdeel b, zullen, zolang een natuurlijke persoon die inwoner van Finland is gerechtigd is tot een teruggaaf van belasting (tax credit) met betrekking tot dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Finland, dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van Finland aan een inwoner van Nederland slechts in Nederland belastbaar zijn indien de ontvanger de uiteindelijk gerechtigde is tot de dividenden en tot de aandelen of andere vennootschappelijke rechten die recht geven op de dividenden (artikel 10, vierde lid);

 • d. algehele vrijstelling van de Finse ’compensatory tax’ op buitenlandse dividenden die een Fins lichaam voor het desbetreffende kalenderjaar dooruitdeelt en de genieter van de dividenden een in Nederland gevestigd lichaam is, dat niet direct of indirect wordt beheerst door personen die inwoner van Finland zijn en dat aan het einde van het hetzelfde belastingjaar onmiddellijk niet minder dan 25 procent bezit van het kapitaal van het Finse lichaam dat de dividenden betaalt (onderdeel VI van het Protocol);

 • e. algehele vrijstelling van Finse belasting op interest, afkomstig uit Finland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, eerste lid);

 • f. algehele vrijstelling van Finse belasting op royalty’s, afkomstig uit Finland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, eerste lid).

  De uitdrukking ’royalty’s’, zoals gebezigd in deze bepaling, betekent vergoedingen van welke aard ook ontvangen als vergoeding:

  • 1) voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms, en films of beeld- en geluidsbanden voor radio- of televisie-uitzendingen;

  • 2) voor het gebruik van, of het recht van gebruik van, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze;

  • 3) voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap (artikel 12, tweede lid).

De onder a tot en met f bedoelde vermindering en vrijstellingen zijn niet van toepassing, indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty’s in Finland een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Finland zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, achtste lid, respectievelijk artikel 11, derde lid, en artikel 12, derde lid).

Artikel 2. Finse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Finse zijde de volgende regeling getroffen:

 • Finse belasting

  Niet-inwoners van Finland (bijvoorbeeld buiten Finland gevestigde lichamen en buiten Finland wonende natuurlijke personen) zijn in Finland in beginsel beperkt belastingplichtig. Indien aan hen in Finland dividenden, interest en royalty’s worden uitbetaald, wordt op die inkomsten door de betaler een finale bronbelasting ingehouden. Het tarief van deze bronbelasting bedraagt 28%, maar in de door Finland gesloten belastingverdragen is in het algemeen een lager percentage overeengekomen. Op grond van de Finse nationale wetgeving zijn interestbetalingen gedaan aan niet-inwoners in Finland gewoonlijk vrijgesteld van belasting.

 • Wijze waarop de vermindering of vrijstelling met betrekking tot dividenden, interest en royalty's wordt verleend

  Als algemene regel geldt dat de in artikel 1 vermelde vermindering en vrijstellingen in Finland bij de bron worden verleend. Voor het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling is van Finse zijde geen formulier vastgesteld. De Finse betaler van de dividenden, interest en royalty’s mag deze inkomsten uitbetalen zonder inhouding van Finse belasting of onder inhouding van het volgens het Verdrag verlaagde tarief van de Finse belasting.

  De in Nederland wonende gerechtigde van vorenbedoelde inkomsten dient echter, teneinde de Finse betaler in staat te stellen de jaarlijkse verklaring inzake die inkomsten aan de Finse belastingautoriteiten te kunnen doen, aan de Finse betaler van de inkomsten te verstrekken:

  • a. in het geval van een natuurlijke persoon: de naam, de geboortedatum, het adres, de woonplaats en het SoFi-nummer;

  • b. in het geval van een lichaam: de naam, het adres, de vestigingsplaats en het entiteitsnummer.

 • Verzoek om teruggaaf vande te veel ingehouden belasting

  Indien de in Nederland wonende gerechtigde tot de dividenden, interest en royalty’s niet vóór de uitbetaling van deze inkomsten aan de betaler daarvan de onder 2a of 2b vermelde gegevens heeft verstrekt, waardoor op de inkomsten Finse belasting naar het volle tarief is ingehouden, kan belanghebbende de te veel ingehouden belasting terugvragen. Het verzoek om teruggaaf moet door de belanghebbende inwoner van Nederland worden gezonden aan:

  Uudenmaan lääninverovirasto

  PL 6, 00052 VEROTUS

  Finland

  De vorm waarin het verzoek om teruggaaf moet worden gedaan is vrij. Wel dient de belanghebbende inwoner van Nederland aan voornoemde Finse belastingautoriteit te verstrekken:

  • a. in het geval van een natuurlijke persoon: de naam, de geboortedatum, het adres, de woonplaats en het SoFi-nummer;

  • b. in het geval van een lichaam: de naam, het adres, de vestigingsplaats en het entiteitsnummer.

  Bij het verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende inwoner van Nederland voegen een bewijsstuk, waaruit blijken:

  • -

   het bruto bedrag van de dividenden, interest en royalty’s;

  • -

   het bedrag van de ingehouden Finse belasting.

 • Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  Verzoeken om teruggaaf van belasting moeten ingevolge de Finse nationale wetgeving worden ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is ingehouden.

Artikel 3. Intrekking

De regeling van 23 juni 1997, nr. IFZ97/680U ( Stcrt. van 17 juni 1997, nr. 112), wordt ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van die regeling van toepassing blijven met betrekking tot dividenden, interest en royalty’s die zijn betaald of betaalbaar zijn gesteld vóór 1 januari 1998.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Finse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Finland 1995.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty’s die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1998.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven